Đề tài Các giải pháp nhằm tăng cường khả năng quản lý các dự án ODA

Lời giới thiệu 1

Lời nói đầu 2

Chương I. 3

Tổng quan về quy trình quản lý sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA). 3

I. Nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA). 3

1. Khái niệm. 3

2. Các loại hình ODA. 5

2.1. Xét theo mục đích ODA gồm các hình thức chủ yếu sau: 5

2.2. Xét theo hình thức tiếp nhận vốn, ODA được phân ra Viện trợ không hoàn lại và viện trợ cho vay ưu đãi: 5

3. Vai trò của ODA trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của các nước đang phát triển. 6

4. Vài nét về quản lý và sử dụng ODA trên thế giới. 9

4.1 Các nhà tài trợ ODA chủ yếu trên thế giới. 9

4.2 Xu thế ODA trên thế giới. 12

II. Quy trình quản lý dự án ODA. 13

1. Xác định dự án và đánh giá ban đầu. 13

2. Chuẩn bị và thiết kế dự án. 14

3. Thực hiện và theo dõi dự án. 14

4. Hoàn thành và đánh giá dự án. 14

1. Xác định dự án và đánh giá ban đầu: 14

2. Chuẩn bị dự án và thiết kế: 15

3. Thực hiện đầu tư và theo dõi dự án. 15

4. Hoàn thành và đánh giá dự án. 16

Chương II. 17

Tình hình huy động và sử dụng ODA của nước ta trong thời gian qua. 17

I. Thực trạng công tác tiếp nhận, điều phối và sử dụng ODA. 17

1. Tình hình quản lý và sử dụng ODA trong thời gian vừa qua. 17

2. Kế hoạch hoá nguồn vốn ODA. 21

2.1 Kế hoạch hoá nguồn vốn ODA. 21

2.2 Kế hoạch hoá Đầu tư Xây dựng. 22

2.3 Kế hoạch hoá tài chính dự án. 22

3. Khuôn khổ pháp lý. 23

4. Cơ chế tài chính của ODA. 27

4.1 Cơ chế quản lý ngân sách. 28

4.2 Cơ chế cho vay lãi. 28

4.3 Thủ tục rút vốn. 30

4.4 Vốn bảo đảm trong nước. 32

5. Sự phối hợp theo chương trình dự án. 33

II. Đánh giá hiệu quả của các dự án ODA đã và đang thực hiện đối với một số ngành và lĩnh vực chủ yếu ở nước ta. 36

1. Đối với sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung. 36

2. Ngành giao thông vận tải và bưu chính viễn thông. 37

3. Đối với ngành công nghiệp. 38

4. Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. 39

5. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo. 40

6. Đối với lĩnh vực khoa học - công nghệ về môi trường. 41

7. Đối với ngành y tế. 41

III. Những kinh nghiệm theo dõi và đánh giá của các nước đang phát triển ở khu vực Nam á và Đông Nam á. 42

1. Đặc điểm của các hệ thống theo dõi và đánh giá. 43

1.1 Hệ thống tổ chức ở 3 cấp và nhận được sự hỗ trợ cao độ về mặt chính trị. 43

1.2 Hệ thống theo dõi và đánh giá có sự hỗ trợ cao về mặt chính trị nhưng năng lực thể chế còn hạn chế ở các cấp khác nhau. 43

1.3 Hệ thống theo dõi và đánh giá có sự hỗ trợ vừa phải về mặt chính trị và được tổ chức ở 3 cấp. 44

1.4 Hệ thống theo dõi và đánh giá thiếu sự cam kết về mặt chính trị và thiếu một khung thể chế cho công tác theo dõi và đánh giá. 44

2. Ưu và nhược điểm của hệ thống theo dõi và đánh giá. 44

2.1 Ưu điểm. 44

2.2 Nhược điểm. 45

3. Những bài học kinh nghiệm. 45

? Kinh nghiệm theo dõi và đánh giá của Châu á. 46

Chương III. 49

Một số dự đoán trong tương lai và các giải pháp nhằm tăng cường khả năng quản lý các dự án oda. 49

I. Nhận định về môi trường và chính sách thu hút nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA. 49

1. Môi trường thu hút ODA. 49

1.1 Kinh tế thế giới đang có cơ cấu lại. 49

1.2 Nhu cầu tiêu dùng thay đổi mạnh. 49

1.3 Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ bước vào giai đoạn phát triển mới. 49

1.4 Quốc tế hoá và khu vực hoá đới sống kinh tế thế giới. 50

1.5 Việc thống trị của cơ chế thị trường và các cuộc cạnh tranh gay gắt. 51

2. Chính sách thu hút vốn ODA. 52

II. Những tác động và bài học kinh nghiệm. 54

1. Những tác động tích cực. 54

2. Một số mặt hạn chế. 55

3. Bài học kinh nghiệm. 58

III. Một số giải pháp. 61

1. Hoàn thiện môi trường pháp lý đối với quản lý ODA và phân công phân cấp ra quyết định trong quy trình dự án. 61

1.1 Các khung pháp lý hiện hành. 61

1.3 Phải kết hợp hài hoà giữa chu kỳ dự án của nhà tài trợ và của Chính phủ. 62

2. Hoàn thiện công tác kế họach hoá. 64

3. Cải tiến quản lý vốn của dự án ODA : 65

Kết luận 67

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY