Đề tài Các giải pháp huy động vốn cho đầu tư - Phát triển nền kinh tế

Tên đề mục Trang

LỜI MỞ ĐẦU 1

NỘI DUNG 2

I. CÁC NGUỒN HUY ĐỘNG CHO ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN KINH TẾ 2

1. Vai trò của vốn cho sự phát triển kinh tế 2

2. Nguồn vốn huy động trong nước 6

2.1. Tài chính dân cư 6

2.2. Ngân sách Nhà nước 6

2.2.1. Thuế 6

2.2.2. Phí và lệ phí 6

2.2.3. Thu từ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp 7

2.2.4. Thu từ hoạt động tài chính 7

3. Nguồn vốn huy động từ nước ngoài 7

3.1. Nguồn vốn huy động đầu tư trực tiếp 7

3.2. Nguồn vốn đầu tư gián tiếp 8

3.2.1. Nguồn vốn viện trợ 8

3.2.2. Nguồn vốn vay ưu đãi 9

3.3. Vay nợ thương mại 9

3.4. Kiều hối 9

II. THỰC TRẠNG QUÁ TRÌNH HUY ĐỘNG VỐN CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY 10

1. Nhu cầu vốn để phát triển kinh tế 10

2. Thực trạng quá trình huy động vốn trong nước 12

3. Thực trạng huy động vốn từ nguồn nước ngoài 13

III. CÁC GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG VỐN CHO ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH TẾ 15

1. Huy động từ nguồn trong nước 15

1.1. Huy động qua kênh Ngân sách Nhà nước 16

1.2. Phát huy tiềm năng vốn từ các nguồn tài nguyên và tài sản còn bỏ phí 16

1.3. Huy động vốn qua các tổ chức tín dụng tài chính 16

1.4. Huy động vốn qua các Doanh nghiệp 17

1.5. Huy động vốn qua dân cư 18

1.6. Huy động vốn qua Thị trường chứng khoán 19

2. Huy động vốn từ nguồn nước ngoài 20

2.1. Cải thiện môi trường pháp lý 21

2.2. Đào tạo nguồn nhân lực 22

2.3. Huy động vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài 23

2.4. Huy động vốn từ nguồn vay nợ, viện trợ 24

KẾT LUẬN 26

MỤC LỤC 27

TÀI LIỆU THAM KHẢO 29

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY