Đề tài Giải pháp phát triển tài khoản tiền gửi cá nhân nhằm tăng cường huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Láng Thượng

MỤC LỤCLời mở đầu 1Chương I: Tổng quan về ngân hàng thương mại và nghiệp vụ huy động vốn thông qua tài khoản tiền gửi cá nhân. 31.1 NHTM và hoạt động kinh doanh của NHTM trong nền kinh tế thị trường. 31.1.1. Khái niệm NHTM. 31.1.2 Vai trò của NHTM. 41.1.3 Các chức năng cơ bản của NHTM 51.1.3.1 Chức năng làm thủ quỹ của xã hội và làm trung gian thanh toán 61.1.3.2 Chức năng làm trung gian tín dụng: 71.1.2.3 Chức năng tạo tiền 71.1.3 Các nghiệp vụ chủ yếu của NHTM. 81.1.3.1 Nghiệp vụ nguồn vốn: 81.1.3.2 Nghiệp sử dụng vốn: 91.1.3.3 Các nghiệp vụ trung gian và nghiệp vụ khác: 91.2 Tài khoản tiền gửi cá nhân và vai trò của tài khoản tiền gửi cá nhân trong hoạt động huy động vốn của NHTM. 101.2.1 Tài khoản và hệ thống tài khoản. 101.2.2 Tài khoản tiền gửi cá nhân – Vai trò của tài khoản tiền gửi cá nhân trong hoạt dộng huy động vốn của NHTM. 121.2.2.1 Khái niệm tài khoản tiền gửi cá nhân 121.2.2.2 Vai trò của tài khoản tiền gửi cá nhân trong hoạt động huy động vốn của NHTM. 121.2.3 Qui trình mở và sử dụng trên cơ sở tài khoản tiền gửi cá nhân. 201.2.3.1 Qui trình mở TK TGCN: 201.2.3.2 Quản lý và sử dụng tài khoản: 211.2.3.3 Đóng tài khoản 231.3 Các nhân tố tác động đến việc phát triển loại hình tài khoản tiền gửi cá nhân. 241.3.1 Nhân tố môi trường. 241.3.1.1 Môi trường pháp luật. 241.3.1.2 Mức độ phát triển của nền kinh tế và thu nhập của người dân. 241.3.1.3 Tâm lý, thói quen tiêu dùng của người dân. 251.3.1.4 Chủ trương, chính sách của chính phủ trong quản lý các hoạt động thanh toán. 251.3.2 Nhân tố thuộc Ngân hàng. 261.3.2.1 Dịch vụ và công nghệ của ngân hàng. 261.3.2.2. Uy tín, hình ảnh của ngân hàng. 261.3.2.3.Năng lực và trình độ của cán bộ ngân hàng: 26Chương II: Thực trạng về hoạt động huy động vốn thông qua mở và sử dụng tài khoản tiền gửi cá nhân tại chi nhánh NHNo&PTNT Láng thượng. 282.1 Khái quát về chi nhánh NHNo&PTNT Láng Thượng. 282.1.1 Khái quát về đặc điểm kinh tế – xã hội của địa bàn và những khó khăn, thuận lợi của chi nhánh NHNo&PTNT Láng Thượng. 282.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của chi nhánh NHNo&PTNT Láng Thượng. 292.1.2.1 Sự hình thành và phát triển của chi nhánh NHN&PTNT Láng Thượng. 292.1.2.2 Cơ cấu tổ chức của chi nhánh NHNo & PTNT Láng Thượng. 302.1.2.3 Kết quả hoạt động trong năm qua của chi nhánh. 312.2 Thực trạng về hoạt động mở và sử dụng tài khoản tiền gửi cá nhân tại chi nhánh NHNo & PTNT Láng Thượng. 342.2.1 Tình hình huy động vốn tiền gửi tại chi nhánh NHNo&PTNT Láng Thượng. 342.2.2 Thực trạng về việc mở và sử dụng tài khoản tiền gửi cá nhân tại chi nhánh NHNo&PTNT Láng Thượng. 382.3 Đánh giá kết quả đạt được của chi nhánh Láng Thượng những hạn chế và nguyên nhân. 412.3.1 Những kết quả đạt được của chi nhánh 412.3.2 Những hạn chế của chi nhánh 43Chương III: Giải pháp phát triển tài khoản tiền gửi cá nhân nhằm tăng cường huy động vốn tại chi nhánh NHNo&PTNT Láng Thượng. 453.1 Định hướng hoạt động kinh doanh của chi nhánh Láng Thượng trong thời gian tới. 453.2 Giải pháp phát triển tài khoản tiền gửi cá nhân nhằm tăng cường huy động vốn tại chi nhánh NHNo&PTNT Láng Thượng. 473.2.1 Một số giải pháp thuộc về ngân hàng: 473.2.1.1. Giải pháp mở rộng và nâng cao chất lượng mạng luới phân phối. 473.2.1.2 Đa dạng hoá và nâng cao chất lượng các dịch vụ ngân hàng. 483.2.1.3 Đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền thông tin về ngân hàng. 493.2.1.4 Thực hiện việc khuyếch trương và “đánh bóng” sản phẩm 503.2.1.5 Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực cho ngân hàng 513.2.1.6. Thực hiện tốt chính sách khách hàng. 523.2.1.7 Tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hoá công nghệ ngân hàng và hệ thống thanh toán. 533.2.2 Giải pháp phát triển tài khoản tiền gửi cá nhân. 543.2.2.1 Một số giải pháp khuyến khích việc mở tài khoản cá nhân: 553.2.2.2 Đưa ra các hình thức tài khoản mới dành cho cá nhân 593.2.3 Một số giải pháp hỗ trợ nhằm mở rộng sử dụng và thanh toán qua tài khoản tiền gửi cá nhân. 3.3 Kiến nghị về việc mở và sử dụng tài khoản tiền gửi cá nhân. 613.3.1 Kiến nghị với NHNN 613.3.2 Kiến nghị với NHNo&PTNT Việt Nam. 623.3.3 Kiến nghị với chính phủ 63Kết luận 64Tài liệu tham khảo 65

MỤC LỤC

Lời mở đầu 1

Chương I: Tổng quan về ngân hàng thương mại và nghiệp vụ huy động vốn thông qua tài khoản tiền gửi cá nhân. 3

1.1 NHTM và hoạt động kinh doanh của NHTM trong nền kinh tế thị trường. 3

1.1.1. Khái niệm NHTM. 3

1.1.2 Vai trò của NHTM. 4

1.1.3 Các chức năng cơ bản của NHTM 5

1.1.3.1 Chức năng làm thủ quỹ của xã hội và làm trung gian thanh toán 6

1.1.3.2 Chức năng làm trung gian tín dụng: 7

1.1.2.3 Chức năng tạo tiền 7

1.1.3 Các nghiệp vụ chủ yếu của NHTM. 8

1.1.3.1 Nghiệp vụ nguồn vốn: 8

1.1.3.2 Nghiệp sử dụng vốn: 9

1.1.3.3 Các nghiệp vụ trung gian và nghiệp vụ khác: 9

1.2 Tài khoản tiền gửi cá nhân và vai trò của tài khoản tiền gửi cá nhân trong hoạt động huy động vốn của NHTM. 10

1.2.1 Tài khoản và hệ thống tài khoản. 10

1.2.2 Tài khoản tiền gửi cá nhân – Vai trò của tài khoản tiền gửi cá nhân trong hoạt dộng huy động vốn của NHTM. 12

1.2.2.1 Khái niệm tài khoản tiền gửi cá nhân 12

1.2.2.2 Vai trò của tài khoản tiền gửi cá nhân trong hoạt động huy động vốn của NHTM. 12

1.2.3 Qui trình mở và sử dụng trên cơ sở tài khoản tiền gửi cá nhân. 20

1.2.3.1 Qui trình mở TK TGCN: 20

1.2.3.2 Quản lý và sử dụng tài khoản: 21

1.2.3.3 Đóng tài khoản 23

1.3 Các nhân tố tác động đến việc phát triển loại hình tài khoản tiền gửi cá nhân. 24

1.3.1 Nhân tố môi trường. 24

1.3.1.1 Môi trường pháp luật. 24

1.3.1.2 Mức độ phát triển của nền kinh tế và thu nhập của người dân. 24

1.3.1.3 Tâm lý, thói quen tiêu dùng của người dân. 25

1.3.1.4 Chủ trương, chính sách của chính phủ trong quản lý các hoạt động thanh toán. 25

1.3.2 Nhân tố thuộc Ngân hàng. 26

1.3.2.1 Dịch vụ và công nghệ của ngân hàng. 26

1.3.2.2. Uy tín, hình ảnh của ngân hàng. 26

1.3.2.3.Năng lực và trình độ của cán bộ ngân hàng: 26

Chương II: Thực trạng về hoạt động huy động vốn thông qua mở và sử dụng tài khoản tiền gửi cá nhân tại chi nhánh NHNo&PTNT Láng thượng. 28

2.1 Khái quát về chi nhánh NHNo&PTNT Láng Thượng. 28

2.1.1 Khái quát về đặc điểm kinh tế – xã hội của địa bàn và những khó khăn, thuận lợi của chi nhánh NHNo&PTNT Láng Thượng. 28

2.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của chi nhánh NHNo&PTNT Láng Thượng. 29

2.1.2.1 Sự hình thành và phát triển của chi nhánh NHN&PTNT Láng Thượng. 29

2.1.2.2 Cơ cấu tổ chức của chi nhánh NHNo & PTNT Láng Thượng. 30

2.1.2.3 Kết quả hoạt động trong năm qua của chi nhánh. 31

2.2 Thực trạng về hoạt động mở và sử dụng tài khoản tiền gửi cá nhân tại chi nhánh NHNo & PTNT Láng Thượng. 34

2.2.1 Tình hình huy động vốn tiền gửi tại chi nhánh NHNo&PTNT Láng Thượng. 34

2.2.2 Thực trạng về việc mở và sử dụng tài khoản tiền gửi cá nhân tại chi nhánh NHNo&PTNT Láng Thượng. 38

2.3 Đánh giá kết quả đạt được của chi nhánh Láng Thượng những hạn chế và nguyên nhân. 41

2.3.1 Những kết quả đạt được của chi nhánh 41

2.3.2 Những hạn chế của chi nhánh 43

Chương III: Giải pháp phát triển tài khoản tiền gửi cá nhân nhằm tăng cường huy động vốn tại chi nhánh NHNo&PTNT Láng Thượng. 45

3.1 Định hướng hoạt động kinh doanh của chi nhánh Láng Thượng trong thời gian tới. 45

3.2 Giải pháp phát triển tài khoản tiền gửi cá nhân nhằm tăng cường huy động vốn tại chi nhánh NHNo&PTNT Láng Thượng. 47

3.2.1 Một số giải pháp thuộc về ngân hàng: 47

3.2.1.1. Giải pháp mở rộng và nâng cao chất lượng mạng luới phân phối. 47

3.2.1.2 Đa dạng hoá và nâng cao chất lượng các dịch vụ ngân hàng. 48

3.2.1.3 Đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền thông tin về ngân hàng. 49

3.2.1.4 Thực hiện việc khuyếch trương và “đánh bóng” sản phẩm 50

3.2.1.5 Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực cho ngân hàng 51

3.2.1.6. Thực hiện tốt chính sách khách hàng. 52

3.2.1.7 Tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hoá công nghệ ngân hàng và hệ thống thanh toán. 53

3.2.2 Giải pháp phát triển tài khoản tiền gửi cá nhân. 54

3.2.2.1 Một số giải pháp khuyến khích việc mở tài khoản cá nhân: 55

3.2.2.2 Đưa ra các hình thức tài khoản mới dành cho cá nhân 59

3.2.3 Một số giải pháp hỗ trợ nhằm mở rộng sử dụng và thanh toán qua tài khoản tiền gửi cá nhân.

3.3 Kiến nghị về việc mở và sử dụng tài khoản tiền gửi cá nhân. 61

3.3.1 Kiến nghị với NHNN 61

3.3.2 Kiến nghị với NHNo&PTNT Việt Nam. 62

3.3.3 Kiến nghị với chính phủ 63

Kết luận 64

Tài liệu tham khảo 65

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY