Đề tài Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần thép Việt Thành Long An

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦUCHƯƠNGI. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 1A.CƠ SỞ LÝ LUẬN 11.1 Khái niêm về hiệu quả 11.1.1 Khái niệm 11.1.2 Bản chất 2 1.1.3 Phân loại 41.1.3.1 Hiệu quả kinh doanh 41.1.3.2 Hiệu quả kinh tế xã hội 51.1.3.3 Hiệu quả tổng hợp 51.1.3.4 Hiệu quả của từng yếu tố 61.1.4 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả 71.1.4.1 Chỉ tiêu hiệu quả sản xuất kinh doanh tổng hợp 71.1.4.2 Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng nhân lực 71.1.4.3 Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn 71.1.4.4 Chỉ tiêu sử dụng hiệu quả chi phí 71.1.4.5 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất của doanh nghiệp 81.2 Nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sản xuất kinh doanh 81.2.1 Các nhân tố chủ quan 81.2.1.1 Nhân tố chủ quan 81.2.1.2 Nhân tố vốn 91.2.1.3 Nhân tố về kỹ thuật 91.2.2 Các nhân tố khách quan 10B.GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CP THÉP VIỆT THÀNH LONG AN. 101.1 Lịch sử hình thành và phát triển 101.2 Sản phẩm cung cấp 111.3 Thị trường tiêu thụ 111.4 Các vị trí chủ chốt trong công ty 111.5 Nhân lực công ty 111.6 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý 121.6.1 Hội đồng cổ đông 121.6.2 Hội đồng quản trị 131.6.3 Ban kiểm soát. 131.6.4 Giám đốc. 131.6.5 Phòng kế toán. 141.6.6 Phòng kinh doanh 141.6.7 Phòng kế hoạch 141.6.8 Phòng tài chính kế toán 151.6.9 Phòng marketing 151.6.10 Phòng hành chính 161.6.11 Phòng nhân sự 161.6.12 Phòng kỹ thuật 161.7 Chức năng, nhiệm vụ của công ty 171.7.1 Chức năng 171.7.2 Nhiệm vụ 17CHƯƠNGII. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TẠI CÔNG TY CP THÉP VIỆT THÀNH LONG AN 172.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian gần đây2.1.1 Những thành tựu đạt được. 172.1.2 Tình hình sản xuất 182.1.3 Tình hình tiêu thụ 202.1.3.1 Kim ngạch xuất khẩu 202.1.3.2 Tiêu thụ trong nước 222.2 Phân tích nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả kinh doanh của công ty 232.2.1 Hiệu quả về sử dụng lao động 232.2.2 Hiệu quả theo chỉ tiêu tổng hợp 242.3 Ưu, nhược và những nguyên nhân tồn tại ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh. 252.3.1 Ưu điểm 252.3.1.1 Kế hoạch sản xuất 252.3.1.2 Sự đa dạng của các chủng loại hàng 252.3.1.3 Liên kết chặt sẽ với các đơn vị khác 252.3.1.4 Giá cả phù hợp 262.3.1.5 Đảm bảo chất lượng 262.3.2 Nhược điểm 262.3.2.1 Thị trường mở rộng. 262.3.3 Những nguyên nhân tồn tại 26CHƯƠNGIII. GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CP THÉP VIỆT THÀNH LONG AN 273.1 Định hướng phát triển của công ty 273.1.1 Quan điểm về định hướng phát triển công ty 273.1.2 Định hướng phát triển trong giai đoạn 2010 – 2013 283.1.2.1 Định hướng chung 283.1.2.2 Định hướng phát triển thị trường xuất khẩu sản phẩm của công ty đến năm 2013 293.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh 333.2.1 Nâng cao chất lượng sản phẩm 333.2.1.1 Chất lượng sản phẩm 333.2.1.2 Nâng cao tay nghề của công nhân 343.2.2 Đa dạng về mẫu mã 353.2.3 Hoàn thiện kênh phân phối 353.2.3.1 Phát triển mạng lưới tiêu thụ 353.2.3.2 Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối 363.2.4 Tăng cường liên kết với các đối tác khác 393.2.5 Tăng cường nghiên cứu thị trường 393.2.5.1 Điều tra nghiên cứu thị trường 39 3.2.5.2 Chiến lược thị trường 403.2.6 Mở rộng thị trường .423.2.7 Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động 423.2.8 Khắc phục việc lãi suất cao 43CHƯƠNGIV. KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN 444.1 Kiến nghị với nhà nước và các cấp lãnh đạo 444.2 Kết luận 45TÀI LIỆU THAM KHẢO 47

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNGI. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 1

A.CƠ SỞ LÝ LUẬN 1

1.1 Khái niêm về hiệu quả 1

1.1.1 Khái niệm 1

1.1.2 Bản chất 2

1.1.3 Phân loại 4

1.1.3.1 Hiệu quả kinh doanh 4

1.1.3.2 Hiệu quả kinh tế xã hội 5

1.1.3.3 Hiệu quả tổng hợp 5

1.1.3.4 Hiệu quả của từng yếu tố 6

1.1.4 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả 7

1.1.4.1 Chỉ tiêu hiệu quả sản xuất kinh doanh tổng hợp 7

1.1.4.2 Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng nhân lực 7

1.1.4.3 Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn 7

1.1.4.4 Chỉ tiêu sử dụng hiệu quả chi phí 7

1.1.4.5 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất của doanh nghiệp 8

1.2 Nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sản xuất kinh doanh 8

1.2.1 Các nhân tố chủ quan 8

1.2.1.1 Nhân tố chủ quan 8

1.2.1.2 Nhân tố vốn 9

1.2.1.3 Nhân tố về kỹ thuật 9

1.2.2 Các nhân tố khách quan 10

B.GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CP THÉP VIỆT THÀNH LONG AN. 10

1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 10

1.2 Sản phẩm cung cấp 11

1.3 Thị trường tiêu thụ 11

1.4 Các vị trí chủ chốt trong công ty 11

1.5 Nhân lực công ty 11

1.6 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý 12

1.6.1 Hội đồng cổ đông 12

1.6.2 Hội đồng quản trị 13

1.6.3 Ban kiểm soát. 13

1.6.4 Giám đốc. 13

1.6.5 Phòng kế toán. 14

1.6.6 Phòng kinh doanh 14

1.6.7 Phòng kế hoạch 14

1.6.8 Phòng tài chính kế toán 15

1.6.9 Phòng marketing 15

1.6.10 Phòng hành chính 16

1.6.11 Phòng nhân sự 16

1.6.12 Phòng kỹ thuật 16

1.7 Chức năng, nhiệm vụ của công ty 17

1.7.1 Chức năng 17

1.7.2 Nhiệm vụ 17

CHƯƠNGII. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TẠI CÔNG TY CP THÉP VIỆT THÀNH LONG AN 17

2.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian gần đây

2.1.1 Những thành tựu đạt được. 17

2.1.2 Tình hình sản xuất 18

2.1.3 Tình hình tiêu thụ 20

2.1.3.1 Kim ngạch xuất khẩu 20

2.1.3.2 Tiêu thụ trong nước 22

2.2 Phân tích nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả kinh doanh của công ty 23

2.2.1 Hiệu quả về sử dụng lao động 23

2.2.2 Hiệu quả theo chỉ tiêu tổng hợp 24

2.3 Ưu, nhược và những nguyên nhân tồn tại ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh. 25

2.3.1 Ưu điểm 25

2.3.1.1 Kế hoạch sản xuất 25

2.3.1.2 Sự đa dạng của các chủng loại hàng 25

2.3.1.3 Liên kết chặt sẽ với các đơn vị khác 25

2.3.1.4 Giá cả phù hợp 26

2.3.1.5 Đảm bảo chất lượng 26

2.3.2 Nhược điểm 26

2.3.2.1 Thị trường mở rộng. 26

2.3.3 Những nguyên nhân tồn tại 26

CHƯƠNGIII. GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CP THÉP VIỆT THÀNH LONG AN 27

3.1 Định hướng phát triển của công ty 27

3.1.1 Quan điểm về định hướng phát triển công ty 27

3.1.2 Định hướng phát triển trong giai đoạn 2010 – 2013 28

3.1.2.1 Định hướng chung 28

3.1.2.2 Định hướng phát triển thị trường xuất khẩu sản phẩm của công ty đến năm 2013

29

3.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh 33

3.2.1 Nâng cao chất lượng sản phẩm 33

3.2.1.1 Chất lượng sản phẩm 33

3.2.1.2 Nâng cao tay nghề của công nhân 34

3.2.2 Đa dạng về mẫu mã 35

3.2.3 Hoàn thiện kênh phân phối 35

3.2.3.1 Phát triển mạng lưới tiêu thụ 35

3.2.3.2 Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối 36

3.2.4 Tăng cường liên kết với các đối tác khác 39

3.2.5 Tăng cường nghiên cứu thị trường 39

3.2.5.1 Điều tra nghiên cứu thị trường 39

3.2.5.2 Chiến lược thị trường 40

3.2.6 Mở rộng thị trường .42

3.2.7 Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động 42

3.2.8 Khắc phục việc lãi suất cao 43

CHƯƠNGIV. KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN 44

4.1 Kiến nghị với nhà nước và các cấp lãnh đạo 44

4.2 Kết luận 45

TÀI LIỆU THAM KHẢO 47

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY