Đề tài Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Sở giao dịch – Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH 3

1.1. Tín dụng Ngân hàng Thương mại. 3

1.1.1. Khái niệm. 3

1.1.2. Phân loại tín dụng NHTM. 4

1.1.3. Vai trò của tín dụng NHTM trong nền Kinh tế thị trường. 6

1.1.4. Quy trình tín dụng của NHTM. 8

1.2. Doanh nghiệp ngoài quốc doanh. 9

1.2.1. Khái niệm doanh nghiệp ngoài quốc doanh 9

1.2.2. Phân loại doanh nghiệp ngoài quốc doanh. 10

1.2.4. Vai trò của DNNQD trong nền kinh tế thị trường. 14

1.3. Vai trò của tín dụng Ngân hàng đối với DNNQD. 16

1.3.1. Tín dụng NHTM là kênh cung cấp vốn chủ yếu cho các DNNQD, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh của các DNNQD. 16

1.3.2. Giúp các doanh nghiệp sử dụng vốn có hiệu quả hơn. 17

1.3.3. Kích thích tính năng động, sáng tạo của các DNNQD. 17

1.4. Chất lượng tín dụng NHTM. 18

1.4.1. Khái niệm. 18

1.4.2. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng tín dụng. 19

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI SỞ GIAO DỊCH – NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 31

2.1. Khái quát về Sở giao dịch – Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam. 31

2.1.1. Khái quát về lịch sử hình thành và phát triển của Sở giao dịch. 31

2.1.2. Cơ cấu tổ chức của SGD: 33

2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của SGD NHĐT&PTVN. 36

2.2. Thực trạng về chất lượng tín dụng đối với DNNDQ tại SGD – NHĐT&PTVN. 44

2.2.1. Những quy định về hoạt động tín dụng đối với DNNQD tại SGD. 44

2.2.2. Thực trạng về chất lượng tín dụng đối với DNNQD tại SGD – NHĐT&PTVN. 48

2.3. Đánh giá về chất lượng tín dụng đối với DNNQD tại SGD –NHĐT&PTVN. 58

2.3.1. Những kết quả đạt được. 58

2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân. 59

CHƯƠNG III GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI SỞ GIAO DỊCH - NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 64

3.1. Định hướng nâng cao chất lượng tín dụng đối với DNNQD của SGD – NHĐT&PTVN. 64

3.2. Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với DNNQD tại SGD – NHĐT&PTVN. 65

3.2.1. Xây dựng chính sách khách hàng chú trọng đến DNNQD. 65

3.2.2. Thực hiện chính sách lãi suất linh hoạt hơn đối với DNNQD. 66

3.2.3. Xây dựng kỳ hạn tín dụng phù hợp với nhu cầu của các DNNQD. 66

3.2.4. Đa dạng hoá hình thức bảo đảm tiền vay. 67

3.2.5. Hoàn thiện hơn nữa công tác tổ chức và nâng cao chất lượng cán bộ tín dụng. 67

3.3. Một số kiến nghị. 68

3.3.1. Kiến nghị với các DNNQD. 68

3.3.2. Kiến nghị với NHĐT&PTVN. 69

3.3.3. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước. 69

3.3.4. Kiến nghị đối với Nhà nước và các cơ quan hữu quan. 70

KẾT LUẬN 71

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 72

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY