Đề tài Các biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức lao động tại Bưu điện huyện Tuần Giáo

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I - KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC LAO ĐỘNG

TRONG DOANH NGHIỆP 1

1.1. Lao động trong doanh nghiệp BCVT 1

1.1.1. Vai trò của người lao động trong doanh nghiệp 1

1.1.2. Đặc điểm của lao động trong ngành BCVT 2

1.1.3. Thành phần và cơ cấu lao động trong ngành BCVT 3

1.2. Tổ chức lao động trong doanh nghiệp BCVT 5

1.2.1 Khái niệm về tổ chức lao động 5

1.2.2. Sự cần thiết của công tác tổ chức lao động 7

1.2.3. Đặc điểm và yêu cầu của việc tổ chức lao động 7

1.2.4. Các nguyên tắc cơ bản của tổ chức lao động 8

1.3. Tổ chức lao động khoa học trong doanh nghiệp BCVT 9

1.3.1. Khái niệm về tổ chức lao động khoa học 9

1.3.2. Nội dung của việc tổ chức lao động khoa học 14

CHƯƠNG II - THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC LAO ĐỘNG

TẠI BƯU ĐIỆN HUYỆN TUẦN GIÁO TỈNH ĐIỆN BIÊN 28

2.1. Khái quát về Bưu điện huyện Tuần giáo 28

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 28

2.1.2. Cơ cấu bộ máy 32

2.1.3. Cơ sở vất chất kỹ thuật 34

2.2. Quá trình hình thành và phát triển Bưu điện huyện Tuần giáo 37

2.2.1. Sơ lược về quá trình đổi mới kinh doanh khai thác trên địa

bàn và sự ra đời của Bưu điện Tuần giáo 37

2.2.2. Chức năng , nhiệm vụ của Bưu điện Tuần giáo 39

2.2.3. Cơ cấu tổ chức 39

2.2.4. Cơ cấu về nguồn lao động 41

2.2.5. Địa bàn hoạt động sản xuất kinh doanh 46

2.3. Thực trạng công tác tổ chức lao động ở Bưu điện huyện Tuần giáo 46 2.3.1. Phân công lao động 46

2.3.2. Hiệp tác lao động 48

2.3.3. Cải thiện điều kiện làm việc 51

2.3.4. Các công tác khác 53

CHƯƠNG III - CÁC BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC

LAO ĐỘNG TẠI BƯU ĐIỆN HUYỆN TUẦN GIÁO 64

3.1. Nhận xét đánh giá về công tác tổ chức lao động

của Bưu điện huyện Tuần giáo 64

3.1.1. Những thành công đã đạt được 64

3.1.2. Những tồn tại cần khắc phục 65

3.1.3. Những thuận lợi và khó khăn 66

3.2. Các biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức lao động

tại Bưu điện huyện Tuần giáo 67

3.2.1. Hoàn thiện việc phân công tác và hiệp tác lao động 67

3.2.2. Cải tiến việc tổ chức và phục vụ nơi làm việc 68

3.2.3. Hoàn thiẹn việc định mức lao động 70

3.2.4. Quy định và không ngừng hoàn thiện các hình thức

khuyến khích vật chất và tinh thần đối với người lao động 71

3.2.5. Đào tạo và nâng cao trình độ người lao động 71

3.2.6. Đảm bảo an toàn lao động và không ngừng cải thiện

điều kiện lao động 73

3.2.7. Tăng cường kỷ luật lao động và phát huy tính sáng tạo

của người lao động 74

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY