Đề kiểm tra 15 phút - Môn Tiếng Anh 12

Question 13: Most teenagers enjoy_______the Internet for information and entertainment.

A. surfing

B. surfed

C. surf

D. to surf

Question 14: My mother is a _______woman. She does all the household chores to make us more comfortable.

A. boring

B. caring

C. careless

D. harmful

Question 15: She __________for them for the last few months.

A. have waited

B. have been waiting

C. has been waiting

D. waits

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY