Đề tài Cơ hội và Thách Thức của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế vào AFTA

Theo đánh giá chung của các nhà nghiên cứu, Việt Nam tham gia AFTA trong một bối cảnh trong nước khá thuận lợi.11 Trích bài viết của Nguyễn Hồng Nhung “Việt Nam với quá trình tự do hóa thương mại khu vực”, Tạp chí Những vấn đề kinh tế thế giới số 1 năm 1999, trang 58. Những cơ sở cho nhận định này như sau :Thứ nhất, đường lối đổi mới đã xác định rõ ràng rằng Việt Nam sẽ chuyển sang nền kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước với định hướng xã hội chủ nghĩa. Trên cơ sở đó, Việt Nam đã chủ trương đa dạng hóa, đa phương hóa các quan hệ kinh tế đối ngoại.Thứ hai, quá trình phát triển kinh tế vĩ mô khá thuận lợi. Tăng trưởng GDP của Việt Nam trong thời gian từ 1990-1995 đạt mức khá cao so với các nước khác trong khu vực (9% năm 1995 so với trung bình hàng năm của ASEAN là từ 5,2-8,9%). Tốc độ gia tăng xuất khẩu của nước ta trong giai đoạn 1985-1995 cũng cao hơn so với các nước thuộc ASEAN-6 (32% năm so với khoảng 29%). Riêng mức lạm phát của Việt Nam tuy đã giảm nhưng vẫn còn cao so với các nước khác trong khu vực (bình quân 31,3%/năm cho giai đoạn 1990-1995 so với 5,62%/năm của ASSEAN-6).Thứ ba, Việt Nam duy trì được sự ổn định chính trị ở nhiều khía cạnh khác nhau như: đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng Cộng Sản Việt Nam; vai trò chỉ huy, điều tiết năng động đối với nền kinh tế, sự ủng hộ đoàn kết nhất trí với sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế theo đường lối mở cửa của toàn dân; công cuộc đổi mới phù hợp với xu thế phát triển của thời đại nên được thế giới ủng hộ, trong đó có các nước ASEAN

Theo đánh giá chung của các nhà nghiên cứu, Việt Nam tham gia AFTA trong một bối cảnh trong nước khá thuận lợi.11 Trích bài viết của Nguyễn Hồng Nhung “Việt Nam với quá trình tự do hóa thương mại khu vực”, Tạp chí Những vấn đề kinh tế thế giới số 1 năm 1999, trang 58. Những cơ sở cho nhận định này như sau :

Thứ nhất, đường lối đổi mới đã xác định rõ ràng rằng Việt Nam sẽ chuyển sang nền kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước với định hướng xã hội chủ nghĩa. Trên cơ sở đó, Việt Nam đã chủ trương đa dạng hóa, đa phương hóa các quan hệ kinh tế đối ngoại.

Thứ hai, quá trình phát triển kinh tế vĩ mô khá thuận lợi. Tăng trưởng GDP của Việt Nam trong thời gian từ 1990-1995 đạt mức khá cao so với các nước khác trong khu vực (9% năm 1995 so với trung bình hàng năm của ASEAN là từ 5,2-8,9%). Tốc độ gia tăng xuất khẩu của nước ta trong giai đoạn 1985-1995 cũng cao hơn so với các nước thuộc ASEAN-6 (32% năm so với khoảng 29%). Riêng mức lạm phát của Việt Nam tuy đã giảm nhưng vẫn còn cao so với các nước khác trong khu vực (bình quân 31,3%/năm cho giai đoạn 1990-1995 so với 5,62%/năm của ASSEAN-6).

Thứ ba, Việt Nam duy trì được sự ổn định chính trị ở nhiều khía cạnh khác nhau như: đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng Cộng Sản Việt Nam; vai trò chỉ huy, điều tiết năng động đối với nền kinh tế, sự ủng hộ đoàn kết nhất trí với sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế theo đường lối mở cửa của toàn dân; công cuộc đổi mới phù hợp với xu thế phát triển của thời đại nên được thế giới ủng hộ, trong đó có các nước ASEAN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY