Đề tài Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng và rủi ro lãi suất đến ngân hàng thương mại

Mục LụcLời nói đầu 2Phần 1. Rủi Ro- Các Loại Rủi Ro 41. Nguyên nhân gây ra rủi ro: 42. Các loại rủi ro: 4Phần 2. RỦI RO TÍN DỤNG 61.Bản chất 62.Nguyên nhân của rủi ro tín dụng 72.1.Nguyên nhân thuộc về người vay 72.2.Nguyên nhân thuộc về ngân hàng 73.Các chỉ tiêu phản ánh rủi ro tín dụng 83.1.Nợ quá hạn 83.2.Các chỉ tiêu khác: 94.Những thiệt hại từ rủi do tín dụng. 105. Thực trạng rủi ro tín dụng tại các ngân hàng Việt Nam : 116.Quản lí rủi ro tín dụng 216.1.Hạn chế các khoản tín dụng có vấn đề,nợ quá hạn,nợ khó đòi 226.2.Quản lí nợ quá hạn,nợ khó đòi,các khoản nợ có vấn đề. 23Phần 3. Rủi ro lãi suất 241.Khái niệm 242. Ví dụ về rủi ro lãi xuất 242.1. Tình trạng tái tài trợ 242.2. Tình trạng tái đầu tư (kì hạn của tài sản nhỏ hơn nguồn tài trợ) 252.3. Kết luận 253.Nguyên nhân rủi ro lãi suất 264. Các nhân tố phản ánh rủi ro lãi suất 264.1. Khe hở lãi suất (interest rate gap): 264.2. Sự thay đổi của lãi suất thị trường: 264.3. Các diễn biến của rủi ro lãi suất: 275. Các biện pháp hạn chế rủi ro lãi suất. 285.1. Duy trì sự phù hợp về kì hạn của nguồn và tài sản: 285.2. Thực hiện trao đổi lãi suất: 295.3. Áp dụng lãi suất thả nổi 315.4. Sử dụng các hợp đồng kì hạn 32Bảng: So sánh các biện pháp hạn chế rủi ro lãi suất: 326. Thực trạng rủi ro lãi suất ở Việt Nam những năm gần đây, nguyên nhân và giải pháp: 346.1. Thực trạng rủi ro lãi suất ở Việt Nam: 346.2. Nguyên nhân: 366.3. Các giải pháp tham khảo: 37

Mục Lục

Lời nói đầu 2

Phần 1. Rủi Ro- Các Loại Rủi Ro 4

1. Nguyên nhân gây ra rủi ro: 4

2. Các loại rủi ro: 4

Phần 2. RỦI RO TÍN DỤNG 6

1.Bản chất 6

2.Nguyên nhân của rủi ro tín dụng 7

2.1.Nguyên nhân thuộc về người vay 7

2.2.Nguyên nhân thuộc về ngân hàng 7

3.Các chỉ tiêu phản ánh rủi ro tín dụng 8

3.1.Nợ quá hạn 8

3.2.Các chỉ tiêu khác: 9

4.Những thiệt hại từ rủi do tín dụng. 10

5. Thực trạng rủi ro tín dụng tại các ngân hàng Việt Nam : 11

6.Quản lí rủi ro tín dụng 21

6.1.Hạn chế các khoản tín dụng có vấn đề,nợ quá hạn,nợ khó đòi 22

6.2.Quản lí nợ quá hạn,nợ khó đòi,các khoản nợ có vấn đề. 23

Phần 3. Rủi ro lãi suất 24

1.Khái niệm 24

2. Ví dụ về rủi ro lãi xuất 24

2.1. Tình trạng tái tài trợ 24

2.2. Tình trạng tái đầu tư (kì hạn của tài sản nhỏ hơn nguồn tài trợ) 25

2.3. Kết luận 25

3.Nguyên nhân rủi ro lãi suất 26

4. Các nhân tố phản ánh rủi ro lãi suất 26

4.1. Khe hở lãi suất (interest rate gap): 26

4.2. Sự thay đổi của lãi suất thị trường: 26

4.3. Các diễn biến của rủi ro lãi suất: 27

5. Các biện pháp hạn chế rủi ro lãi suất. 28

5.1. Duy trì sự phù hợp về kì hạn của nguồn và tài sản: 28

5.2. Thực hiện trao đổi lãi suất: 29

5.3. Áp dụng lãi suất thả nổi 31

5.4. Sử dụng các hợp đồng kì hạn 32

Bảng: So sánh các biện pháp hạn chế rủi ro lãi suất: 32

6. Thực trạng rủi ro lãi suất ở Việt Nam những năm gần đây, nguyên nhân và giải pháp: 34

6.1. Thực trạng rủi ro lãi suất ở Việt Nam: 34

6.2. Nguyên nhân: 36

6.3. Các giải pháp tham khảo: 37

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY