Đề tài Giải pháp quản lý nhằm mở rộng và phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam

LỜI NÓI ĐẦU 3

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN. 4

I - Khái niệm và vai trò của chứng khoán. 4

1. Chứng khoán là gì? 4

2. Các loại chứng khoán 4

II. thị trường chứng khoán 6

1. Cơ cấu thị trường chứng khoán 6

2.Chức năng của TTCK 8

3.Các nguyên tắc hoạt động của thị trường chứng khoán. 10

4.Những mặt tích cực và tiêu cực của thị trường chứng khoán. 12

5. Các điều kiện để phát triển thị trường chứng khoán. 15

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐỂ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Ở VIỆT NAM. 18

1. Thực trạng hoạt động kinh tế ở việt nam 18

1.1 Sự cần thiết của việc phát triển thị trường chứng khoán tại Việt Nam 18

1.2 Những thuận lợi và khó khăn trong việc phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam 19

2. Điều kiện tất yếu để phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam. 20

2.1. Chuẩn bị điều kiện vật chất tiền đề. 20

2.2. Khuôn khổ pháp lý ban đầu cho thị trường chứng khoán. 21

2.3. Chuẩn bị về con người: 21

3. Thực trạng quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán 21

3.1. Thực trạng về quá trình cổ phần hoá ở Việt Nam. 21

3.2 Thực trạng quản lý nhà nước về thị trường chứng khoán. 24

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NHẰM MỞ RỘNG VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Ở VIỆT NAM 26

I .Vai trò quản lý nhà nước đồi vời sụ phát triển thị trường chứngkhoán ở Việt Nam 26

II . Giải pháp quản lý nhằm mở rộng và phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam. 27

1. Cổ phần hoá doanh nghiệp 27

2. Đẩy mạnh phát hành các loại trái phiếu Chính phủ. 32

3. Đẩy mạnh phát hành các loại trái phiếu Doanh nghiệp. 32

4. Cơ quan quản lý thị trường chứng khoán 33

5. Hệ thống pháp lý 33

6. Về sự tham gia của nước ngoài 33

7. Các tổ chức trung gian 34

KẾT LUẬN 35

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 36

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY