Đề tài Đánh giá chất lượng ký thuật vi thể trên tiêu bản nhuộm HEMA TOXYLIN - EOSIN ở một số cơ sở giải phẫu bệnh trên địa bàn Hà Nội

MỤC LỤCĐẶT VẤN ĐỀ 1Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 31.1. Đại cương về xét nghiệm giải phẫu bệnh vi thể: 31.2. Vai trò của kỹ thuật trong chẩn đoán tế bào học 31.3. Tổng Quan về Hematoxylin – Eosin. 51.4. Kỹ thuật cố định, pha, vùi bệnh phẩm, đúc bloc, cắt và dán mảnh, nhuộm tiêu bản H&E: 71.4.1. Kỹ thuật cố định 71.4.2. Pha 81.4.3. Vùi bệnh phẩm 91.4.4. Quy trình chuyển tay: 101.4.5. Quy trình chuyển máy: 111.5. Đúc bloc 121.6. Kỹ thuật cắt và dán mảnh 121.7. Phương pháp nhuộm Hematoxylin - Eosin (H&E) 131.7.1. Thuốc nhuộm: 131.7.2. Nguyên tắc: 141.7.3. Phương pháp nhuộm Hematoxylin - Eosin (Hematoxylin Instant). 141.7.4. Kết quả: 15Ch­¬ng 2: ®èi t­îng vµ ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu 162.1. Đối tượng nghiên cứu 162.1.1. Mẫu xét nghiệm: tiêu bản nhuộm H - E 162.2. Phương pháp nghiên cứu 162.2.1.Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang có phân tích kết hợp hồi cứu. 162.2.2. Nơi thực hiện đề tài 162.2.3. Phương tiện nghiên cứu: 172.2.4. Quy trình nghiên cứu 172.2.5. Nhận định kết quả 17Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 183.1 Bảng kết quả 183.2 Đánh giá kết quảvà một số hình ảnh minh họa 193.2.1 Labo Xét nghiệm Giải phẫu Bệnh – Bệnh viện Lao phổi Trung Ương: 193.2.2 Labo Xét nghiệm Giải phẫu Bệnh – Bệnh viện K2 213.2.3 Labo Giải phẫu bệnh Trường Đại Học Y Hà Nội: 233.2.4 Labo Xét nghiệm Giải phẫu Bệnh – Bệnh viện 108: 25Ch­¬ng 4: Bµn luËn 284.1. Sự liên quan mật thiết trong một chuỗi kỹ thuật liên hoàn từ việc lấy bệnh phẩm, pha bệnh phẩm, cố định, chuyển, đúc đến cắt mảnh và nhuộm HE để ra một tiêu bản mô bệnh học 284.1.1. Lấy bệnh phẩm 284.1.2. Cố định bênh phẩm: 294.1.3. Chuyển và đúc bệnh phẩm: 294.1.4. Cắt mảnh và dán bệnh phẩm: 304.1.5. Nhuộm tiêu bản 31

MỤC LỤC

ĐẶT VẤN ĐỀ 1

Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3

1.1. Đại cương về xét nghiệm giải phẫu bệnh vi thể: 3

1.2. Vai trò của kỹ thuật trong chẩn đoán tế bào học 3

1.3. Tổng Quan về Hematoxylin – Eosin. 5

1.4. Kỹ thuật cố định, pha, vùi bệnh phẩm, đúc bloc, cắt và dán mảnh, nhuộm tiêu bản H&E: 7

1.4.1. Kỹ thuật cố định 7

1.4.2. Pha 8

1.4.3. Vùi bệnh phẩm 9

1.4.4. Quy trình chuyển tay: 10

1.4.5. Quy trình chuyển máy: 11

1.5. Đúc bloc 12

1.6. Kỹ thuật cắt và dán mảnh 12

1.7. Phương pháp nhuộm Hematoxylin - Eosin (H&E) 13

1.7.1. Thuốc nhuộm: 13

1.7.2. Nguyên tắc: 14

1.7.3. Phương pháp nhuộm Hematoxylin - Eosin (Hematoxylin Instant). 14

1.7.4. Kết quả: 15

Ch­¬ng 2: ®èi t­îng vµ ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu 16

2.1. Đối tượng nghiên cứu 16

2.1.1. Mẫu xét nghiệm: tiêu bản nhuộm H - E 16

2.2. Phương pháp nghiên cứu 16

2.2.1.Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang có phân tích kết hợp hồi cứu. 16

2.2.2. Nơi thực hiện đề tài 16

2.2.3. Phương tiện nghiên cứu: 17

2.2.4. Quy trình nghiên cứu 17

2.2.5. Nhận định kết quả 17

Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 18

3.1 Bảng kết quả 18

3.2 Đánh giá kết quảvà một số hình ảnh minh họa 19

3.2.1 Labo Xét nghiệm Giải phẫu Bệnh – Bệnh viện Lao phổi Trung Ương: 19

3.2.2 Labo Xét nghiệm Giải phẫu Bệnh – Bệnh viện K2 21

3.2.3 Labo Giải phẫu bệnh Trường Đại Học Y Hà Nội: 23

3.2.4 Labo Xét nghiệm Giải phẫu Bệnh – Bệnh viện 108: 25

Ch­¬ng 4: Bµn luËn 28

4.1. Sự liên quan mật thiết trong một chuỗi kỹ thuật liên hoàn từ việc lấy bệnh phẩm, pha bệnh phẩm, cố định, chuyển, đúc đến cắt mảnh và nhuộm HE để ra một tiêu bản mô bệnh học 28

4.1.1. Lấy bệnh phẩm 28

4.1.2. Cố định bênh phẩm: 29

4.1.3. Chuyển và đúc bệnh phẩm: 29

4.1.4. Cắt mảnh và dán bệnh phẩm: 30

4.1.5. Nhuộm tiêu bản 31

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY