Đề tài Các giải pháp hoàn thiện và phát triển hoạt động Logistics trong giao nhận giày dép xuất khẩu bằng Container đường biển vào thị trường Mỹ trên địa bàn Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

MỤC LỤCTrang Mục lục Danh mục Bảng Danh mục Hình vẽ, Đồ thị Danh mục Phụ lục Danh mục các chữ viết tắt Mở đầu Chương 1: Tổng quan về Logistics .1 1.1. Khái niệm và phân loại Logistics.1 1.2. Mối quan hệ giữa Logistics và Quản trị dây chuyền cung ứng.5 1.3. Vai trò và ý nghĩa của Logistics .6 1.4 Xu hướng phát triển Logistics trên thế giới.9 1.5. Kinh nghiệm phát triển Logistics của cácquốc gia .11 Kết luận Chương 1.15 Chương 2: Phân tích hoạt động Logistics trong giao nhận giày dép xuất khẩu bằng container đường biển vào thị trườngMỹ trên địa bàn Vùng Kinh tế Trọng điểm phía Nam .16 2.1. Ngành sản xuất - xuất khẩu giày dép trên địa bàn Vùng Kinh tế Trọng điểm phía Nam.16 2.2. Đặc điểm thị trường giày dép của Mỹ .19 2.3. Thực trạng hoạt động Logistics trong giao nhận giày dép xuất khẩu bằng container đường biển vào thị trường Mỹ trên địa bàn Vùng Kinh tế Trọng điểm phía Nam .24 2.4. Phân tích SWOT .37 Kết luận Chương 2.41 Chương 3: Các giải pháp hoàn thiện và phát triển hoạt động Logistics trong giao nhận giày dép xuất khẩu bằng container đường biển vào thị trường Mỹ trên địa bàn Vùng Kinh tế Trọng điểm phía Nam.43 3.1. Mục tiêu, quan điểm và căn cứ đề xuất giải pháp .43 3.2. Các chiến lược, giải pháp hoàn thiện và phát triển hoạt động Logistics trong giao nhận giày dép xuất khẩubằng container đường biển vào thị trường Mỹ trên địa bàn Vùng Kinh tế Trọng điểm phíaNam.47 3.3. Các kiến nghị.70 Kết luận .71 Tài liệu tham khảo

MỤC LỤC

Trang

Mục lục

Danh mục Bảng

Danh mục Hình vẽ, Đồ thị

Danh mục Phụ lục

Danh mục các chữ viết tắt

Mở đầu

Chương 1: Tổng quan về Logistics .1

1.1. Khái niệm và phân loại Logistics.1

1.2. Mối quan hệ giữa Logistics và Quản trị dây chuyền cung ứng.5

1.3. Vai trò và ý nghĩa của Logistics .6

1.4 Xu hướng phát triển Logistics trên thế giới.9

1.5. Kinh nghiệm phát triển Logistics của cácquốc gia .11

Kết luận Chương 1.15

Chương 2: Phân tích hoạt động Logistics trong giao nhận giày dép xuất khẩu

bằng container đường biển vào thị trườngMỹ trên địa bàn Vùng Kinh tế Trọng

điểm phía Nam .16

2.1. Ngành sản xuất - xuất khẩu giày dép trên địa bàn Vùng Kinh tế Trọng điểm

phía Nam.16

2.2. Đặc điểm thị trường giày dép của Mỹ .19

2.3. Thực trạng hoạt động Logistics trong giao nhận giày dép xuất khẩu bằng

container đường biển vào thị trường Mỹ trên địa bàn Vùng Kinh tế Trọng điểm phía Nam .24

2.4. Phân tích SWOT .37

Kết luận Chương 2.41

Chương 3: Các giải pháp hoàn thiện và phát triển hoạt động Logistics trong giao

nhận giày dép xuất khẩu bằng container đường biển vào thị trường Mỹ trên địa

bàn Vùng Kinh tế Trọng điểm phía Nam.43

3.1. Mục tiêu, quan điểm và căn cứ đề xuất giải pháp .43

3.2. Các chiến lược, giải pháp hoàn thiện và phát triển hoạt động Logistics trong

giao nhận giày dép xuất khẩubằng container đường biển vào thị trường Mỹ trên địa

bàn Vùng Kinh tế Trọng điểm phíaNam.47

3.3. Các kiến nghị.70

Kết luận .71

Tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY