Đề tài Giải pháp mở rộng huy động vốn tại Ngân hàng Công thương Chi nhánh Đống Đa

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1Chương 1 31/ Khái quát về ngân hàng thương mại 3 1.1.Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng .31.1.1.Lịch sử hình thành ngân hàng 3 1.1.2. Lịch sử phát triển của ngân hàng .41.2. Chức năng của ngân hàng 51.2.1. Trung gian tài chính 51.2.3. Trung gian thanh toán 61.3. Các dịch vụ ngân hàng 71.3.1. Mua bán ngọai tệ 71.3.2. Nhận tiền gửi 71.3.3. Cho vay 71.3.4. Bảo quản vật có giá 81.3.5. Cung cấp các tài khoản giao dịch và thực hiện thanh toán 81.3.6. Quản lý ngân quỹ 81.3.7. Tài trợ cho các hoạt động của Chính phủ 91.3.8. Bảo lãnh 91.3.9. Cho thuê thiết bị trung và dài hạn 91.3.10. Cung cấp các dịch vụ uỷ thác và tư vấn 91.3.11. Cung cấp dịch vụ môi giới đầu tư chứng khoán 101.3.12. Cung cấp các dịch vụ bảo hiểm 101.3.13. Cung cấp các dịch vụ đại lý 101.4. Các loại hình ngân hàng thương mại 101.4.1. Các loại hình ngân hàng thương mại chia theo hình thức sở hữu 101.4.2. Các loại hình ngân hàng thương mại chia theo tính chất hoạt động 111.4.3. Các loại hình ngân hàng thương mại chia theo cơ cấu tổ chức 112/ Hoạt động huy động vốn tại ngân hàng thương mại 112.1. Khái niệm về vốn 112.2. Vai trò của vốn trong hoạt động kinh doanh 122.3. Các hình thức huy động vốn 132.3.1. Nguồn tiền gửi 132.3.1.1. Tiền gửi thanh toán: 132.3.1.2. Tiền gửi có kỳ hạn của doanh nghiệp, các tổ chức xã hội: 132.3.1.3. Tiền gửi tiết kiệm của dân cư: 132.3.1.4. Tiền gửi của các ngân hàng khác: 142.3.2. Nguồn đi vay 142.3.2.1. Vay ngân hàng Nhà nước 142.3.2.2. Vay các tổ chức tín dụng khác 142.3.2.3. Vay trên thị trường vốn 152.4. Đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng 152.4.1. Đặc điểm nguồn tiền gửi và các nhân tố ảnh hưởng 152.4.2. Đặc điểm nguồn đi vay và các nhân tố ảnh hưởng 163/ Quản lý nguồn huy động vốn của Ngân hàng Thương mại 173.1. Quản lý quy mô và cơ cấu 173.2. Quản lý lãi suất chi trả 173.2.1. Nội dung quản lý lãi suất: 173.2.2. Nhân tố ảnh hưởng tới lãi suất huy động: 173.2.3. Các hình thức lãi suất huy động: 183.3. Quản lý kỳ hạn 183.3.1. Nội dung quản lý kỳ hạn: 183.3.2. Các nhân tố ảnh hưởng 18Chương 2 191/ Tổng quan về Ngân hàng Công thương Chi nhánh Đống Đa 191.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Công thương Chi nhánh Đống Đa 191.2. Cơ cấu tổ chức Ngân hàng Công thương Chi nhánh Đống Đa 201.2.1. Phòng Kế toán 201.2.2. Phòng Thanh toán Xuất nhập khẩu 201.2.4. Phòng Khách hàng số 2 ( Doanh nghiệp vừa và nhỏ). 211.2.5. Phòng Khách hàng Cá nhân 211.2.6. Phòng Tổng hợp 211.2.7. Phòng Quản lý Nợ có vấn đề 211.2.8. Phòng kiểm tra nội bộ 211.1.2.9. Phòng Tiền tệ Kho quỹ 211.1.2.10. Phòng Thông tin điện toán 211.1.2.11. Phòng Tổ chức Hành chính 221.1.2.12. Phòng Giao dịch Kim Liên và Phòng Giao dịch Cát linh 222/ Tình hình huy động vốn tại Chi nhánh Ngân hàng Công thươngĐống Đa 232.1. Một số nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn của Ngân hàng Công thương Chi nhánh Đống Đa 232.1.1. Nhân tố bên trong 232.1.2. Nhân tố bên ngoài 232.2. Hoạt động huy động vốn tại chi nhánh 242.2.1. Tiền gửi tiết kiệm từ dân cư 252.2.2. Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu 312.2.3. Tiền gửi của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế 332.2.4. Các nguồn khác 332.3. Đánh giá thực trạng huy động vốn tại Ngân hàng Công thương Chi nhánh Đống Đa 332.3.1. Kết quả đạt được 332.3.1. Những tồn tại 342.3.3. Nguyên nhân 35Chương 3 381/ Định hướng công tác huy động vốn tại Ngân hàng Công thương Chi nhánh Đống Đa 381.1. Sự cần thiết của công tác huy động vốn: 381.2. Định hướng công tác huy động vốn tại Ngân hàng Công thương Chi nhánh Đống Đa 382/Giải pháp mở rộng hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Công thương Chi nhánh Đống Đa 402.1. Đẩy mạnh công tác marketing thu hút khách hàng gửi tiền 402.2. Chính sách lãi suất 402.3. Đa dạng hoá hình thức huy động vốn 412.4. Đẩy mạnh đầu tư cho hoàn thiện và hiện đại hoá công nghệ ngân hàng một cách đồng bộ 422.5. Các loại hình dịch vụ 422.6. Thực hiện chiến lược cạnh tranh huy động vốn năng động và hiệu quả 433/Kiến nghị 43KẾT LUẬN 45DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 46

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

Chương 1 3

1/ Khái quát về ngân hàng thương mại 3

1.1.Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng .3

1.1.1.Lịch sử hình thành ngân hàng 3

1.1.2. Lịch sử phát triển của ngân hàng .4

1.2. Chức năng của ngân hàng 5

1.2.1. Trung gian tài chính 5

1.2.3. Trung gian thanh toán 6

1.3. Các dịch vụ ngân hàng 7

1.3.1. Mua bán ngọai tệ 7

1.3.2. Nhận tiền gửi 7

1.3.3. Cho vay 7

1.3.4. Bảo quản vật có giá 8

1.3.5. Cung cấp các tài khoản giao dịch và thực hiện thanh toán 8

1.3.6. Quản lý ngân quỹ 8

1.3.7. Tài trợ cho các hoạt động của Chính phủ 9

1.3.8. Bảo lãnh 9

1.3.9. Cho thuê thiết bị trung và dài hạn 9

1.3.10. Cung cấp các dịch vụ uỷ thác và tư vấn 9

1.3.11. Cung cấp dịch vụ môi giới đầu tư chứng khoán 10

1.3.12. Cung cấp các dịch vụ bảo hiểm 10

1.3.13. Cung cấp các dịch vụ đại lý 10

1.4. Các loại hình ngân hàng thương mại 10

1.4.1. Các loại hình ngân hàng thương mại chia theo hình thức sở hữu 10

1.4.2. Các loại hình ngân hàng thương mại chia theo tính chất hoạt động 11

1.4.3. Các loại hình ngân hàng thương mại chia theo cơ cấu tổ chức 11

2/ Hoạt động huy động vốn tại ngân hàng thương mại 11

2.1. Khái niệm về vốn 11

2.2. Vai trò của vốn trong hoạt động kinh doanh 12

2.3. Các hình thức huy động vốn 13

2.3.1. Nguồn tiền gửi 13

2.3.1.1. Tiền gửi thanh toán: 13

2.3.1.2. Tiền gửi có kỳ hạn của doanh nghiệp, các tổ chức xã hội: 13

2.3.1.3. Tiền gửi tiết kiệm của dân cư: 13

2.3.1.4. Tiền gửi của các ngân hàng khác: 14

2.3.2. Nguồn đi vay 14

2.3.2.1. Vay ngân hàng Nhà nước 14

2.3.2.2. Vay các tổ chức tín dụng khác 14

2.3.2.3. Vay trên thị trường vốn 15

2.4. Đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng 15

2.4.1. Đặc điểm nguồn tiền gửi và các nhân tố ảnh hưởng 15

2.4.2. Đặc điểm nguồn đi vay và các nhân tố ảnh hưởng 16

3/ Quản lý nguồn huy động vốn của Ngân hàng Thương mại 17

3.1. Quản lý quy mô và cơ cấu 17

3.2. Quản lý lãi suất chi trả 17

3.2.1. Nội dung quản lý lãi suất: 17

3.2.2. Nhân tố ảnh hưởng tới lãi suất huy động: 17

3.2.3. Các hình thức lãi suất huy động: 18

3.3. Quản lý kỳ hạn 18

3.3.1. Nội dung quản lý kỳ hạn: 18

3.3.2. Các nhân tố ảnh hưởng 18

Chương 2 19

1/ Tổng quan về Ngân hàng Công thương Chi nhánh Đống Đa 19

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Công thương Chi nhánh Đống Đa 19

1.2. Cơ cấu tổ chức Ngân hàng Công thương Chi nhánh Đống Đa 20

1.2.1. Phòng Kế toán 20

1.2.2. Phòng Thanh toán Xuất nhập khẩu 20

1.2.4. Phòng Khách hàng số 2 ( Doanh nghiệp vừa và nhỏ). 21

1.2.5. Phòng Khách hàng Cá nhân 21

1.2.6. Phòng Tổng hợp 21

1.2.7. Phòng Quản lý Nợ có vấn đề 21

1.2.8. Phòng kiểm tra nội bộ 21

1.1.2.9. Phòng Tiền tệ Kho quỹ 21

1.1.2.10. Phòng Thông tin điện toán 21

1.1.2.11. Phòng Tổ chức Hành chính 22

1.1.2.12. Phòng Giao dịch Kim Liên và Phòng Giao dịch Cát linh 22

2/ Tình hình huy động vốn tại Chi nhánh Ngân hàng Công thươngĐống Đa 23

2.1. Một số nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn của Ngân hàng Công thương Chi nhánh Đống Đa 23

2.1.1. Nhân tố bên trong 23

2.1.2. Nhân tố bên ngoài 23

2.2. Hoạt động huy động vốn tại chi nhánh 24

2.2.1. Tiền gửi tiết kiệm từ dân cư 25

2.2.2. Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu 31

2.2.3. Tiền gửi của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế 33

2.2.4. Các nguồn khác 33

2.3. Đánh giá thực trạng huy động vốn tại Ngân hàng Công thương Chi nhánh Đống Đa 33

2.3.1. Kết quả đạt được 33

2.3.1. Những tồn tại 34

2.3.3. Nguyên nhân 35

Chương 3 38

1/ Định hướng công tác huy động vốn tại Ngân hàng Công thương Chi nhánh Đống Đa 38

1.1. Sự cần thiết của công tác huy động vốn: 38

1.2. Định hướng công tác huy động vốn tại Ngân hàng Công thương Chi nhánh Đống Đa 38

2/Giải pháp mở rộng hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Công thương Chi nhánh Đống Đa 40

2.1. Đẩy mạnh công tác marketing thu hút khách hàng gửi tiền 40

2.2. Chính sách lãi suất 40

2.3. Đa dạng hoá hình thức huy động vốn 41

2.4. Đẩy mạnh đầu tư cho hoàn thiện và hiện đại hoá công nghệ ngân hàng một cách đồng bộ 42

2.5. Các loại hình dịch vụ 42

2.6. Thực hiện chiến lược cạnh tranh huy động vốn năng động và hiệu quả 43

3/Kiến nghị 43

KẾT LUẬN 45

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 46

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY