Đề tài Bàn về chế độ hạch toán tiền vay và nợ dài hạn

Lời mở đầu: 1

Phần I: Chế độ kế toán tiền vay và nợ dài hạn: 2

1.Tổng quan chung về tiền vay và nợ dài hạn 2

1.1. Khái niệm, nội dung và nguyên tắc của kế toán tiền vay. 2

1.1.1 Vay ngắn hạn. 2

1.1.2 Vay dài hạn 2

1.1.3. Trái phiếu. 2

1.1.4. Nguyên tắc kế toán tiền vay. 3

1.1.5. Nợ dài hạn. 6

1.2. Kế toán tiền vay và nợ dài hạn. 6

1.2.1 Chứng từ và sổ sách và tài khoản sử dụng .6

1.2.1.1 Chứng từ sử dụng. 6

1.2.1.2.Tài khoản sử dụng 6

Tài khoản 311 “Vay ngắn hạn”: 6

Tài khoản 341 “ Vay dài hạn”: 7

Tài khoản 343 “ Trái phiếu phát hành”. 7

Tài khoản 342 “ Nợ dài hạn” 8

1.2.2. Kế toán các khoản vay ngắn hạn. 8

1.2.3. Kế toán các khoản tiền vay dài hạn. 10

1.2.4. Kế toán phát hành và thanh toán trái phiếu 11

Kế toán phát hành và thanh toán trái phiếu theo mệnh giá; 11

Kế toán phát hành và thanh toán trái phiếu chiết khấu: 13

Kế toán phát hành và thanh toán trái phiếu phụ trội. 14

1.2.5. Kế toán thanh toán nợ dài hạn. 15

Kế toán các nghiệp vụ liên quan đến hoạt động thuê tài chính. 15

Kế toán các nghiệp vụ có liên quan đến các khoản nợ dài hạn khác 16

Cuối niên độ kế toán, tại thời điểm lập báo cáo tài chính: 17

Phần II. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện chế độ kế toán tiền vay và nợ dài hạn. 18

2.1. Chuẩn mực Kế toán Quốc tế và kinh nghiệm Kế toán của một số nước về kế toán tiền vay và nợ dài hạn. 18

2.2 Đánh giá chế độ kế toán tiền vay và nợ dài hạn hiện hành. 21

2.2.1 Ưu điểm: 21

2.2.2Nhược điểm: 22

2.2 Sự cần thiết phải hoàn thiện Kế toán tiền vay và nợ dài hạn. 23

2.3. Một số ý kiến đề xuất. 24

2.3.1.Một số kiến nghị đối với doanh nghiệp. 24

2.3.2. Kiến nghị đối với cơ quan quản lý nhà nước. 26

Kết luận 27

Phần phụ lục 28

Phụ lục 1 29

Phụ lục 2 30

Phụ lục 2.1. 30

Phụ lục 2.2 30

Phụ lục 3 31

Phụ lục 3.1. 31

Phụ lục 3.2. 31

Phụ lục 3.3. 32

Phụ lục 4 33

Phụ lục 4.1. 33

Phụ lục 4.2. 33

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY