Đề tài Điều tra tình hình phát sinh, phát triển và mức độ gây hại của bệnh héo rũ trên cây cà chua, khoai tây vụ Đông Xuân 2001 - 2002 vùng Đông Anh - Hà Nội

MỤC LỤC Trang Phần 1: Mở đầu .1 1.1. Đặt vấn đề .1 1.2. Mục đích yêu cầu.3 1.2.1 Mục đích.3 1.2.2 Yêu cầu .3Phần 2: Tổng quan vấn đề nghiên cứu .4 2.1. Tình hình nghiên cứu chung về bệnh héo rũ trên cây cà chua, khoai tây . .42.2. Tình hình nghiên cứu về vi khuẩn Pseudomonas solanacerum gây bệnh héo xanh.52.3. Tình hình nghiên cứu về nấm Fuarium.oxysporum .F.sp gây bệnh héo vàng .7 2.4. Tình hình nghiên cứu về nấm Sclerotium rolfsii gây bệnh héo rũ trắng gốc .9Phần 3: Vật liệu và phương pháp nghiên cứu 11 3.1. Vật liệu nghiên cứu: 11 3.1.1. Mẫu bệnh nấm , vi khuẩn hại vùng rễ cây cà chua, khoai tây 11 3.1.2. Cây ký chủ 113.2. Phương pháp nghiên cứu .11 3.2.1. Phương pháp điều tra diễn biến bệnh héo xanh vi khuẩn (Pseudomonas solanacearum) trên cây cà chua, khoai tây.113.2.2. Phương pháp điều tra thành phần và mức độ bệnh héo vàng (Fuarium.oxysporum .F. sp ) trên cây cà chua, khoai tây.12 3.2.3. Phương pháp điều tra bệnh héo rũ gốc mốc trắng (Sclerotium rolfsii).14Phần 4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận.164.1. Kết quả nghiên cứu bệnh héo xanh vi khuẩn (Pseudomonas solanacearum).16 4.2. Kết quả nghiên cứu bệnh héo vàng (Fuarium.oxysporum .F. sp) trên cây cà chua, khoai tây.23 4.3. Kết quả nghiên cứu bệnh héo rũ gốc mốc trắng (Sclerotium rolfsii) trên cây cà chua, khoai tây.35 4.4. Kết quả nghiên cứu bệnh héo rũ trên cây cà chua, khoai tây.45Phần 5: Kết luận, tồn tại và đề nghị.46 5.1. Kết luận.46 5.2. Tồn tại và đề nghị.47Phần 6: Tài liệu tham khảo.49

MỤC LỤC

Trang

Phần 1: Mở đầu .1

1.1. Đặt vấn đề .1

1.2. Mục đích yêu cầu.3

1.2.1 Mục đích.3

1.2.2 Yêu cầu .3

Phần 2: Tổng quan vấn đề nghiên cứu .4

2.1. Tình hình nghiên cứu chung về bệnh héo rũ trên cây cà chua, khoai tây . .4

2.2. Tình hình nghiên cứu về vi khuẩn Pseudomonas solanacerum gây bệnh héo xanh.5

2.3. Tình hình nghiên cứu về nấm Fuarium.oxysporum .F.sp gây bệnh héo vàng .7

2.4. Tình hình nghiên cứu về nấm Sclerotium rolfsii gây bệnh héo rũ trắng gốc .9

Phần 3: Vật liệu và phương pháp nghiên cứu 11

3.1. Vật liệu nghiên cứu: 11

3.1.1. Mẫu bệnh nấm , vi khuẩn hại vùng rễ cây cà chua, khoai tây 11

3.1.2. Cây ký chủ 11

3.2. Phương pháp nghiên cứu .11

3.2.1. Phương pháp điều tra diễn biến bệnh héo xanh vi khuẩn (Pseudomonas solanacearum) trên cây cà chua, khoai tây.11

3.2.2. Phương pháp điều tra thành phần và mức độ bệnh héo vàng (Fuarium.oxysporum .F. sp ) trên cây cà chua, khoai tây.12

3.2.3. Phương pháp điều tra bệnh héo rũ gốc mốc trắng (Sclerotium rolfsii).14

Phần 4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận.16

4.1. Kết quả nghiên cứu bệnh héo xanh vi khuẩn (Pseudomonas solanacearum).16

4.2. Kết quả nghiên cứu bệnh héo vàng (Fuarium.oxysporum .F. sp) trên cây cà chua, khoai tây.23

4.3. Kết quả nghiên cứu bệnh héo rũ gốc mốc trắng (Sclerotium rolfsii) trên cây cà chua, khoai tây.35

4.4. Kết quả nghiên cứu bệnh héo rũ trên cây cà chua, khoai tây.45

Phần 5: Kết luận, tồn tại và đề nghị.46

5.1. Kết luận.46

5.2. Tồn tại và đề nghị.47

Phần 6: Tài liệu tham khảo.49

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY