Đề tài Chương trình an sinh giáo dục trong bảo hiểm thất nghiệp

I. Tổng quan về bảo hiểm nhân thọ 1

1. Lịch sử ra đời của BHNT. 1

1.1. Trên thế giới: 1

1.2.Tại Việt Nam 1

2. Sự cần thiết của bảo hiểm nhân thọ (BHNT) 3

3. Vai trò của BHNT 6

3.1. BHNT đối với nền kinh tế 6

Thứ ba: BHNT là công cụ thu hút vốn đầu tư hữu hiệu. 7

3.2. BHNT trong lĩnh vực bảo hiểm 9

3.2.1. BHNT là một trong những loại hình bảo hiểm ra đời sớm nhất 9

3.2.2 BHNT ngày càng lớn mạnh và trở thành một bộ phận quan trọng không thể thiếu được trên thị trường BH. 9

4. Những đặc điểm cơ bản của BHNT. 10

4.1 BHNT vừa mang tính tiết kiệm vừa mang tính rủi ro. 10

4.2 BHNT đáp ứng được rất nhiều mục đích khác nhau của người tham gia bảo hiểm. 10

4.3 Các hợp đồng trong BHNT rất đa dạng 11

4.4.Phí BHNT chịu tác động tổng hợp của nhiều yếu tố, vì vậy quá trình định phí khá phức tạp. 11

4.5 BHNT ra đời và phát triển trong những điều kiện kinh tế xã hội nhất định. 12

5. Các loại hình BHNT 13

5.1. Phân loại theo rủi ro bảo hiểm 13

5.1.1. Bảo hiểm tử kỳ 13

Đặc điểm 14

Mục đích 14

5.1.2. Bảo hiểm trong trường sinh kỳ : 14

5.1.3. Bảo hiểm trọn đời 15

5.1.4. BHNT hỗn hợp. 16

5.2. Phân loại theo phương thức tham gia bảo hiểm 16

5.2.1 Bảo hiểm cá nhân 16

5.2.2. Bảo hiểm nhóm 17

5.3. Phân loại theo thời hạn hợp đồng. 17

III. Chương trình An Sinh Giáo Dục trong BHNT 17

1. Vai trò của an sinh giáo dục đối với xã hội, đối với người tham gia 17

2. Sự phát triển của chương trình an sinh giáo dục 17

2.1.Bảo hiểm cho trẻ em trên thế giới 17

3.2. Tại Việt Nam 18

3. Nội dung cơ bản của sản phẩm An sinh giáo dục 20

3.1.Một số khái niệm về hồ sơ yêu cầu bảo hiểm 20

3.2. Trách nhiệm và quyền lợi bảo hiểm 23

3.2.1 Trách nhiệm của các bên. 23

3.2.2 . Quyền lợi bảo hiểm 24

3.3. Thủ tục bảo hiểm 25

3.4. Số tiền bảo hiểm va nguyên tắc đinh phí: 3.4.1. Số tiền bảo hiểm 26

Phí bảo hiểm 27

3.4.2. Phí bảo hiểm và nguyên tắc tính phí 27

3.4.3.Cách xác định phí: 28

a. Phí thuần: 28

P = P1 + P2 + P3. 29

b. Phí toàn phần: 29

Phí toàn phần = Phí thuần + Phụ phí 30

Nếu nộp phí theo quý thì số phí nộp mỗi kỳ được tính bằng 30

F2 kì = Ftháng * 6 * 0,96 30

Nếu nộp phí theo năm thì số phí nộp mỗi kỳ được tính bằng 30

3.5. Chi trả bảo hiểm 30

3.5.1. Trường hợp sống đến hết hạn hợp đồng 30

3.5.2. Trường hợp người tham gia bảo hiểm hoặc người được bảo hiểm bị chết 31

3.5.3. Trường hợp ngưòi tham gia bảo hiểm hoặc người được bảo hiểm bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn. 31

3.5.4. Trường hợp huỷ bỏ hợp đồng đã có giá trị hoàn lại 31

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY