Đề tài Các phương pháp hạch toán giá thành và sản phẩm.Các phương pháp tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm.Giải bài toán hạch toán giá thành sản phẩm

Lời nói đầu 1

Chương 1: Các phương pháp hạch toán giá thành và sản phẩm . Các phương pháp tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm . 3

1.1. Chi phí kinh doanh và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp 3

1.1.1. Chi phí kinh doanh của doanh nghiệp 3

1.1.1.1. Khái niệm và đặc điểm chi phí kinh doanh của doanh nghiệp 3

a. Khái niệm 3

b. Đặc điểm chi phí kinh doanh của doanh nghiệp 5

1.1.1.2. Phân loại chi phí kinh doanh của doanh nghiệp 5

1.1.2. Giá thành sản phẩm của doanh nghiệp 9

1.1.2.1. Khái niệm và ý nghĩa của giá thành sản phẩm 9

1.1.2.2. Các loại giá thành sản phẩm 10

1.1.2.3Các phương pháp hạch toán tính giá thành và sản phẩm trong doanh nghiệp 11

1.2. Chi phí quản lý kinh doanh và giá thành sản phẩm 16

1.2.1. Sự cần thiết phải quản lý chi phí kinh doanh và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp 16

1.2.2. Nội dung công tác quản lý chi phí kinh doanh và giá thành sản phẩm 16

1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình chi phí kinh doanh và giá thành sản phẩm 18

1.3Các phương pháp tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm 18

1.3.1. Ý nghĩa của giảm chi phí kinh doanh và hạ giá thành sản phẩm của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường 18

1.3.2. Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp 21

a. Nhân tố tiến bộ khoa học và công nghệ 21

b. Nhân tố tổ chức quản lý sản xuất, quản lý tài chính của doanh nghiệp 22

c. Nhân tố thuộc điều kiện tự nhiên và môi trường kinh doanh của doanh nghiệp 22

d. Chất lượng sản phẩm 23

e. Nhân tố giá cả 23

Chương 2: Thực trạng công tác quản lý chi phí kinh doanh và giá thành sản phẩm ở Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hùng Hương. 25

2.1. Khái quát chung về Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hùng Hương. 25

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 25

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm hoạt động của công ty 25

2.1.3. Tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh, tổ chức công tác quản lý kế toán 27

2.2. Khái quát tình hình tài chính của Công ty 32

2.2.1. Tình hình sử dụng vốn và nguồn vốn của Công ty 32

2.2.2. Kết quả kinh doanh của công ty trong thời gian qua 34

2.3. Thực trạng công tác quản lý chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm của Công ty 35

2.3.1. Công tác tập hợp chi phí sản xuất và lập kế hoạch giá thành sản phẩm ở Công ty 35

2.3.2. Tình hình công tác quản lý chi phí kinh doanh và hạ giá thành sản phẩm của Công ty 38

2.3.3. Đánh giá chung về công tác quản lý, tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm 45

+ Những ưu điểm 45

+ Những hạn chế cần khắc phục 46

Chương 3: Phương hướng và biện pháp nhằm tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm , giải bài toán hạch toán . 49

3.1. Phương hướng kinh doanh của công ty trong thời gian tới 49

3.1.1. Định hướng phát triển của công ty 49

3.1.2. Mục tiêu phát triển của công ty 49

3.2. Những thuận lợi và khó khăn của Công ty 50

3.2.1. Những thuận lợi của Công ty 50

3.2.2. Những khó khăn của công ty 51

3.3. Một số biện pháp tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm, giải bài toán hạch toán . 51

3.3.1. Tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu, nhiên liệu 52

3.3.2. Hoàn thiện công tác quản lý và phát triển nguồn nhân lực giảm chi phí nhân công 53

3.3.3. Tăng cường công tác quản lý vật liệu để giảm chi phí nguyên vật liệu trong giá thành 54

3.3.4. Tăng cường công tác quản lý và khai thác TSCĐ 55

3.3.5. Khắc phục khó khăn về vốn dài hạn tạo điều kiện đầu tư 56

3.3.6. Kiểm soát chặt chẽ chi phí quản lý doanh nghiệp 56

Kết luận 58

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY