Đề tài Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại xí nghiệp kinh doanh các sản phẩm khí miền bắc

Lời nói đầu 3

Chương 1: Phương pháp đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản lưu động trong các doanh nghiệp 5

1. Khái niệm và kết cấu TSLĐ của doanh nghiệp 5

1.1. Tổng quan về doanh nghiệp 5

1.2. Khái niệm TSLĐ và sự cần thiết phải quản lý TSLĐ 6

1.3. Kết cấu TSLĐ 8

1.4. Vai trò của TSLĐ đối với hoạt động sản xuất kinh doanh 8

1.5. Nguồn tài trợ TSLĐ của doanh nghiệp 9

2. Phương pháp đánh giá và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng TSLĐ 10

2.1. Hiệu quả sử dụng TSLĐ 10

2.2. Phương pháp đánh giá 11

2.2.1. Phương pháp so sánh 11

2.2.2. Phương pháp tỷ số 13

2.3. Nội dung quản lý TSLĐ 17

2.3.1. Quản lý dự trữ tồn kho 17

2.3.2. Quản lý ngân quỹ và các chứng khoán thanh khoản cao 20

2.3.3. Quản lý các khoản phải thu 25

3. Các nhân tố ảnh hưởng và những biện pháp nhằm nâng cao hiệu

quả sử dụng TSLĐ 29

3.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng TSLĐ 29

3.2. Các biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng TSLĐ 32

Chương 2: Thực trạng sử dụng TSLĐ tại xí nghiệp kinh doanh các

sản phẩm khí miền bắc 33

1. Giới thiệu chung về xí nghiệp kinh doanh các sản phẩm khí miền

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY