Đề tài Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn hội nhập kinh tế

MỤC LỤC

Trang

Lời mở đầu 1

Chương I: Những cơ hội và thách thức của tiến trình hội nhập kinh tế với nguồn nhân lực Việt Nam 3

I/ Tình hình kinh tế xã hội Việt Nam hiện nay 3

1 Những thành tựu và khó khăn 3

2 Xu hướng phát triển của nước ta hiện nay và tác động đến nguồn nhân lực . 5

II- Tiến trình hội nhập kinh tế trên thế giới và trong khu vực 6

1. Khái niệm về hội nhập 6

2. Xu thế trên thế giới và trong khu vực 7

3. Tác động đến nguồn nhân lực :cơ hội và thách thức 9

III- Tính tất yếu khách quan của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 10

1. Vai trò của nguồn nhân lực. 10

2. Sự cần thiết của đạo tạo phát triển nguồn nhân lực. 11

3. Kinh nghiệm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực một số nước. 13

Chương II: Thực trạng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Việt nam. 15

I- Thực trạng nguồn nhân lực ở Việt Nam. 15

1. Qui mô cơ cấu và tốc độ tăng nguồn nhân lực 15

2. Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực trong giai đoạn hiện nay. 15

III- Quy mô và cơ cấu đào tạo,phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay . 20

1. Sự mất cân đối giữa các ngành,vùng 20

2. Đào tạo và phát triển chưa gắn liền với thực tế. 21

3. Tình trạng chảy máu chất xám 22

4. Hệ thống đào tạo nghề. 22

5. Chất lượng đào tạo. 24

Chương III: Những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn hôị nhập kinh tế. 26

I- Mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực. 26

1. Đưa đất nước đi lên. 26

2. Hội nhập kinh tế cùng thế giới rút ngắn khoảng cách phát triển. 27

II- Đào tạo kiến thức phổ thông. 28

1. Đổi mới mục tiêu đào tạo, chương trình và phương pháp cho phù hợp với tình hình thực tế. 28

2. Định hướng nghề nghiệp. 30

3. Tăng cường đầu tư và sử dụng có hiệu quả trong giáo dục. 31

III- Đào tạo kiến thức chuyên nghiệp. 33

1. Chú trọng nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập ở đại học,cao đẳng và trung học chuyên nghiệp. 33

2. Sử dụng có hiệu quả nguốn nhân lực có tri thức chuyên môn 36

3. Tăng cường hợp tác quốc tế 37

kết luận 38

Tài liệu tham khảo 39

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY