Đề tài Chính sách tiền tệ ở Việt Nam hiện nay, thực trạng và giải pháp

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I: Lí LUẬN CHUNG VỀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ

VÀ CÁC CễNG CỤ CỦA Nể 2

I. TỔNG QUAN VỀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ 2

1. Khỏi niệm về CSTT&Vai trũ của chớnh sỏch tiền tệ. 2

2. Mục tiờu của chớnh sỏch tiền tệ 3

3. Nội dung của chớnh sỏch tiền tệ. 5

II. CÁC CễNG CỤ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA NÓ. 6

1. Cỏc cụng cụ trực tiếp. 7

2. Cỏc cụng cụ giỏn tiếp 8

3. Kinh nghiệm về cỏc chớnh sỏch tiền tệ trờn thế giới 10

PHẦN II: THỰC TRẠNG ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ

Ở VIỆT NAM 12

I. BỐI CẢNH CHUNG 12

II. CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ Ở VIỆT NAM QUA CÁC GIAI ĐOẠN 12

1. Giai đoạn 1986 - 1988 13

2. Giai đoạn 1989 - 1991 13

3. Giai đoạn 1992 - 1995 13

4. Giai đọan 1996 - 2000. 14

III. CÁC THÀNH TỰU ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC TRONG THỜI GIAN QUA. 16

1. Một số thành tựu của CSTT trong thời gian qua. 16

2. Những kết quả đạt được do việc xd & thực thi CSTT đúng hướng,

phù hợp với diễn biến của nền kinh tế. 17

IV. NHỮNG TỒN TẠI TRONG SỬ DỤNG CễNG CỤ CHÍNH SÁCH

TIỀN TỆ Ở VIỆT NAM& NGUYấN NHÂN 19

1. Những tồn tại trong cơ chế lói suất hiện hành. 20

2. Tỷ lệ tín dụng trung, dài hạn tăng không tương xứng với tốc độ tăng

nguồn huy động các loại vốn này. 21

3. Tái cấp vốn và kiểm soát lượng tiền cung ứng. 21

4. Những tồn tại trong quy chế dự trữ bắt buộc. 22

5. Những tồn tại trong tổng nguồn vốn huy động và mức dư nợ cho vay

nền kinh tế bị tăng chậm. 22

PHẦN III: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ

CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ 23

1. Chuyển đổi công cụ chính sách tiền tệ từ trực tiếp sang gián tiếp 23

2. Phát triển thị trường tiền tệ 25

3. Cải cỏch hệ thống ngõn hàng 26

4. Các điều kiện khác. 28

KẾT LUẬN 30

TÀI LIỆU THAM KHẢO 31

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY