Đề tài Đánh giá về thực trang học vấn và mức sinh của tỉnh Thanh Hoá

Phần mở đầu 1

Chương I: Cơ sở lý luận nghiên cứu mối quan hệ giữa trình độ học vấn và mức sinh 5

I. Một số khái niệm, phạm trù liên quan và các chỉ tiêu đánh giá về mức sinh 5

1. Một số khái niệm 5

2. Các chỉ tiêu đánh giá mức sinh và các yếu tố ảnh hưởng 6

2.1. Các chỉ tiêu đánh giá mức sinh 6

2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến mức sinh 9

II. Một số khái niệm, phạm trù liên quan và chỉ tiêu đánh giá về trình độ học vân 11

1.Các khái niệm 11

2. Một số chỉ tiêu đánh giá về trình độ học vân và các yếu tố ảnh hưởng 12

III. Sự cần thiết phải nâng cao trình độ học vân ở Việt nam nói chung và Thanh hóa nói riêng 13

1. Mối quan hệ giữa trình độ học vân và mức sinh ở Thanh hóa 13

2. Sự cần thiết phải nâng cao trình độ học vân của toàn xã hội nói chung và của tủnh Thanh hóa nói riêng 15

Chương II :Đánh giá về thực trạng học vấn và mức sinh ở tỉnh Thanh hóa 17

I. Một số đặc điểm chủ yếu ảnh hưởng đến mức sinh và trình độ học vân của tỉnh Thanh hóa 17

1. Đặc điểm về điều kiện tự nhiên 17

2. Đặc điểm về kinh tế 18

3. Đặc đIểm về văn hoá xã hội 20

4. Đặc điểm về dân số-lao động-việc làm 21

4.1 Đặc điểm về dân số 21

4.2 Đặc đIểm về lao động- việc làm 22

II. Phân tích thực trạng về học vấn và mức sinh ở Thanh hóa trong thời gian vừa qua 23

1. Thực trạng về dân số và mức sinh ở Thanh hóa 23

2. Thực trạng về trình độ học vân trong thời gian qua ở Thanh hóa 32

Chương III: Ảnh hưởng của trình độ học vân đến mức sinh ở Thanh hóa 40

I. Ảnh hưởng trình độ học vân đến hôn nhân gia đình 40

1. Trình độ học vấn với tuổi kết hôn trung bình 40

2. Trình độ học vấn với quy mô gia đình 46

II. ảnh hưởng của trình độ học vấn đến hành vi sinh sản 47

1. Ảnh hưởng của trình độ học vấn đến số con mong muốn và số con thực tế 47

2. Trình độ học với việc lựa chọn giới tính. 50

3. Trình độ học vấn với tuổi sinh con đầu lòng và khoảng cách giữa các lần sinh. 51

III. Trình độ học với việc nhận thức và sử dụng các bịên pháp tránh thai 53

1. Trình độ học vấn với việc nhận thức về các biện pháp tránh thai 53

2. Trình độ học với việc sử dụng các biện pháp tránh thai 56

IV. Đánh giá hiệu quả của việc nâng cao trình độ học vấn tới việc giảm mức sinh ở Thanh hóa. 61

Chương IV: Các giải pháp nhằm nâng cao trình độ học vấn và giảm mức sinh ở Thanh hóa 63

I. Các giải phápnhằm giảm mức sinh 63

1. Biện pháp vận động, khuyến khích tuyện truyền giáo dục 63

2. Các biện pháp bắt buộc 65

II. Các biện pháp nâng cao trình độ học vấn 66

1. Tiến hành xoá nạn mù chữ nâng cao tỷ lệ người đi học. 66

2. Phát triển các loại hình đào tạo 66

3. Nâng cao chất lượng giảng dạy 67

4. Đầu tư thoả đáng cho sự nghiệp giáo dục 67

Kết luận. 68

Tài liệu tham khảo.69

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY