Đề tài Các công cụ chính sách tiền tệ và việc vận dụng của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 3CHƯƠNG 1: CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 41.1. Khái niệm, vị trí của chính sách tiền tệ : 41.2 Mục tiêu của chính sách tiền tệ : 41.3 Các công cụ của CSTT : 51.3.1.Nghiệp vụ thị trường mở: 51.3.2 Dự trữ bắt buộc: 61.3.3 Chính sách tái chiết khấu: 6CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VIỆC SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 92.1 Sự đổi mới trong việc thực hiện chính sách tiền tệ. 92.2 Việc sử dụng các công cụ của chính sách tiền tệ những năm qua. 92.2.1. Công cụ lãi suất: 92.2.2 Công cụ Hạn mức tín dụng: 132.2.3 Công cụ Dự trữ bắt buộc 152.2.4 Công cụ cho vay tái chiết khấu 182.2.5 Công cụ Nghiệp vụ thị trường mở 202.3 Đánh giá quá trình thực hiện các công cụ của chính sách tiền tệ những năm qua. 212.3.1 Những thành tựu trong việc ổn định kinh tế vĩ mô. 21CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÁC CÔNG CỤ CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ Ở VIỆT NAM 243.1. Định hướng 243.1.1.Bối cảnh trong nước và quốc tế 243.1.2. Một số định hướng cơ bản: 253.2.Giải pháp : 253.2.1.Nhóm giải pháp nhằm tạo điều kiện ,môi trường thuận lợi 253.2.2 Nhóm giải pháp về việc hoàn thiện các công cụ của chính sách tiền tệ . 26KẾT LUẬN

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 3

CHƯƠNG 1: CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 4

1.1. Khái niệm, vị trí của chính sách tiền tệ : 4

1.2 Mục tiêu của chính sách tiền tệ : 4

1.3 Các công cụ của CSTT : 5

1.3.1.Nghiệp vụ thị trường mở: 5

1.3.2 Dự trữ bắt buộc: 6

1.3.3 Chính sách tái chiết khấu: 6

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VIỆC SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 9

2.1 Sự đổi mới trong việc thực hiện chính sách tiền tệ. 9

2.2 Việc sử dụng các công cụ của chính sách tiền tệ những năm qua. 9

2.2.1. Công cụ lãi suất: 9

2.2.2 Công cụ Hạn mức tín dụng: 13

2.2.3 Công cụ Dự trữ bắt buộc 15

2.2.4 Công cụ cho vay tái chiết khấu 18

2.2.5 Công cụ Nghiệp vụ thị trường mở 20

2.3 Đánh giá quá trình thực hiện các công cụ của chính sách tiền tệ những năm qua. 21

2.3.1 Những thành tựu trong việc ổn định kinh tế vĩ mô. 21

CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÁC CÔNG CỤ CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ Ở VIỆT NAM 24

3.1. Định hướng 24

3.1.1.Bối cảnh trong nước và quốc tế 24

3.1.2. Một số định hướng cơ bản: 25

3.2.Giải pháp : 25

3.2.1.Nhóm giải pháp nhằm tạo điều kiện ,môi trường thuận lợi 25

3.2.2 Nhóm giải pháp về việc hoàn thiện các công cụ của chính sách tiền tệ . 26

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY