Đề tài Chiến lược nhân lực ở công ty vận tải bic Việt Nam

TÊN ĐỀ TÀI

CHIẾN LƯỢC NHÂN LỰC Ở CÔNG TY VẬN TẢI BIC VIỆT NAM

Mở đầu

- Sự cần thiết của việc nghiên cứu đề tài

- Mục đích của việc nghiên cứu đề tài

- Phạm vi ứng dụng của đề tài

- Kết cấu nội dung của đề tài

Chương I :Tổng quan cơ sở lý luận về chiến lược nhân lực trong doanh nghiệp vận tải

1.1) Tổng quan về kinh doanh và doanh nghiệp vận tải

- Khái niệm về kinh doanh

- Khái niệm về doanh nghiệp vận tải

- Đặc thù riêng của doanh nghiệp vận tải

- Mô phỏng quá trình sản xuất kinh doanh vận tải trên quan điểm hệ thống

- Các quá trình diễn ra trong hoạt động sản xuất kinh doanh vận tải

- Hệ thống chỉ tiêu phản quá trình sản xuất kinh doanh vận tải

1.2. Công tác lao động trong doanh nghiệp vận tải

- Khái niệm và phân loại lao động

- Nội dung công tác tổ chức lao động

- Các hình thức tổ chức lao động

- Năng suất lao động

1.3. Chiến lược phát triển nhân lực trong doanh nghiệp vận tải

- Khái niệm về chiến lược nhân lực

- Đặc tính của chiến lược nhân lực

- Quy trình xây dựng chiến lược nhân lực

Chương II:Phân tích thực trạng sản xuất kinh doanh và tình hình nhân lực của công ty vận tải BIC Việt Nam

2.1) Tổng quan về công ty BIC Việt Nam

- Lịch sử hình thành và phát triển công ty BIC

- Mô hình tổ chức và cơ cấu phòng ban ở công ty

- Mô hình tổ chức và phát triển công ty

- Tình hình sản xuất kinh doanh ở công ty trong một số năm gần đây

- Phương hướng phát triển của công ty trong tương lai

2.2.Phân tích tình hình nhân lực ở công ty BIC

- Số lượng lao động ở công ty

- Chất lượng lao động

- Năng suất lao động

- Cơ chế tiền lương và thu nhập lao động

- Công tác đào tạo và tuyển dụng lao động của công ty

2.3. Kết luận qua phân tích đánh giá thực trạng sản xuất kinh doanh và tình hình nhân lực của công ty vận tải BIC Việt Nam

Chương III: Xây dựng chiến lược nhân lực ở công ty BIC

3.1.Cơ sở để xây dựng chiến lược nhân lực

- Cơ sở nguồn nhân lực hiện tại

- Cơ sở về tình hình sản xuất kinh doanh một số năm gần đây

- Cơ sở về tình hình sản xuất kinh doanh trong tương lai

3.2. Dự báo nhu cầu nhân lực của công ty

- Tình hình lao động qua các năm

- Dự báo tình hình lao động những năm tới

3.3. Các phương án phát triển nhân lực

- Đào tạo và đạo tạo lại nguồn nhân lực

- Thu hút nguồn nhân lực từ bên ngoài

- Các phương án khác

3.4. Kiến nghị về giải pháp thực hiện chiến lược

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY