Đề tài CNH-HĐH trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

MỤC LỤC

A. PHẦN MỞ ĐẦU 1

B. NỘI DUNG 2

I. Những vấn đề lý luận về quỏ trỡnh thực hiện CNH-HĐH 2

1. Cụng nghiệp hoỏ là xu hướng mang tớnh quy luật của cỏc nước đi từ nền sản xuất nhỏ đi lờn một nền sản xuất lớn 2

2. Tính tất yếu phải tiến hành đồng thời công nghiệp hoá - hiện đại hoá của nước ta. 2

3. Mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 3

II. Thực trạng về quỏ trỡnh thực hiện CNH-HĐH ở nước ta trong thời kỳ đổi mới 4

1.Mục tiêu 4

1.1Lý luận chung: 4

1.2 Khái quát hoá của quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá 4

1.3. Đường lối chỉ đạo: 5

2. Thực trạng 6

2.1. Kinh nghiệm của các nước đi trước cho thấy mọi quá trình công nghiệp hoá thành công cho đến nay đều đòi hỏi phải có các điều kiện sau đây: 6

2.2. Những thành tựu đó đạt đươc trong quỏ trỡnh CNH-HĐH ở nước ta 7

2.3 Những mặt hạn chế trong quỏ trỡnh thực hiện CNH-HĐH 8

2.4 Nguyờn nhõn của những hạn chế trong quỏ trỡnh CNH-HĐH 10

III.Một số đề xuất về giải phỏp nhằm phỏt triển CNH-HĐH ở nước ta hiện nay 11

1.Nõng cao vai trũ lónh đạo của đảng và quản lý nhà nước 12

2. Thực hiện nhất quỏn chớnh sỏch kinh tế nhiều thành phần tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế phỏt triển 12

3. Đào tạo nõng cao chất lượng nguồn nhõn lực 12

c. KẾT LUẬN: 14

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 15

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY