Đề tài Các cam kết về thuế của Việt Nam khi gia nhập WTO và những tác động của nó đến nền kinh tế- Xã hội của Việt Nam

Trang Lời mở đầu 1 Chương I: Những quy định về thuế quan của Tổ chức Thương mại Thế giới và sự gia nhập của Việt Nam 3 I. Khái quát về Tổ chức Thương mại Thế giới 3 1.Khái quát về Tổ chức Thương mại Thế giới 3 2. Quá trình gia nhập WTO của Việt Nam 7 II. Quy định về thuế quan của WTO đối với các nước thành viên 9 1. Quan điểm về thuế quan của WTO 9 2. Một số phương thức kỹ thuật áp dụng cho các biện pháp thuế quan 12 Chương II: Các cam kết về thuế khi Việt Nam gia nhập WTO và tác động của nó đến kinh tế, xã hội sau hai năm thực hiện 14 I. Các cam kết về thuế của Việt Nam khi gia nhập WTO 14 1. Các cam kết về thuế của Việt Nam 14 2. Thực hiện các cam kết về thuế sau hai năm gia nhập WTO 22 2.1. Lộ trình thực hiện 22 2.2. Tình hình thực hiện 25 II.Những tác động đến nền kinh tế sau hai năm gia nhập WTO 44 1.Tác động các chủ thể của nền kinh tế 44 1.1. Tác động đến Nhà nước 45 1.2. Tác động đến doanh nghiệp 48 1.3 Tác động đến người tiêu dùng 60 2. Tác động chủ yếu đến các ngành kinh tế 61 2.1. Đối với lĩnh vực nông nghiệp 61 2.2. Đối với lĩnh vực phi nông nghiệp 66 2.3. Đối với lĩnh vực đầu tư 69 3. Tác động đến xã hội 70 4.Đánh giá các tác động của cam kết về thuế 71 4.1. Tác động tích cực 71 4.2. Tác động tiêu cực 72 Chương III: Một số giải pháp để Việt Nam thực hiện hiệu quả các cam kết về thuế 74 I. Kinh nghiệm thực hiện cam kết thuế quan của Trung Quốc 74 1. Quan điểm phát triển thương mại trong xu thế hội nhập 74 2.Trung Quốc thực hiện nghiêm túc và đúng lộ trình các cam kết với WTO 75 3. Thúc đẩy cải cách 76 4. Đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao 77 II. Định hướng phát triển kinh tế, xã hội đến 2020 78 III. Một số giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các cam kết về thuế 78 1. Tiếp tục hòan thiện hệ thống pháp luật 78 2. Nâng cao năng lực cạnh tranh 79 2.1. Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 80 2.2. Nâng cao sức cạnh tranh doanh nghiệp 83 3. Đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngòai, tập dụng các nhân tố bên ngoài để thực hiện hiệu quả các cam kết quốc tế, trong đó là các cam kết về thuế 84 Kết luận 86 Tài liệu tham khảo 88

Trang

Lời mở đầu 1

Chương I: Những quy định về thuế quan của Tổ chức Thương mại Thế giới và sự gia nhập của Việt Nam 3

I. Khái quát về Tổ chức Thương mại Thế giới 3

1.Khái quát về Tổ chức Thương mại Thế giới 3

2. Quá trình gia nhập WTO của Việt Nam 7

II. Quy định về thuế quan của WTO đối với các nước thành viên 9

1. Quan điểm về thuế quan của WTO 9

2. Một số phương thức kỹ thuật áp dụng cho các biện pháp thuế quan 12

Chương II: Các cam kết về thuế khi Việt Nam gia nhập WTO và tác động của nó đến kinh tế, xã hội sau hai năm thực hiện 14

I. Các cam kết về thuế của Việt Nam khi gia nhập WTO 14

1. Các cam kết về thuế của Việt Nam 14

2. Thực hiện các cam kết về thuế sau hai năm gia nhập WTO 22

2.1. Lộ trình thực hiện 22

2.2. Tình hình thực hiện 25

II.Những tác động đến nền kinh tế sau hai năm gia nhập WTO 44

1.Tác động các chủ thể của nền kinh tế 44

1.1. Tác động đến Nhà nước 45

1.2. Tác động đến doanh nghiệp 48

1.3 Tác động đến người tiêu dùng 60

2. Tác động chủ yếu đến các ngành kinh tế 61

2.1. Đối với lĩnh vực nông nghiệp 61

2.2. Đối với lĩnh vực phi nông nghiệp 66

2.3. Đối với lĩnh vực đầu tư 69

3. Tác động đến xã hội 70

4.Đánh giá các tác động của cam kết về thuế 71

4.1. Tác động tích cực 71

4.2. Tác động tiêu cực 72

Chương III: Một số giải pháp để Việt Nam thực hiện hiệu quả các cam kết về thuế 74

I. Kinh nghiệm thực hiện cam kết thuế quan của Trung Quốc 74

1. Quan điểm phát triển thương mại trong xu thế hội nhập 74

2.Trung Quốc thực hiện nghiêm túc và đúng lộ trình các cam kết với WTO 75

3. Thúc đẩy cải cách 76

4. Đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao 77

II. Định hướng phát triển kinh tế, xã hội đến 2020 78

III. Một số giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các cam kết về thuế 78

1. Tiếp tục hòan thiện hệ thống pháp luật 78

2. Nâng cao năng lực cạnh tranh 79

2.1. Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 80

2.2. Nâng cao sức cạnh tranh doanh nghiệp 83

3. Đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngòai, tập dụng các nhân tố bên ngoài để thực hiện hiệu quả các cam kết quốc tế, trong đó là các cam kết về thuế 84

Kết luận 86

Tài liệu tham khảo 88

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY