Đề tài Doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH sản xuất thương mại Đông Dương

MỤC LỤCPhần I: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GIA ĐỊNH I. lịch sử hình thành và phát triển Công Ty . 1 II. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạng của Công Ty. 31. Chức năng . 32. Nhiệm vụ. 43. Quyền hạn . 4III. Cơ cấu tổ chức và tổ chức quản lý của Công Ty. 51. Cơ cấu tổ chức . 52. Chức năng quản lý. 63. Những thuận lợi và khó khăn. 8IV.Tổ chức kế toán của Công Ty. 101. Chứng từ và tài khoản sử dụng . 102. Bộ máy kế toán và hình thức tổ chức công tác kế toán. 113. Hình thức kế toán. 12Phần II : CƠ SỞ LÝ LUẬNI. Đặc điểm kinh doanh thương mại và nhiệm vụ kế toán :. 151. Đặc điểm kinh doanh thương mại. 152. Nguyên tắc hạch toán hàng hóa . 153. Nhiệm vụ kế toán. 16II. Tính giá hàng hóa . 161. Tính giá nhập kho. 162. Tính giá xuất kho. 16III. Kế toán các nghiệp vụ mua hàng. 171. Các phương thức mua hàng . 172. Chứng từ kế toán và sổ sách sử dụng. 173. Kế toán mua hàng. 19IV. Kế toán các nghiệp vụ bán hàng. 261. Các phương thức bán hàng . 262. Chứng từ kế toán và tài khoản sử dụng . 273. Kế toán bán hàng . 29V. Kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và xác định kết quả kinh doanh 331. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 332. Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 36Phần III : TÌNH HÌNH THỰC TẾ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GIA ĐỊNH I. Đặc điểm kinh doanh thương mại, nguyên tắc và nhiệm vụ kế toán tại doanh nghiệp :. 401. Đặc điểm sản phẩm hàng hóa kinh doanh tại doanh nghiệp . 402. Nhiệm vụ kế toán hàng hóa . 403. Nguyên tắc hạch toán hàng hóa . 414. Phương pháp tính giá hàng hóa . 41a) Tính giá nhập kho. 41b) Tính giá xuất kho. 42II. Kế toán các nghiệp vụ mua hàng. 421. Các phương thức mua hàng tại doanh nghiệp . 422. Chứng từ và sổ sử dụng . 433. Tài khoản sử dụng. 444. Nội dung hạch toán mua hàng . 45IV. Kế toán các nghiệp vụ bán hàng. 461. Các phương thức bán hàng tại doanh nghiệp . 462. Chứng từ và sổ sử dụng . 463. Tài khoản sử dụng. 484. Nội dung hạch toán bán hàng . 49V. Kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và xác định kết quả kinh doanh 511. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 512. Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 56NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ . 61KẾT LUẬN

MỤC LỤC

Phần I: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GIA ĐỊNH

I. lịch sử hình thành và phát triển Công Ty . 1

II. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạng của Công Ty. 3

1. Chức năng . 3

2. Nhiệm vụ. 4

3. Quyền hạn . 4

III. Cơ cấu tổ chức và tổ chức quản lý của Công Ty. 5

1. Cơ cấu tổ chức . 5

2. Chức năng quản lý. 6

3. Những thuận lợi và khó khăn. 8

IV.Tổ chức kế toán của Công Ty. 10

1. Chứng từ và tài khoản sử dụng . 10

2. Bộ máy kế toán và hình thức tổ chức công tác kế toán. 11

3. Hình thức kế toán. 12

Phần II : CƠ SỞ LÝ LUẬN

I. Đặc điểm kinh doanh thương mại và nhiệm vụ kế toán :. 15

1. Đặc điểm kinh doanh thương mại. 15

2. Nguyên tắc hạch toán hàng hóa . 15

3. Nhiệm vụ kế toán. 16

II. Tính giá hàng hóa . 16

1. Tính giá nhập kho. 16

2. Tính giá xuất kho. 16

III. Kế toán các nghiệp vụ mua hàng. 17

1. Các phương thức mua hàng . 17

2. Chứng từ kế toán và sổ sách sử dụng. 17

3. Kế toán mua hàng. 19

IV. Kế toán các nghiệp vụ bán hàng. 26

1. Các phương thức bán hàng . 26

2. Chứng từ kế toán và tài khoản sử dụng . 27

3. Kế toán bán hàng . 29

V. Kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và xác định kết quả kinh doanh 33

1. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 33

2. Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 36

Phần III : TÌNH HÌNH THỰC TẾ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GIA ĐỊNH

I. Đặc điểm kinh doanh thương mại, nguyên tắc và nhiệm vụ kế toán tại doanh nghiệp :. 40

1. Đặc điểm sản phẩm hàng hóa kinh doanh tại doanh nghiệp . 40

2. Nhiệm vụ kế toán hàng hóa . 40

3. Nguyên tắc hạch toán hàng hóa . 41

4. Phương pháp tính giá hàng hóa . 41

a) Tính giá nhập kho. 41

b) Tính giá xuất kho. 42

II. Kế toán các nghiệp vụ mua hàng. 42

1. Các phương thức mua hàng tại doanh nghiệp . 42

2. Chứng từ và sổ sử dụng . 43

3. Tài khoản sử dụng. 44

4. Nội dung hạch toán mua hàng . 45

IV. Kế toán các nghiệp vụ bán hàng. 46

1. Các phương thức bán hàng tại doanh nghiệp . 46

2. Chứng từ và sổ sử dụng . 46

3. Tài khoản sử dụng. 48

4. Nội dung hạch toán bán hàng . 49

V. Kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và xác định kết quả kinh doanh 51

1. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 51

2. Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 56

NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ . 61

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY