Đề tài Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Tem

Nguyễn Thành Quang - Lớp: T/c - D2000 - QTKD

Luận văn tốt nghiệp

Nguyễn Thành Quang - Lớp: T/c - D2000 - QTKD 1

Lời mở đầu 1

Chương I: Một số vấn đề về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2

1.1. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh 2

1.1.1. Bản chất của hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2

1.1.1.1. Các quan điểm cơ bản về hiệu quả 2

1.1.1.2. Bản chất của hiệu quả sản xuất kinh doanh 3

1.1.1.3. Phân loại hiệu quả sản xuất kinh doanh 4

1.1.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh 7

1.1.2.1. Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh là công cụ quản lý kinh doanh 7

1.1.2.2. Sản xuất kinh doanh có hiệu quả là điều kiện sống còn đối với mọi doanh nghiệp 7

1.1.3. Tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường 9

1.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 12

1.2.1. Nhân tố bên trong doanh nghiệp 12

1.2.1.1. Nhân tố vốn 12

1.2.1.2. Nhân tố con người (lực lượng lao động) 12

1.2.1.3. Nhân tố phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật công nghệ 13

1.2.1.4. Hệ thống trao đổi và xử lý thông tin 14

1.2.1.5. Trình độ tổ chức sản xuất và trình độ quản trị doanh nghiệp 15

1.2.2. Nhân tố bên ngoài doanh nghiệp 15

1.2.2.1. Môi trường chính trị - pháp luật 15

1.2.2.2. Môi trường kinh doanh 16

1.2.2.3. Môi trường tự nhiên 16

1.2.2.4. Cơ sở hạ tầng 16

1.2.2.5. Môi trường cạnh tranh 17

1.2.2.6. Môi trường kinh tế và công nghệ 17

1.3. Chỉ tiêu đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 17

1.3.1. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 17

1.3.1.1. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tổng quát 18

1.3.1.2. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả bộ phận 18

1.3.2. Quan điểm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh 22

Chương II: Thực trạng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tem 26

2.1. Khái quát về công ty tem Việt Nam 26

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 26

2.2.2. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy 27

2.2.2.1. Chức năng nhiệm vụ 27

2.2.2.2. Cơ cấu tổ chức của công ty tem 28

2.2.2.3. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban 31

2.1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Tem 32

2.1.3.1. Đặc điểm của sản phẩm tem 32

2.1.3.2. Đặc điểm khách hàng 33

2.1.3.3. Đặc điểm thị trường 35

2.1.4. Đặc điểm về lao động 37

2.1.5. Đặc điểm về vốn 38

2.2. Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Tem 39

2.2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2000-2004 39

2.2.1.1. Tem cước phí 39

2.2.2.2. Tem chơi 41

2.2.2. Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh 46

2.2.2.1. Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung 46

2.2.2.2. Hiệu quả sử dụng vốn 48

2.3. Đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 49

2.3.1. Những kết quả đạt được trong sản xuất kinh doanh 49

2.3.2. Những vấn đề còn tồn tại 53

Chương III: Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Tem 56

3.1. Định hướng phát triển của Công ty Tem 56

3.1.1. Mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn tới 56

3.1.2. Định hướng phát triển kinh doanh của Công ty 58

3.1.2.1. Duy trì và phát triển thị trường trong nước 58

3.1.2.2. Phát triển thị trường ngoài nước 60

3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh 61

3.2.1. Giải pháp phát triển sản phẩm 61

3.2.1.1. Nâng cao chất lượng sản phẩm hiện có 62

3.2.1.2. Phát triển sản phẩm mới 62

3.2.1.3. Đa dạng hoá sản phẩm 65

3.2.1.4. Một số sản phẩm cụ thể triển khai trong năm 2005 65

3.2.2. Giải pháp phát triển thị trường trên Internet 66

3.2.3. Thông qua chính sách giá 68

3.2.4. Chính sách phân phối 69

3.2.5. Đa dạng hoá phương thức bán hàng 70

3.2.6. Khuyến khích sử dụng tem, hạn chế việc sử dụng máy in cước thay tem tại các bưu cục 72

3.2.7. Giải pháp tăng cường xúc tiến yểm trợ 72

3.2.7.1. Tăng cường công tác tuyên truyền quảng cáo 72

3.2.7.2. Tăng cường công tác phổ cập nghiệp vụ tem bưu chính 75

3.2.7.3. Xúc tiến bán hàng 76

3.2.7.4. Dịch vụ sau bán hàng 77

3.2.8. Giải pháp về tổ chức quản lý, tuyển dụng, đào tạo nhân sự 78

3.2.9. Giải pháp về quản lý và sử dụng tài chính 79

3.3. Một số kiến nghị để thực hiện biện pháp 80

Kết luận 81

Tài liệu tham khảo 83

Phụ lục.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY