Đề tài Đầu tư xây dựng cơ bản và cơ sở để tổ chức thực hiện quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản đối với ngành Thuỷ Lợi

CHƯƠNG 1: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ CƠ SỞ ĐỂ TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUẢN LÝ CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN ĐỐI VỚI NGÀNH THUỶ LỢI 1

1.Những vấn đề chung về đầu tư xây dựng cơ bản: 1

1.1Một số khái niệm cơ bản: 1

1.1.1Khái niệm đầu tư xây dựng cơ bản: 1

1.1.2.Khái niệm vốn đầu tư xây dựng cơ bản: 1

1.1.2.1 Vốn đầu tư xây dựng cơ bản của ngân sách Nhà nước được hình thành từ các nguồn sau: 1

1.1.3 Khái niệm chi đầu tư xây dựng cơ bản của Ngân sách Nhà nước: 2

1.1.3.1. Phân loại chi đầu tư xây dựng cơ bản : 2

1.1.3.2.Phạm vi sử dụng vốn ngân sách Nhà nước cho cấp phát đầu tư xây dựng cơ bản 3

1.2.Trình tự đầu tư xây dựng của một dự án: 4

1.2.1.Giai đoạn chuẩn bị đầu tư : 5

1.2.2.Giai đoạn thực hiện đầu tư: 5

1.2.3. Kết thúc xây dựng đưa dự án vào khai thác sử dụng. 6

2. Vai trò của ngành Thuỷ lợi đối với sự phát triển kinh tế ở nước ta 7

2.1.Khái niệm: 7

2.2. Vai trò của Thuỷ lợi đối với việc phát triển kinh tế xã hội của đất nước ta 8

2.2.1.Những ảnh hưởng tích cực: 8

2.2.2.Những ảnh hưởng tiêu cực : 10

3. Các yếu tố ảnh hưởng tới công tác thuỷ lợi : 10

4. Nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án thuỷ lợi : 10

5. Sự cần thiết phải tăng cường việc quản lý chi đầu tư XDCB từ NSNN cho ngành thuỷ lợi. 12

6. Nguyên tắc quản lý cấp phát vốn đầu tư XDCB : 14

6.1. Điều kiện cấp phát vốn đầu tư XDCB : 14

6.2. Nguyên tắc quản lý cấp phát vốn đầu tư xây dựng cơ bản 17

6.3. Hình thức cấp phát thanh toán: 19

1. Khái quát về tình hình thuỷ lợi ở nước ta hiện nay: 21

2. Quy trình quản lý thanh toán vốn đầu tư XDCB đối với ngành Thuỷ lợi tại Vụ Đầu tư . 22

2.1. Quy trình chung : 22

3. Thực trạng của việc quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước cho ngành Thuỷ lợi trong thời gian qua: 25

3.1. Thực trạng hệ thống thuỷ lợi ở nước ta hiện nay: 25

3.2. Khối lượng và mức độ đầu tư xây dựng cơ bản từ NSNN cho ngành Thuỷ lợi 26

3.3. Đánh giá kết quả thực hiện đầu tư đối với ngành Thuỷ lợi 31

3.4. Thực trạng công tác quản lý chi đầu tư XDCB từ NSNN cho ngành Thuỷ lợi trong những năm qua. 32

3.4.1. Quy trình lập kế hoạch vốn và thanh toán vốn đầu tư XDCB. 32

3.4.2. Đánh giá tình hình quản lý vốn đầu tư XDCB cho ngành thuỷ lợi ở Việt Nam trong thời gian qua. 35

3.4.2.1. Đánh giá tình hình lập, xét duyệt, kế hoạch vốn đầu tư XDCB . 35

3.4.2.2. Thực trạng thanh toán vốn đầu tư XDCB đối với ngành thuỷ lợi ở Việt Nam trong thời gian qua. 36

4. Công tác quyết toán vốn đầu tư XDCB: 39

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY