Đề tài Định hướng và giải pháp chủ yếu phát triển ngành nghề thủ công mỹ nghệ ở Thành phố Huế

MỤC LỤC Lời cam đoan . i Lời cảm ơn . ii Danh mục các chữviết tắt. iii Danh mục các bảng biểu .iv Danh mục các mô hình .v Danh mục các biểu đồ .v Mục lục. viPHẦN MỞ ĐẦU 11. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀTÀI.1 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .3 2.1. Mục tiêu chung .3 2.2. Mục tiêu cụthể .3 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.3 3.1. Phương pháp chung .3 3.2. Các phương pháp cụthể.4 3.2.1. Phương pháp điều tra, thu thập tài liệu .4 3.2.2. Phương pháp tổng hợp và phân tích sốliệu .5 3.2.3. Phương pháp chuyên gia và chuyên khảo.6 3.2.4. Hệthống các chỉtiêu sửdụng trong nghiên cứu.6 4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU.7 CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀLÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀPHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀTHỦCÔNG MỸNGHỆ.8 1.1. MỘT SỐKHÁI NIỆM CƠBẢN VÀ TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH NGÀNH NGHỀTHỦCÔNG TRUYỀN THỐNG, NGÀNH NGHỀTHỦCÔNG MỸNGHỆ, LÀNG NGHỀTHỦCÔNG MỸNGHỆ.8 1.1.1. Ngành nghềthủcông truyền thống .8 1.1.2. Ngành nghềthủcông mỹnghệ .9 1.1.3. Làng nghề, làng nghềtruyền thống, làng nghềthủcông mỹnghệ .10 1.2. VAI TRÒ CỦA NGÀNH NGHỀTHỦCÔNG TRUYỀN THỐNG, THỦCÔNG MỸNGHỆTRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI .12 1.2.1. Phát triển ngành nghềth ủcông m ỹnghệ góp phần tạo việc làm cho ng ười lao động 12 1.2.2. Phát triển ngành nghềthủcông mỹnghệgóp phần mởrộng thịtrường, tăng giá trịtổng sản phẩm hàng hoá cho nền kinh tế.14 1.2.3. Phát triển ngành nghềthủcông mỹnghệnâng cao thu nhập của người dân, góp phần vào chương trình xoá đói giảm nghèo của quốc gia .16 1.2.4. Phát triển ngành nghềthủthủcông mỹnghệgóp phần bảo tồn bản sắc văn hoá của dân tộc trong thời đại toàn cầu hoá .18 1.2.5. Phát triển ngành nghềthủcông mỹnghệtheo hướng sản xuất hàng hoá giúp đội ngũlao động có khảnăng thích ứng với lao động công nghiệp, góp phần công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông thôn .19 1.2.6. Phát triển ngành nghềthủcông mỹnghệtheo hướng liên kết cùng ngành du lịch 20 1.2.7. Phát triển ngành nghềthủcông mỹnghệgóp phần phát triển khối doanh nghiệp, định hình nên một đội ngũthương nhân mới.22 1.2.8. Phát triển ngành nghềthủcông mỹnghệhướng vào xuất khẩu trực tiếp góp phần tăng nguồn thu ngoại tệcho đất nước.23 1.3. ĐẶC ĐIỂM NGÀNH NGHỀTHỦCÔNG TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM.25 1.3.1. Đặc điểm lịch sử .25 1.3.2. Đặc điểm văn hoá .26 1.3.3. Tính phong phú, đa dạng.27 1.4. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰPHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH NGHỀTHỦCÔNG MỸNGHỆ .30 1.4.1. Sựbiến động của thịtrường .30 1.4.2. Trình độkỹthuật và công nghệ .31 1.4.3. Trình độ đào tạo, trình độtay nghềcủa đội ngũlao động làm nghề.32 1.4.4. Chính sách và pháp luật nhà nước.33 1.4.5. Kỹthuật truyền thống và kinh nghiệm lâu đời .34 1.4.6. Một sốcác nhân tốkhác.34 1.5. TÌNH HÌNH VÀ KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀTHỦCÔNG MỸNGHỆCỦA CÁC NƯỚC TRÊN THẾGIỚI VÀ ỞVIỆT NAM. .36 1.5.1. Các nước trên thếgiới.36 1.5.2. Các địa phương trong nước.39 1.5.3. Tỉnh thừa thiên Huế .43 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀTHỦCÔNG MỸNGHỆTRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐHUẾ .45 2.1. ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰNHIÊN, LỊCH SỬ, CƠSỞHẠTẦNG, KINH TẾ-XÃ HỘI CỦA THÀNH PHỐHUẾ .45 2.1.1. Điều kiện tựnhiên của thành phốHuế .45 2.1.2. Đặc điểm lịch sửcủa thành phốHuế .47 2.1.3. Cơsởhạtầng của thành phốHuế .48 2.1.4. Đặc điểm vềdân số, lao động của thành phốHuế .48 2.1.5. Tình hình kinh tếxã hội của thành phốHuế .502.2. S ỰPHÁT TRI Ể N C ỦA NGÀNH NGHỀ TH Ủ CÔNG M ỸNGHỆ THÀNH PH ỐHU Ế.52 2.2.1. Khái quát vềsựphát triển của ngành nghề th ủcông truyền thống ởthành ph ốHuế . 52 2.2.2. Sựphát triển của ngành nghềthủcông mỹnghệ ởthành phốHuếgiai đoạn 2003-2006 .56 2.2.2.1. Sốlượng đơn vị .56 2.2.2.2. Nguồn lực .58 2.2.2.3. Kết quảsản xuất kinh doanh .62 2.2.2.4. Đánh giá chung . 64 2.2.3. Kết quả điều tra các cơsởsản xuất kinh doanh hàng thủcông mỹnghệ(đúc đồng, mộc mỹnghệ, thêu ren) năm 2006 .66 2.2.3.1. Khái quát vềcác nhóm nghề điều tra.66 2.2.3.2. Đặc điểm vềnguồn lực của các đơn vị điều tra .68 2.2.3.3. Kết quảvà hiệu quảsản xuất của các đơn vị điều tra.73 2.2.3.4. Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố đến giá trịgia tăng bằng phương pháp phân tổ .76 2.2.3.5. Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố đầu vào đến giá trịgia tăng bằng hàm sản xuất .81 2.2.3.6. Một sốvấn đềvềthịtrường và khó khăn của các đơn vị điều tra .85 2.3.6. Đánh giá thực trạng phát triển ngành nghềthủcông mỹnghệthành phốHuế .96 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦYẾU PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀTHỦCÔNG MỸNGHỆ ỞTHÀNH PHỐHUẾ .99 3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀTHỦCÔNG MỸNGHỆ.99 3.1.1. Quan điểm phát triển ngành nghềthủcông mỹnghệ .99 3.1.2. Phương hướng phát triển ngành nghềthủcông mỹnghệthành phốHuế đến năm 2015.101 3.1.2.1. Phát huy thếmạnh của từng nhóm ngành nghềthông qua việc tạo lập mối quan hệhợp tác, liên kết trong sản xuất và kinh doanh các sản phẩm thủcông mỹnghệHuế .101 3.1.2.2. Phát triển ngành nghềthủcông mỹnghệtrên cơsởkết hợp một cách có hiệu quảgiữa giá trịtruyền thống và hiện đại .102 3.1.2.3. Tập trung phát triển các nghềcó khảnăng thu hút nhiều lao động, có tiềm năng xuất khẩu trực tiếp .103 3.1.2.4. Liên kết phát triển cùng ngành du lịch .104 3.2. NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦYẾU NHẰM PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀTHỦCÔNG MỸNGHỆTRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐHUẾ .105 3.2.1. Tổchức điều tra, khảo sát tổng thểngành nghềthủcông mỹnghệ đểcó sựquy hoạch phát triển phù hợp.105 3.2.2. Phát triển mô hình sản xuất theo cụm đểtạo sựliên kết giữa các đơn vị cung ứng, nhà sản xuất, các thểchếtài chính, giáo dục đểtạo sức cạnh tranh bền vững.107 3.2.3. Tạo lập mối liên kết, hợp tác giữa các đơn vịtrong ngành thông qua các hiệp hội ngành nghề .109 3.2.4. Phát triển thịtrường và nguồn vốn .109 3.2.4.1. Giải pháp phát triển thịtrường .109 3.2.4.2. Giải pháp phát triển nguồn vốn .113 3.2.5. Xây dựng chiến lược và chính sách phát triển nguồn nhân lực cho ngành nghềthủcông mỹnghệ .114 3.2.6. Hình thành chiến lược xúc tiến thương mại, ti ếp cận thông tin quốc tế, qu ảng bá và khai thác thị trường đầu ra cho sản phẩm thủcông mỹnghệ địa phương .117 3.2.6.1. Tăng cường công tác xúc tiến thương mại.1173.2.6.2. Tổchức mạng lưới cung cấp thông tin vềngành nghềthủcông mỹnghệ 118 3.2.6.3. Cải tiến kênh cung cấp nguyên liệu và tiêu thụsản phẩm.120 3.2.7. Giải pháp cải tiến chất lượng sản phẩm và phát triển mẫu mã .122 3.2.7.1. Cải tiến chất lượng sản phẩm .122 3.2.7.2. Phát triển thiết kếmẫu mã cho sản phẩm thủcông mỹnghệ .124 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .128 1. KẾT LUẬN. 128 2. KIẾN NGHỊ .130 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤLỤC

MỤC LỤC

Lời cam đoan . i

Lời cảm ơn . ii

Danh mục các chữviết tắt. iii

Danh mục các bảng biểu .iv

Danh mục các mô hình .v

Danh mục các biểu đồ .v

Mục lục. vi

PHẦN MỞ ĐẦU 1

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀTÀI.1

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .3

2.1. Mục tiêu chung .3

2.2. Mục tiêu cụthể .3

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.3

3.1. Phương pháp chung .3

3.2. Các phương pháp cụthể.4

3.2.1. Phương pháp điều tra, thu thập tài liệu .4

3.2.2. Phương pháp tổng hợp và phân tích sốliệu .5

3.2.3. Phương pháp chuyên gia và chuyên khảo.6

3.2.4. Hệthống các chỉtiêu sửdụng trong nghiên cứu.6

4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU.7

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀLÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ

PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀTHỦCÔNG MỸNGHỆ.8

1.1. MỘT SỐKHÁI NIỆM CƠBẢN VÀ TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH NGÀNH NGHỀ

THỦCÔNG TRUYỀN THỐNG, NGÀNH NGHỀTHỦCÔNG MỸNGHỆ, LÀNG

NGHỀTHỦCÔNG MỸNGHỆ.8

1.1.1. Ngành nghềthủcông truyền thống .8

1.1.2. Ngành nghềthủcông mỹnghệ .9

1.1.3. Làng nghề, làng nghềtruyền thống, làng nghềthủcông mỹnghệ .10

1.2. VAI TRÒ CỦA NGÀNH NGHỀTHỦCÔNG TRUYỀN THỐNG, THỦ

CÔNG MỸNGHỆTRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI .12

1.2.1. Phát triển ngành nghềth ủcông m ỹnghệ góp phần tạo việc làm cho ng ười lao động 12

1.2.2. Phát triển ngành nghềthủcông mỹnghệgóp phần mởrộng thịtrường, tăng

giá trịtổng sản phẩm hàng hoá cho nền kinh tế.14

1.2.3. Phát triển ngành nghềthủcông mỹnghệnâng cao thu nhập của người dân,

góp phần vào chương trình xoá đói giảm nghèo của quốc gia .16

1.2.4. Phát triển ngành nghềthủthủcông mỹnghệgóp phần bảo tồn bản sắc văn

hoá của dân tộc trong thời đại toàn cầu hoá .18

1.2.5. Phát triển ngành nghềthủcông mỹnghệtheo hướng sản xuất hàng hoá giúp

đội ngũlao động có khảnăng thích ứng với lao động công nghiệp, góp phần công

nghiệp hoá, hiện đại hoá nông thôn .19

1.2.6. Phát triển ngành nghềthủcông mỹnghệtheo hướng liên kết cùng ngành du lịch 20

1.2.7. Phát triển ngành nghềthủcông mỹnghệgóp phần phát triển khối doanh

nghiệp, định hình nên một đội ngũthương nhân mới.22

1.2.8. Phát triển ngành nghềthủcông mỹnghệhướng vào xuất khẩu trực tiếp góp

phần tăng nguồn thu ngoại tệcho đất nước.23

1.3. ĐẶC ĐIỂM NGÀNH NGHỀTHỦCÔNG TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM.25

1.3.1. Đặc điểm lịch sử .25

1.3.2. Đặc điểm văn hoá .26

1.3.3. Tính phong phú, đa dạng.27

1.4. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰPHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH

NGHỀTHỦCÔNG MỸNGHỆ .30

1.4.1. Sựbiến động của thịtrường .30

1.4.2. Trình độkỹthuật và công nghệ .31

1.4.3. Trình độ đào tạo, trình độtay nghềcủa đội ngũlao động làm nghề.32

1.4.4. Chính sách và pháp luật nhà nước.33

1.4.5. Kỹthuật truyền thống và kinh nghiệm lâu đời .34

1.4.6. Một sốcác nhân tốkhác.34

1.5. TÌNH HÌNH VÀ KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀTHỦ

CÔNG MỸNGHỆCỦA CÁC NƯỚC TRÊN THẾGIỚI VÀ ỞVIỆT NAM. .36

1.5.1. Các nước trên thếgiới.36

1.5.2. Các địa phương trong nước.39

1.5.3. Tỉnh thừa thiên Huế .43

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀTHỦCÔNG

MỸNGHỆTRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐHUẾ .45

2.1. ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰNHIÊN, LỊCH SỬ, CƠSỞHẠTẦNG, KINH

TẾ-XÃ HỘI CỦA THÀNH PHỐHUẾ .45

2.1.1. Điều kiện tựnhiên của thành phốHuế .45

2.1.2. Đặc điểm lịch sửcủa thành phốHuế .47

2.1.3. Cơsởhạtầng của thành phốHuế .48

2.1.4. Đặc điểm vềdân số, lao động của thành phốHuế .48

2.1.5. Tình hình kinh tếxã hội của thành phốHuế .50

2.2. S ỰPHÁT TRI Ể N C ỦA NGÀNH NGHỀ TH Ủ CÔNG M ỸNGHỆ THÀNH PH ỐHU Ế.52

2.2.1. Khái quát vềsựphát triển của ngành nghề th ủcông truyền thống ởthành ph ốHuế . 52

2.2.2. Sựphát triển của ngành nghềthủcông mỹnghệ ởthành phốHuếgiai đoạn

2003-2006 .56

2.2.2.1. Sốlượng đơn vị .56

2.2.2.2. Nguồn lực .58

2.2.2.3. Kết quảsản xuất kinh doanh .62

2.2.2.4. Đánh giá chung . 64

2.2.3. Kết quả điều tra các cơsởsản xuất kinh doanh hàng thủcông mỹnghệ

(đúc đồng, mộc mỹnghệ, thêu ren) năm 2006 .66

2.2.3.1. Khái quát vềcác nhóm nghề điều tra.66

2.2.3.2. Đặc điểm vềnguồn lực của các đơn vị điều tra .68

2.2.3.3. Kết quảvà hiệu quảsản xuất của các đơn vị điều tra.73

2.2.3.4. Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố đến giá trịgia tăng bằng phương pháp

phân tổ .76

2.2.3.5. Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố đầu vào đến giá trịgia tăng bằng hàm

sản xuất .81

2.2.3.6. Một sốvấn đềvềthịtrường và khó khăn của các đơn vị điều tra .85

2.3.6. Đánh giá thực trạng phát triển ngành nghềthủcông mỹnghệthành phốHuế .96

CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦYẾU PHÁT TRIỂN

NGÀNH NGHỀTHỦCÔNG MỸNGHỆ ỞTHÀNH PHỐHUẾ .99

3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀTHỦCÔNG MỸNGHỆ.99

3.1.1. Quan điểm phát triển ngành nghềthủcông mỹnghệ .99

3.1.2. Phương hướng phát triển ngành nghềthủcông mỹnghệthành phốHuế đến

năm 2015.101

3.1.2.1. Phát huy thếmạnh của từng nhóm ngành nghềthông qua việc tạo lập mối

quan hệhợp tác, liên kết trong sản xuất và kinh doanh các sản phẩm thủcông mỹ

nghệHuế .101

3.1.2.2. Phát triển ngành nghềthủcông mỹnghệtrên cơsởkết hợp một cách có

hiệu quảgiữa giá trịtruyền thống và hiện đại .102

3.1.2.3. Tập trung phát triển các nghềcó khảnăng thu hút nhiều lao động, có tiềm

năng xuất khẩu trực tiếp .103

3.1.2.4. Liên kết phát triển cùng ngành du lịch .104

3.2. NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦYẾU NHẰM PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ

THỦCÔNG MỸNGHỆTRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐHUẾ .105

3.2.1. Tổchức điều tra, khảo sát tổng thểngành nghềthủcông mỹnghệ đểcó sự

quy hoạch phát triển phù hợp.105

3.2.2. Phát triển mô hình sản xuất theo cụm đểtạo sựliên kết giữa các đơn vị cung ứng,

nhà sản xuất, các thểchếtài chính, giáo dục đểtạo sức cạnh tranh bền vững.107

3.2.3. Tạo lập mối liên kết, hợp tác giữa các đơn vịtrong ngành thông qua các hiệp

hội ngành nghề .109

3.2.4. Phát triển thịtrường và nguồn vốn .109

3.2.4.1. Giải pháp phát triển thịtrường .109

3.2.4.2. Giải pháp phát triển nguồn vốn .113

3.2.5. Xây dựng chiến lược và chính sách phát triển nguồn nhân lực cho ngành nghề

thủcông mỹnghệ .114

3.2.6. Hình thành chiến lược xúc tiến thương mại, ti ếp cận thông tin quốc tế, qu ảng bá và

khai thác thị trường đầu ra cho sản phẩm thủcông mỹnghệ địa phương .117

3.2.6.1. Tăng cường công tác xúc tiến thương mại.117

3.2.6.2. Tổchức mạng lưới cung cấp thông tin vềngành nghềthủcông mỹnghệ 118

3.2.6.3. Cải tiến kênh cung cấp nguyên liệu và tiêu thụsản phẩm.120

3.2.7. Giải pháp cải tiến chất lượng sản phẩm và phát triển mẫu mã .122

3.2.7.1. Cải tiến chất lượng sản phẩm .122

3.2.7.2. Phát triển thiết kếmẫu mã cho sản phẩm thủcông mỹnghệ .124

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .128

1. KẾT LUẬN. 128

2. KIẾN NGHỊ .130

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤLỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY