Đề tài Giải pháp phát triển hoạt động môi giới tại công ty chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

1.tính cấp thiết của đề tài. 1

2.đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 2

3.phương pháp nghiên cứu. 2

4.kết cấu của đề tài. 2

Chương 1: Khái quát hoạt động môi giới tại CTCK 3

1.1.Công ty chứng khoán 3

1.1.1.Khái niệm công ty chứng khoán 3

1.1.2.Phân loại Công ty chứng khoán 5

1.1.2.1. Theo hình thức tổ chức hoạt động của công ty chứng khoán 5

1.1.2.1. Theo hình thức kinh doanh. 7

1.1.3.Vai trò của công ty chứng khoán. 8

1.1.3.2.Đối với tổ chức phát hành 8

1.1.3.2.Đối với thị trường chứng khoán 10

1.1.3.3.Đối với cơ quan quản lý thị trường 11

1.1.4.Các nghiệp vụ chính của công ty chứng khoán 12

1.1.4.1.Nghiệp vụ môi giới chứng khoán 12

1.1.4.2.Nghiệp vụ tự doanh chứng khoán 12

1.1.4.3.Nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán. 13

1.1.4.4.Nghiệp vụ tư vấn đầu tư. 13

1.1.4.5.Nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư. 14

1.1.4.6.Các nghiệp vụ khác 14

1.2.Nghiệp vụ môi giới chứng khoán. 16

Trang

2.1.Khái niệm môi giới chứng khoán 16

1.2.2.Phân loại môi giới chứng khoán. 17

1.2.2.Vai trò của hoạt động môi giới chứng khoán. 19

1.2.2.1.Đối với nhà đầu tư. 19

1.2.2.2.Đối với công ty chứng khoán. 21

1.2.2.3.Đối với thị trường. 21

1.2.3.Những nét đặc trưng của nghề môi giới chứng khoán. 23

1.2.4.Quy trình hoạt động môi giới. 23

1.3.Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng hoạt động của các công ty chứng khoán. 26

1.3.1.Các nhân tố chủ quan. 26

1.3.1.1.Nhân tố con người 26

1.3.1.2.Cơ sở vật chất và trình độ công nghệ. 27

1.3.3.2.Mô hình tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán. 27

1.3.3.3.Công tác kiểm tra giám sát. 28

1.3.1.Các nhân tố khách quan. 28

1.3.1.1.Thực trạng nền kinh tế. 28

1.3.1.2.Sự phát triển của thị trường chứng khoán 29

1.3.1.3.Môi trường pháp lý. 29

1.3.1.4.Thói quen đầu tư vào công chúng. 30

Chương2:Thực trạng hoạt động môi giới tại công ty chứng khoán ngân hàng công thương việt nam

32

2.1.Khái quát về công ty chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam 32

2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển 32

2.1.2.Cơ cấu tổ chức và nhân sự 33

2.1.2.1.Cơ cấu tổ chức. 33

2.1.2.4.Cơ cấu nhân sự và chất lượng cán bộ tại IBS. 34

2.1.3.Chức năng nhiệm vụ từng phòng ban 36

2.1.4.Các dịch vụ của IBS. 42

2.2.Thực trạng hoạt động môi giới tại IBS 45

2.2.1. Số lượng tài khoản khách hàng mở tại công ty. 46

2.2.2.Tỷ trọng doanh thu của hoạt động môi giới. 47

2.2.3.Thị phần của hoạt động môi giới 49

2.3.Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động môi giới của Công ty chứng khoán. 50

2.3.1.Nhân tố khách quan. 50

2.3.2.Các nhân tố chủ quan. 53

Chương 3: Giải pháp phát triển hoạt động môi giới tại công ty chứng khoán ngân hàng công thương vịêt nam(IBS)

55

3.1.cơ sở lý luận của việc pháp triển hoạt động môi giới tại CTCK NHCTVN. 55

3.1.1.Định hướng phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam 55

3.1.2.Định hướng phát triển của công ty chứng khoán NHCTVN. 56

3.1.2.1.Đánh giá những kết qủa đạt được và những tồn tại, những yếu điểm trong hoạt động kinh doanh của CTCK NHCTVN trong năm 2005. 56

3.1.2.2.Định hướng về chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2006 57

3.2.Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới chứng khoán tại công ty chứng khoán NHCTVN. 60

3.2.1. Nâng cao kỹ năng tìm kiếm khách hàng và chăm sóc khách hàng của nhân viên môi giới. 60

3.2.1.1.Xây dựng chiến lược khách hàng toàn diện hợp lý 60

3.2.2.Nâng cao chất lượng các quy trình nghiệp vụ để phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. 63

3.2.3.Đa dạng hoá các loại hình dịch vụ để phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu của các nhà đầu tư. 64

3.2.4.Nâng cao kỹ năng tìm kiếm khách hàng và chăm sóc khách hàng. 64

3.2.6.Nâng cao kỹ năng giao tiếp của nhân viên môi giới. 67

3.2.8.Nâng cao chất lượng các dịch vụ mà môi giới cung cấp. 71

3.2.9.Hoàn thiện hệ thống mạng lưới nhận lệnh của khách hàng 72

3.2.10.Đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực. 73

3.2.11.Xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng hoàn thiện. 75

3.2.12.Mở rộng mạng lưới nhận lệnh của khách hàng. 77

3.2.13.Các giải pháp khác. 79

3.3.Một số kiến nghị 79

3.3.1.Kiến nghị đối với các cơ quan quản lý. 79

3.3.1.1.Xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý. 79

3.3.1.2.Có chính sách ưu đãi cho hoạt động của công ty chứng khoán nói chung và của hoạt động môi giới nói riêng. 80

3.3.1.3.Tích cực công tác tạo hàng cho thị trường 81

3.3.1.4.Tích cực tuyên truyền và phổ biến kiến thức về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 81

3.3.2.Kiến nghị đối với Ngân hàng Công thương Việt Nam. 81

3.3.3.Kiến nghị đối với chính công ty. 82

Kết luận 83

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY