Đề tài Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước

A. LỜI MỞ ĐẦU 1

B. NỘI DUNG 2

I. TÍNH TẤT YẾU KHÁCH QUAN CỦA VIỆC XÂY DỰNG HÌNH THỨC CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ XÍ NGHIỆP CỔ PHẦN CHỦ NGHĨA TƯ BẢN 2

1. Sự ra đời của công ty cổ phần là tất yếu khách quan 2

2. Lịch sử hình thành công ty cổ phần 5

2.1. Giai đoạn I: Giai đoạn mầm mống 5

2.2. Giai đoạn II: Giai đoạn hình thành 6

2.3. Giai đoạn III: Giai đoạn phát triển 7

2.4. Giai đoạn IV: Giai đoạn trưởng thành 7

3. Sự cần thiết phải hình thành các công ty cổ phần ở Việt Nam 8

3.1. Sự hình thành kinh tế thị trường ở Việt Nam 8

3.2. Do yêu cầu củng cố nâng cao vai trò của kinh tế nhà nước. 11

II. THỰC TRẠNG CỔ PHẦN HOÁ CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM . 12

1. Quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp ở Việt Nam 12

1.1. Giai đoạn 1: Giai đoạn thí điểm 12

1.2. Giai đoạn 2: Giai đoạn mở rộng thêm từ năm 1996 đến nay 13

2. Những thành tựu của cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước 14

2.1. Những thành tựu mang tính định lượng 14

2.2. Tác động của cổ phần hoá đối với hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cổ phần hóa . 15

3. Những khó khăn, vướng mắc, trở ngại cần giải quyết của cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước 17

3.1. Những bất cập còn tồn tại 17

3.2. Những khó khăn, vướng mắc, trở ngại cần tháo gỡ 18

3.3. Nguyên nhân 20

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM 22

1. Mục tiêu cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước 22

2. Kế hoạch cổ phần hoá 23

3. Một số giải pháp nhằm thúc đẩy cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước 24

3.1. Cần phải có sự tách bạch giữa chức năng quản lý nhà nước và chức năng quản lý sản xuất 24

3.2. Về việc lựa chọn doanh nghiệp cổ phần hoá 24

3.3. Tạo lập một chế độ tài chính bình đẳng giữa các loại hình doanh nghiệp 25

3.4. Xây dựng các chính sách đối với người lao động 25

3.5. Về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục 26

3.6. Tiếp tục bổ sung và hoàn thiện các chính sách cổ phần hoá 26

3.7. Tạo môi trường thúc đẩy cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước 27

3.8. Tổ chức thực hiện 28

C. KẾT LUẬN 29

TÀI LIỆU THAM KHẢO 30

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY