Đề tài Công tác hạch toán kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở công ty Dệt Kim Thăng Long

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3

I, Ý nghĩa của việc tổ chức công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm. 3

1, Thành phẩm và yêu cầu quản lý thành phẩm: 3

1.1, Thành phẩm và vai trò của thành phẩm. 3

1.2 Yêu cầu quản lý thành phẩm: 4

2, Tiêu thụ thành phẩm và yêu cầu quản lý tiêu thụ. 5

2.1, Tiêu thụ thành phẩm và vai trò của tiêu thụ thành phẩm. 5

2.2, Yêu cầu quản lý tiêu thụ. 6

3, Vai trò của kế toán đối với việc quản lý thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm. 7

II, Nội dung công tác kế toán thành phẩm trong doanh nghiệp công nghiệp. 8

1, Yêu cầu của công tác kế toán thành phẩm. 8

2, Đánh giá thành phẩm. 9

2.1 Đánh giá thành phẩm nhập kho. 9

2.2 Đánh giá thành phẩm xuất kho. 10

3, Chứng từ sử dụng: 12

4, Kế toán chi tiết thành phẩm. 12

4.1 Phương pháp ghi thẻ song song. 12

4.2 Phương pháp đối chiếu luân chuyển 14

4.3 Phương pháp sổ số dư. 15

5, Kế toán tổng hợp thành phẩm. 16

5.1 Các tài khoản sử dụng trong kế toán tổng hợp thành phẩm. 16

5.2 Phương pháp hạch toán: 16

5.2.1 Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.(sơ đồ số 1.4) 17

5.2.2 Trường hợp doanh nghiệp áp dụng hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ.(sơ đồ số 1.5) 18

5.2.3 Hệ thống sổ sách kế toán sử dụng trong quá trình tổng hợp thành phẩm. 19

6. Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho 20

6.2 Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 21

6.3 Phương pháp hạch toán 21

III, Nội dung công tác tiêu thụ thành phẩm trong doanh nghiệp công nghiệp. 21

1, Tiêu thụ thành phẩm và các trường hợp hàng hoá được xác định là tiêu thụ 21

2.Tổ chức kế toán bán hàng 23

2.1 Hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá, lao vụ, dịch vụ theo phương pháp kê khai thường xuyên trong những doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. 23

2.1.2 Phương thức bán hàng gửi bán: (sơ đồ số1.7) 24

2.1.3 Phương thức giao hàng đại lý. 25

2.1.4 Phương thức bán hàng trả góp: (sơ đồ 1.10) 26

2.1.5 Phương thức bán hàng nội bộ.(sơ đồ 1.11) 27

2.1.6 Trường hợp doanh nghiệp nhận gia công vật tư, hàng hoá cho khách hàng.(sơ đồ 1.12) 28

2.1.7 Một số trường hợp tiêu thụ khác.(sơ đồ 1.13) 29

2.2 Hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ sản phẩm lao vụ, dịch vụ theo phương pháp kê khai thường xuyên trong những doanh nghiệp tính thuế GTGT bằng phương pháp trực tiếp.(Sơ đồ 1.14) 30

2.3 Hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, lao vụ ở các doanh nghiệp áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ và tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.(Sơ đồ 1.15) 31

2.4 Hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ sản phẩm hàng hoá, dịch vụ ở các doanh nghiệp áp dụng phương pháp kiểm kê và tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.(sơ đồ 1.16) 33

2.5 Chứng từ sử dụng trong kế toán bán hàng 35

2.6 Hệ thống sổ sách kế toán sử dụng theo dõi quá trình bán hàng và sử dụng kết quả tiêu thụ 35

PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM Ở CÔNG TY DỆT KIM THĂNG LONG 38

I, Đặc điểm tình hình chung của công ty Dệt kim Thăng Long 38

1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Dệt kim Thăng Long 38

2.Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh và tổ chức quản lý của công ty Dệt kim Thăng Long. 39

2.1 Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. 39

2.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất: 40

2.3, Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất của Công ty Dệt Kim Thăng Long:(sơ đồ 2.1) 41

2.4 Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty.(sơ đồ 2.2) 41

2.4 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán: 43

II,Thực tế công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở Công ty Dệt Kim Thăng Long. 46

A.Kế toán thành phẩm 46

1, Đặc điểm thành phẩm của Công ty Dệt Kim Thăng Long. 46

2, Tình hình quản lý và hạch toán thành phẩm. 48

2.1 Đánh giá thành phẩm. 48

2.2. Kế toán chi tiết thành phẩm 50

2.2.1: Chứng từ và thủ tục Xuất - Nhập kho thành phẩm. 50

2.2.2 Thủ tục nhập kho thành phẩm . 51

2.3 Thủ tục xuất kho thành phẩm. 53

2.4 Hạch toán chi tiết thành phẩm. 54

2.5. Kế toán tổng hợp thành phẩm 56

B, Kế toán tiêu thụ thành phẩm ở Công ty Dệt Kim Thăng long 59

1, Đặc điểm tiêu thụ thành phẩm ở Công ty Dệt kim Thăng long 59

2, Phương thức bán hàng. 59

3, Chứng từ kế toán. 61

4, Kế toán tổng hợp tiêu thụ thành phẩm. 62

4.1 Kế toán tiêu thụ hàng nội địa. 62

4.1.2 Phương thức bán hàng trả chậm: 65

5, Kế toán tiêu thụ hàng xuất khẩu: 68

6, Kế toán thuế giá trị gia tăng. 69

PHẦN III : MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM Ở CÔNG TY DỆT KIM THĂNG LONG 72

I, Một số nhận xét về kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở Công ty Dệt Kim Thăng Long . 72

1, Nhận xét chung 72

2,Nhận xét về công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm. 73

II, Một số ý kiến góp phần hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở Công ty Dệt Kim Thăng Long. 77

1, Về bộ máy và phân công trong bộ máy kế toán. 77

2,Về tổ chức kỳ hạch toán kế toán 78

3, Về chứng từ luân chuyển 78

4,Về kế toán thành phẩm 79

4.1 Về hạch toán chi tiết sản phẩm. 80

4.2 Về giá thưc tế của thành phẩm xuất kho. 80

5, Về kế toán tiêu thụ 84

5.1 Trường hợp hàng bán trả chậm 84

6, Về việc sử dụng thêm một số tài khoản 87

6.1 Bổ sung TK 139- Dự phòng phải thu khó đòi; TK 159- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 87

6.2 Bổ sung thêm TK 531-Hàng bán bị trả lại và TK 532-Giảm giá hàng bán. 90

7,Về ứng dụng phần mềm kế toán. 91

8, Phân tích kinh tế về thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm . 91

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY