Đề tài Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn và hoàn thiện kế toán huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Tỉnh Vĩnh Phúc

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN VÀ KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3

1.1. Ngân hàng thương mại và nghiệp vụ huy động vốn 3

1.1.1. Khái niệm và vai trò của NHTM 3

1.1.2. Khái niệm về nguồn vốn của Ngân hàng thương mại. 5

1.1.3. Tính chất và vai trò của công tác huy động vốn 5

1.1.3.1. Tính chất của nguồn vốn huy động. 5

1.1.3.2. Vai trò của công tác huy đông vốn. 6

1.1.4. Các hình thức huy động vốn. 8

1.1.4.1. Căn cứ theo thời gian huy động vốn. 8

1.1.4.2 Căn cứ vào đối tượng huy động vốn. 8

1.1.4.3. Căn cứ vào công cụ huy động vốn. 9

1.1.4.4.Những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng huy động vốn. 12

1.1.5. Chỉ tiêu đánh giá chất lượng nghiệp vụ huy động vốn 17

1.1.5.1 Sự gia tăng ổn định của vốn huy động: 17

1.1.5.2 Tiết kiệm chi phí lãi và chi phí khác về huy động 18

1.1.5.3. Độ đa dạng các hình thức huy động: 19

1.1.5.4. Một số chỉ tiêu khác: 19

1.2. Kế toán huy động vốn. 20

1.2.1. Nhiệm vụ, yêu cầu của kế toán huy động vốn. 20

1.2.1.1 Nhiệm vụ : 20

1.2.1.2. Yêu cầu 20

1.2.2. Tài khoản sử dụng trong kế toán huy động vốn. 21

1.2.3. Chứng từ sử dụng: 21

1.2.4. Kế toán các hình thức huy động vốn. 22

1.2.4.1. Kế toán tiền gửỉ thanh toán. 22

1.2.4.1.1. Kế toán nhận tiền gửi: 22

1.2.4.1.2 Kế toán chi trả tiền gửi thanh toán: 23

12.4.1.3 Kế toán trả lãi tài khoản tiền gửi thanh toán 24

1.2.4.2 Kế toán tiền gửi có kỳ hạn 24

1.2.4.2.1 Kế toán nhận tiền gửi: 24

1.2.4.2.2 Kế toán chi trả tiền gửi: 25

1.2.4.2.3 Kế toán trả lãi tiền gửi có kỳ hạn: 25

1.2.4.3 Kế toán Tiền gủi tiết kiệm: 26

1.2.4.3.1 Kế toán tiền gửi tiết kiệm 26

1.2.4.3.2 Kế toán trả lãi tiền gửi tiết kiệm 26

1.2.4.4 Kế toán phát hành giấy tờ có giá 27

1.2.4.4.1 Kế toán phát hành GTCG theo mệnh giá 27

1.2.4.4.3 Kế toán phát hành giấy tờ có giá có chiết khấu 28

1.2.4.4.4 Kế toán phát hành giấy tờ có giá có phụ trội 29

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN VÀ KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NHNO&PTNT TỈNH VĨNH PHÚC 31

2.1. Cơ cấu tổ chức hoạt động của Chi nhánh NHNo & PTNT Tỉnh Vĩnh Phúc: 31

2.1.1. Lịch sử ra đời và cơ cấu tổ chức của chi nhánh NHNo& PTNT Tỉnh vĩnh Phúc: 31

2.1.2. Tình hình kinh tế, xã hội ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Chi nhánh. 32

2.1.2.1. Thuận lợi. 32

2.1.2.2. Khó khăn. 32

2.1.3. Tình hình hoạt động của chi nhánh NHNo& PTNT tỉnh Vĩnh Phúc. 33

2.1.3.1. Hoạt động huy động vốn. 34

2.1.3.2. Hoạt động sử dụng vốn. 36

2.2. Thực trạng kế toán huy động vốn tại Chi nhánh Chi nhánh NHNO&PTNT Tỉnh Vĩnh Phúc. 37

2.2.1.2. Hoạt động thanh toán kho quỹ 43

2.2.1.3. Kết quả kinh doanh tại Chi nhánh. 45

2.2.2 Kế toán huy động vốn tại Chi nhánh NHN0 & PTNT Tỉnh Vĩnh Phúc: 45

2.2.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại chi nhánh 45

2.2.2.2. Ứng dụng tin học trong kế toán huy động vốn. 46

2.2.2.3. Các tài khoản sử dụng hạch toán. 47

2.2.2.4. Phương pháp hạch toán cụ thể 48

2.3. Nhận xét chung về huy động vốn và kế toán huy động vốn tại Chi nhánh NHN0 & PTNT Tỉnh Vĩnh Phúc 52

2.3.1. Đánh giá chung : 52

2.3.1.1. Những kết quả đạt được 52

2.3.1.2. Những hạn chế 54

2.3.2. Những nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác huy động vốn tại Chi nhánh NHN0&PTNT Tỉnh Vĩnh Phúc 55

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NHN0 & PTNT TỈNH VĨNH PHÚC 58

3.1 Định hướng phát triển hoạt động huy động vốn tại Chi nhánh NHN0&PTNT Tỉnh Vĩnh Phúc 58

3.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả nghiệp vụ huy động vốn và kế toán huy động vốn tại chi nhánh NHN0&PTNT Tỉnh Vĩnh Phúc: 60

3.2.1. Tiếp tục đa dạng hoá các hình thức huy động vốn: 61

3.2.1.1 Đối với tiền gửi dân cư: 61

3.2.1.2. Đối với tiền gửi của các tổ chức kinh tế. 63

3.3. Một số đề xuất và kiến nghị để thực hiện giải pháp: 67

3.3.1. Kiến nghị đối với Nhà nước. 67

3.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước. 68

3.3.3. Kiến nghị đối với NHN0&PTNT Việt Nam. 69

KẾT LUẬN 70

TÀI LIỆU THAM KHẢO 71

NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP 72

NHẬN XÉT CỦA CÁC THẦY, CÔ GIÁO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG 73

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY