Đề tài Giải pháp hoàn thiện bộ máy quản lý của Tổng công ty đường sông Miền Bắc theo mô hình công ty mẹ - Công ty con

Danh mục các từ viết tắt 1

LỜI MỞ ĐẦU 2

CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SÔNG MIỀN BẮC 4

1.1. Thông tin chung về Tổng công ty Đường sông miền Bắc 4

1.2. Sự hình thành và phát triển của Tổng công ty Đường sông miền Bắc 5

1.2.1. Bối cảnh ra đời Tổng công ty Đường sông miền Bắc 5

1.2.2. Quá trình phát triển của Tổng công ty Đường sông miền Bắc 6

1.3. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật chủ yếu của Tổng công ty Đường sông

miền Bắc 9

1.3.1. Chức năng và nhiệm vụ 9

1.3.2. Vốn kinh doanh 11

1.3.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật 11

1.3.4. Lực lượng lao động 12

4. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị trong Tổng công ty Đường sông miền Bắc 13

4.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Đường

sông miền Bắc 16

4.1.1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh 16

4.1.2. Về hoạt động tài chính của TCT 19

CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SÔNG MIỀN BẮC 22

2.1. Phương án chuyển đổi tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đường sông miền Bắc sang mô hình Công ty mẹ - Công ty con 22

2.1.1. Nguyên tắc chuyển đổi tổ chức 22

2.1.2. Điều kiện chuyển đổi, tổ chức lại 23

2.2. Mô hình tổ chức của công ty mẹ - công ty con 25

2.2.1. Công ty mẹ 25

2.2.1.1. Tổng công ty vận tải thuỷ Việt Nam được hình thành trên cơ sở sắp

xếp, tổ chức lại 26

2.2.1.2. Cơ cấu tổ chức quản lý của Tổng công ty 26

2.2.1.3 Ngành, nghề kinh doanh của TCT 31

2.2.1.4. Vốn điều lệ của Tổng công ty vận tải thuỷ Việt Nam 33

2.2.1.5. Sắp xếp lại lao động 35

2.2.2. Công ty con 35

2.3. Cơ chế hoạt động của công ty mẹ - công ty con 38

2.3.1. Quan hệ giữa Tổng công ty với các đơn vị hạch toán phụ thuộc 38

2.3.2. Quan hệ giữa Tổng công ty với các công ty con 38

2.3.3. Quan hệ của Tổng công ty với các công ty liên kết 40

2.4. Một số tồn tại trong bộ máy quản lý Tổng công ty Đường sông miền

Bắc khi chuy ển sang mô hình công ty mẹ - công ty con: 40

2.4.1. Tư duy quản lý vẫn theo kiểu cũ 42

2.4.2. Hệ thống luật pháp áp dụng cho mô hình công ty mẹ - công ty con

chưa hoàn chỉnh 43

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SÔNG MIỀN BẮC THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON 44

3.1. Cần thay đổi tư duy quản lý đối với các công ty con, từ chỗ bằng mệnh

lệnh trực tiếp sang gián tiếp thông qua người đại diện phần vốn 44

3.2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới các đơn vị thành viên của

Tổng công ty 47

3.3. Chấn chỉnh công tác tổ chức quản lý phần vốn của Tổng công ty tại

các công ty con 48

3.4. Tổ chức các hình thức đào tạo, bồi dưỡng linh hoạt để nâng cao nhận

thức của đội ngũ cán bộ lãnh đạo 49

3.5. Một số kiến nghị về phía Nhà nước: 50

KẾT LUẬN 53

TÀI LIỆU THAM KHẢO 54

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY