Đề tài Công tác xây dựng lực lượng cách mạng của Đảng trong giai đoạn 1930-1945

MỤC LỤC A. MỞ ĐẦU. .31. Lý do chọn đề tài .32. Mục đích nghiên cứu đề tài .43. Nhiêm vụ và phạm vi nghiên cứu đề tài .44. Phương pháp nghiên cứu .45. Kết cấu đề tài .5B. NỘI DUNG .6Chương I: Đảng lãnh đạo xây dựng lực lượng cách mạng .6I. Đảng lãnh đạo xây dựng lực lượng chính trị 1930-1935 .71. Hoàn cảnh lịch sử .7a. Tình hình thế giới . .7b. Tình hình trong nước .72. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo xây dựng lực lượng chính trị trong thời kỳ cao trào cách mạng 1930-1931 .83. Thời kỳ vừa đấu tranh khôi phục các tổ chức Đảng và phong trào cách mạng, vừa lãnh đạo xây dựng lực lượng chính trị 1932-1935 .13II. Đảng lãnh đạo xây dựng lực lượng trong cao trào cách mạng 1936-1939 . .161. Hoàn cảnh lịch sử 16a. Tình hình thế giới . 16b. Tình hình trong nước 172. Chủ trương của Đảng về xây dựng lực lượng trong thời kỳ vận động dân chủ 1936-1939 .18 Chương II: Đảng lãnh đạo xây dựng lực lượng cách mạng tiến tới vũ trang khởi nghĩa giành chính quyền 1939-1945 21I. Hoàn cảnh lịch sử . .211. Tình hình thế giới 212. Tình hình trong nước .21II. Chủ trương của Đảng trước tình hình mới .221. Hội nghị trung ương Đảng tháng 11/1939 .222. Hội nghị trung ương Đảng tháng 11/1940 .223. Hội nghị trung ương Đảng tháng 5/1941 23III. Đảng xây dựng lực lượng cách mạng . .241. Xây dựng căn cứ địa cách mạng .242. Xây dựng lực lượng chính trị .253. Xây dựng lực lượng vũ trang .27IV. Kết quả trong Cách mạng tháng Tám 1945 28Chương III: Kinh nghiệm xây dựng lực lượng cách mạng .321. Từng thời kỳ, Đảng định ra mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, sát đúng để tập hợp quần chúng, xây dựng lực lượng cách mạng 322. Lựa chọn hình thức tổ chức phù hợp với trình độ giác ngộ và khả năng đấu tranh của các tầng lớp và các giai cấp .343. Kết hợp đúng đắn xây dựng lực lượng và lực lượng vũ trang .364. Xây dựng và bố trí lực lượng đều khắp trên các địa bàn nông thôn và thành thị 385. Gắn xây dựng lực lượng với đấu tranh, thông qua đấu tranh để củng cố, phát triển lực lượng 40C. KẾT LUẬN .42TÀI LIỆU THAM KHẢO.44

MỤC LỤC

A. MỞ ĐẦU. .3

1. Lý do chọn đề tài .3

2. Mục đích nghiên cứu đề tài .4

3. Nhiêm vụ và phạm vi nghiên cứu đề tài .4

4. Phương pháp nghiên cứu .4

5. Kết cấu đề tài .5

B. NỘI DUNG .6

Chương I: Đảng lãnh đạo xây dựng lực lượng cách mạng .6

I. Đảng lãnh đạo xây dựng lực lượng chính trị 1930-1935 .7

1. Hoàn cảnh lịch sử .7

a. Tình hình thế giới . .7

b. Tình hình trong nước .7

2. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo xây dựng lực lượng chính trị trong thời kỳ cao trào cách mạng 1930-1931 .8

3. Thời kỳ vừa đấu tranh khôi phục các tổ chức Đảng và phong trào cách mạng, vừa lãnh đạo xây dựng lực lượng chính trị 1932-1935 .13

II. Đảng lãnh đạo xây dựng lực lượng trong cao trào cách mạng 1936-1939 . .16

1. Hoàn cảnh lịch sử 16

a. Tình hình thế giới . 16

b. Tình hình trong nước 17

2. Chủ trương của Đảng về xây dựng lực lượng trong thời kỳ vận động dân chủ 1936-1939 .18

Chương II: Đảng lãnh đạo xây dựng lực lượng cách mạng tiến tới vũ trang khởi nghĩa giành chính quyền 1939-1945 21

I. Hoàn cảnh lịch sử . .21

1. Tình hình thế giới 21

2. Tình hình trong nước .21

II. Chủ trương của Đảng trước tình hình mới .22

1. Hội nghị trung ương Đảng tháng 11/1939 .22

2. Hội nghị trung ương Đảng tháng 11/1940 .22

3. Hội nghị trung ương Đảng tháng 5/1941 23

III. Đảng xây dựng lực lượng cách mạng . .24

1. Xây dựng căn cứ địa cách mạng .24

2. Xây dựng lực lượng chính trị .25

3. Xây dựng lực lượng vũ trang .27

IV. Kết quả trong Cách mạng tháng Tám 1945 28

Chương III: Kinh nghiệm xây dựng lực lượng cách mạng .32

1. Từng thời kỳ, Đảng định ra mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, sát đúng để tập hợp quần chúng, xây dựng lực lượng cách mạng 32

2. Lựa chọn hình thức tổ chức phù hợp với trình độ giác ngộ và khả năng đấu tranh của các tầng lớp và các giai cấp .34

3. Kết hợp đúng đắn xây dựng lực lượng và lực lượng vũ trang .36

4. Xây dựng và bố trí lực lượng đều khắp trên các địa bàn nông thôn và thành thị 38

5. Gắn xây dựng lực lượng với đấu tranh, thông qua đấu tranh để củng cố, phát triển lực lượng 40

C. KẾT LUẬN .42

TÀI LIỆU THAM KHẢO.44

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY