Đề tài Công tác hạch toán kế toán tài sản cố định tại Công ty Dịch vụ Vận tải đường sắt - Hà Nội

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TSCĐ Ở CÁC DOANH NGHIỆP . 3

I. Khái niệm, vị trí TSCĐ trong quá trình sản xuất kinh doanh. 3

1.TSCĐ và vị trí của TSCĐ tronh sản xuất kinh doanh. 3

2. Đặc điểm của TSCĐ. 4

3. Nhiệm vụ của kế toán TSCĐ. 4

4.Cách phân loại TSCĐ chủ yếu và nguyên tắc đánh giá. 5

4.1 Phân loại TSCĐ. 5

4.2 Đánh giá TSCĐ. 6

II. Thủ tục tăng giảm TSCĐ, chứng từ kế toán và kế toán chi tiết TSCĐ 8

1. Thủ tục tăng giảm TSCĐ. 8

2. Chứng từ thực hiện. 8

3.Tổ chức hạch toán chi tiết TSCĐ 9

3.1 Đánh số TSCĐ. 9

3.2 Tổ chức kế toán chi tiết TSCĐ 9

III. Tổ chức hạch toán kế toán tổng hợp tăng, giảm TSCĐ. 10

1. Tài khoản sử dụng 10

2. Hạch toán kế toán tổng hợp TSCĐ 11

2.1 Hạch toán kế toán tăng TSCĐ. 11

2.2 Hạch toán kế toán giảm TSCĐ 14

3. Kế toán tổng hợp tăng, giảmTSCĐ thuê tài chính 16

VI. Kế toán khấu hao TSCĐ 18

1.Chế độ tính và sử dụng khấu hao TSCĐ 18

2. Hạch toán kế toán khấu hao TSCĐ 20

3. Cách lập bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ 20

V Kế toán sửa chữa TSCĐ 21

VI Các chỉ tiêu quản lý TSCĐ 23

CHƯƠNG II: THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY

DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT 25

I. Đặc điểm chung của doanh nghiệp 25

1. Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp 25

2. Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh

của đơn vị 29

3. Mạng lưới kinh doanh của đơn vị 30

4. Tình hình lao động và tổ chức bộ máy 31

5. Tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán 33

II. Thực tế công tác kế toán tại công ty Dịch Vụ Vận Tải Đường Sắt 38

1. Tình hình đầu tư về TSCĐ tại công ty. 38

2. Thực tế phân loại TSCĐ 40

2.1 Trường hợp TSCĐ tăng 40

2.2 Trường hợp TSCĐ giảm 47

3. Hạch toán kế toán TSCĐ tăng, giảm chi tiết và tổng hợp 55

3.1 Hạch toán chi tiết TSCĐ tăng, giảm 55

3.2 Hạch toán kế toán tổng hợp tăng, giảm TSCĐ 57

4. Chế độ quản lý và phương phấp phân tích khấu hao TSCĐ ở công ty Dịch Vụ Vận Tải Đường Sắt. 59

5. Hạch toán kế toán khấu hao TSCĐ 61

III. Công tác phân tích tình hình quản lý và sử dụng TSCĐ Tại công ty Dịch Vụ Vận Tải Đường Sắt 64

1. Tình hình trang bị TSCĐ 64

2. Đánh giá tình hình sử dụng TSCĐ 65

3. Phân tích hiệu quả sử dụng TSCĐ 66

CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN TSCĐ VÀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ TSCĐ TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT 68

1.Nhận xét về công tác quản lý và hạch toán kế toán TSCĐ ở công ty Dịch Vụ Vận Tải Đường Sắt 68

2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán và quản lý TSCĐ 70

KẾT LUẬN.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY