Đề tài Công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực ở cảng Khuyến Lương

Lời nói đầu. 1

Phần. Lý luận chung về công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực. 2

I. Nôi dung và tác dụng của công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực. 2

1. Nội dung. 2

2. Ý nghĩa và tác dụng của công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực. 3

2.1. ý nghĩa của công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực. 3

2.2. Chi phí đầu tư trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực. 5

II. Mục tiêu và những nguyên tắc đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực. 6

1. Mục tiêu, mục đích của công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực. 6

2. Nguyên tắc của công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực. 7

3. Những yêu cầu đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực. 8

4. Các điều kiện để đảm bảo hiệu quả của công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực. 10

III. Những chiến lược và tổ chức phát triển, đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực. 12

1. Chiến lược. 12

2. Tổ chức công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực. 13

2.1. Bộ phận chịu trách nhiệm. 13

2.2. Công tác xây dựng và các bước của chương trình đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực. 13

Phần II. Thực trạng của công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực ở Cảng Khuyến Lương. 23

I. Vài nét sơ lược về quá trình hình thành và phát triển, chức năng nhiệm vụ của cảng khuyến lương. 23

1. Quá trình hình thành và phát triển của cảng Khuyến Lương. 23

2. Chức năng nhiệm vụ của Cảng Khuyến Lương. 24

3. Một số đặc điểm của Cảng. 25

3.1 Mô hình tổ chức bộ máy quản trị của Cảng Khuyến Lương. 25

3.2. Năng lực hiện có của cảng Khuyến Lương. 25

4. Một số kết quả hoạt động kinh doanh của Cảng Khuyến Lương trong những năm vừa qua. 26

II. Đánh giá về hoạt động đào tạo bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực của Cảng Khuyến Lương. 29

1. Yêu cầu khách quan và chủ quan của công tác này. 29

2. Phân tích nguồn nhân lực ở Cảng Khuyến Lương. 30

3. Đánh giá hiệu quả của công týac đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực của Cảng trong thời gian qua. 35

3.1. Các hình thức đào tạo, bồi dưỡng và phát triển cán bộ quản lý. 35

3.2. Các hình thức đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đối với đội ngũ công nhân. 36

3.3. Vấn đề kinh phí đào tạo và sử dụng lao động sau khi được đào tạo. 37

3.4. Đánh giá hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực ở Cảng Khuyến Lương. 38

Phần III. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực ở Cảng Khuyến Lương. 42

I. Sơ lược về kế hoạch phát triển chung của Cảng trong thời gian tới. 42

1. Kế hoạch phát triển Cảng Khuyến Lương năm 2001. 42

2. Phương án tổ chức sản xuất đến năm 2001. 44

3. Kế hoạch phát triển Cảng Khuyế Lương đến năm 2010. 46

II. Phương hướng phát triển nguồn nhân lực ở Cảng Khuyến Lương trong thời gian tới. 47

1. Quan điểm và mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực. 47

2. Một số biện pháp để thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực. 48

III. Một số kiến nghị nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực ở Cảng Khuyến Lương. 49

1. Hoàn thiện bộ máy tổ chức làm công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực. 49

2. Đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất cho công tác này. 49

3. Phải nghiên cứu kỹ lưỡng nhu cầu và đối tượng cầnđược đào tạo, bồi dưỡng và phát triển. 49

4. Vấn đề kinh phí cho học viên và bồi dưỡng giáo viên. 50

5. Lựa chọn phương pháp thích hợp, làm tốt công tác bố trí sử dụng lao động sau khi được đào tạo, bồi dưỡng. 50

6. Thực hiện tốt công tác đánh giá hiệu quả sau khoá đào tạo, bồi dưỡng. 51

Kết luận. 54

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY