Đề cương Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam

CHƯƠNG I: SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CSVN VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG.3I - Sự biến đổi về kinh tế xã hội Việt Nam dưới sự thống trị của thực dân Pháp (trongcuối những năm của thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX).31.Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị các điều kiện về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho việcthành lập Đảng cộng sản Việt Nam .52.Sự phát triển phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản.73.Sự ra đời của các tổ chức cộng sản ở Việt Nam.7III - Hội nghị thành lập Đảng, cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng và ý nghĩa sự rađời của Đảng CSVN.81.Hội nghị thành lập Đảng.82.Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.83.ý nghĩa lịch sử sự ra đời Đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiêncủa Đảng.9CHƯƠNG II: ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930-1945).9I.Hoàn cảnh ra đời, nội dung, ý nghĩa “Luận cương chính trị tháng 10 – 1930”.91.Hoàn cảnh ra đời.92. Nội dung luận cương.93.Ý nghĩa của luận cương: .10II. Chủ trương & nhận thức mới của Đảng về vấn đè dân tộc & dân chủ giai đoạn1936 - 1939.111.Khái quát hoàn cảnh lịch sử.112.Chủ trương nhận thức mới của Đảng .12III.Hoàn cảnh lịch sử, nội dung, ý nghĩa sự chuyển hướng chiến lược cách mạng củaĐảng giai đoạn 1939-1945.121.Hoàn cảnh lịch sử.122.Nội dung chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược.133.Ý nghĩa của sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược.13IV. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa và kinh nghiệm lịch sử của Cách mạng tháng 81945.141.Nguyên nhân thắng lợi.142.Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng 8 .143.Bài học kinh nghiệm.14CHƯƠNG III: ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP – MỸ (1945-1975).15I - Đường lối xây dựng, bảo vệ chính quyền và kháng chiến chống thực dân Pháp.151.Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng (1945-1946).152.Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và chế độ dân chủ nhândân (1946-1954).17II - Đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước – thống nhất Tổ quốc (1954-1975). . .201.Đường lối GĐ 1954-1964.20CQ46/11.08 VŨ NGỌC TÙNGĐề cương Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam2.Kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi, bài học kinh nghiệm.22Chương IV: ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP, HÓA HIỆN ĐẠI HÓA.23I - Chủ trương, kết quả, hạn chế, nguyên nhân của CNH trước thời kì đổi mới.231.Chủ trương của Đảng về công nghiệp hoá.232.Kết quả của CNH trước thời kì đổi mới.243.Hạn chế của CNH trước thời kì đổi mới.244.Nguyên nhân của những hạn chế .25II - Quá trình đổi mới tư duy về CNH -HĐH của Đảng từ ĐH VIII đến ĐH X.251.Đại hội VIII (6/1996) .252.Đại hội IX (4/2001) và Đại hội X (4/2006) .25III - Mục tiêu, quan điểm CNH - HDH của Đại hội Đảng X.251.Mục tiêu.252.Quan điểm.26IV- Nội dung, định hướng CNH-HDH gắn với phát triển k. tế tri thức.271.Nội dung.272.Định hướng phát triển các ngành và lĩnh vực kinh tế trong quá trình CNH - HDHgắn với kinh tế tri thức.28V - Kết quả, ý nghĩa, hạn chế, ng.nhân của CNH-HDH thời kì đổi mới.301.Kết quả.302.Ý nghĩa.303.Hạn chế.304.Nguyên nhân.31Câu hỏi: Phân biệt công nghiệp hóa và hiện đại hóa:.31Tại sao phải tiến hành công nghiệp hóa gắn với hiện đại hóa:.32CHƯƠNG V: ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN 32I - Quá trình đổi mới nhận thức của Đảng về nền kinh tế thị trường qua các Đại hộiĐảng VI, VII, VIII, IX ,X.321.Tư duy của Đảng về kinh tế thị trường từ Đại hội VI đến Đại hội VIII.322. Tư duy của Đảng về kinh tế thị trường từ Đại hội IX đến Đại hội X.33II -Quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta.341.Mục tiêu và điểm cơ bản.342.Một số chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế KTTT định hướng XHCN.353.Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân.37CHƯƠNG VI: ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ.37I - Đường lối xây dựng hệ thống chính trị trước thời kì đổi mới (1945-1989).371.Hoàn cảnh lịch sử và chủ trương xây dựng hệ thống chính trị .372.Đánh giá thực hiện đường lối.39II - Đường lối xây dựng hệ thống chính trị trong thời kì đổi mới.39CQ46/11.08 VŨ NGỌC TÙNGĐề cương Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam1.Quá trình hình thành đường lối đổi mới hệ thống chính trị của đảng.392.Mục tiêu, quan điểm và chủ trương xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới40CHƯƠNG 7: ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HOÁ, GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI.42I - Quá trình đổi mới tư duy của Đảng về xây dựng, phát triển nền văn hoá thời kì đổimới đất nước.421.Khái niệm văn hoá Việt Nam.422.Quá trình đổi mới tư duy về xây dựng và phát triển nền văn hoá.423.Quan điểm chỉ đạo và chủ trương về phát triển KT-XH.43II - Quá trình đổi mới nhận thức và chủ trương giải quyết các vấn đề XH thời kì đổimới đất nước .451.Quá trình đổi mới nhận thức về các vấn đề XH .452.Quan điểm về giải quyết các vấn đề XH.463.Chủ trương giải quyết các vấn đề XH.46CHƯƠNG VIII: ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI.47I – Quá trình hình thành, phát triển đường lối đối ngoại thời kỳ đổi mới của Đảng.471.Hoàn cảnh lịch sử .472.Các giai đoạn hình thành và phát triển đường lối. .48II - Nội dung đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế thời kỳ đổi mới.501.Mục tiêu, nhiệm vụ và tư tưởng chỉ đạo.502.Một số chủ trương, chính sách lớn về mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập kinhtế quốc tế.51III - Thành tựu, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân.511.Thành tựu và ý nghĩa.512.Hạn chế và nguyên nhân.52

CHƯƠNG I: SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CSVN VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG.3

I - Sự biến đổi về kinh tế xã hội Việt Nam dưới sự thống trị của thực dân Pháp (trong

cuối những năm của thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX).3

1.Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị các điều kiện về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho việc

thành lập Đảng cộng sản Việt Nam .5

2.Sự phát triển phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản.7

3.Sự ra đời của các tổ chức cộng sản ở Việt Nam.7

III - Hội nghị thành lập Đảng, cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng và ý nghĩa sự ra

đời của Đảng CSVN.8

1.Hội nghị thành lập Đảng.8

2.Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.8

3.ý nghĩa lịch sử sự ra đời Đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên

của Đảng.9

CHƯƠNG II: ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930-1945).9

I.Hoàn cảnh ra đời, nội dung, ý nghĩa “Luận cương chính trị tháng 10 – 1930”.9

1.Hoàn cảnh ra đời.9

2. Nội dung luận cương.9

3.Ý nghĩa của luận cương: .10

II. Chủ trương & nhận thức mới của Đảng về vấn đè dân tộc & dân chủ giai đoạn

1936 - 1939.11

1.Khái quát hoàn cảnh lịch sử.11

2.Chủ trương nhận thức mới của Đảng .12

III.Hoàn cảnh lịch sử, nội dung, ý nghĩa sự chuyển hướng chiến lược cách mạng của

Đảng giai đoạn 1939-1945.12

1.Hoàn cảnh lịch sử.12

2.Nội dung chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược.13

3.Ý nghĩa của sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược.13

IV. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa và kinh nghiệm lịch sử của Cách mạng tháng 8

1945.14

1.Nguyên nhân thắng lợi.14

2.Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng 8 .14

3.Bài học kinh nghiệm.14

CHƯƠNG III: ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP – MỸ (1945-1975).15

I - Đường lối xây dựng, bảo vệ chính quyền và kháng chiến chống thực dân Pháp.15

1.Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng (1945-1946).15

2.Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và chế độ dân chủ nhân

dân (1946-1954).17

II - Đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước – thống nhất Tổ quốc (1954-1975). . .20

1.Đường lối GĐ 1954-1964.20

CQ46/11.08 VŨ NGỌC TÙNG

Đề cương Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam

2.Kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi, bài học kinh nghiệm.22

Chương IV: ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP, HÓA HIỆN ĐẠI HÓA.23

I - Chủ trương, kết quả, hạn chế, nguyên nhân của CNH trước thời kì đổi mới.23

1.Chủ trương của Đảng về công nghiệp hoá.23

2.Kết quả của CNH trước thời kì đổi mới.24

3.Hạn chế của CNH trước thời kì đổi mới.24

4.Nguyên nhân của những hạn chế .25

II - Quá trình đổi mới tư duy về CNH -HĐH của Đảng từ ĐH VIII đến ĐH X.25

1.Đại hội VIII (6/1996) .25

2.Đại hội IX (4/2001) và Đại hội X (4/2006) .25

III - Mục tiêu, quan điểm CNH - HDH của Đại hội Đảng X.25

1.Mục tiêu.25

2.Quan điểm.26

IV- Nội dung, định hướng CNH-HDH gắn với phát triển k. tế tri thức.27

1.Nội dung.27

2.Định hướng phát triển các ngành và lĩnh vực kinh tế trong quá trình CNH - HDH

gắn với kinh tế tri thức.28

V - Kết quả, ý nghĩa, hạn chế, ng.nhân của CNH-HDH thời kì đổi mới.30

1.Kết quả.30

2.Ý nghĩa.30

3.Hạn chế.30

4.Nguyên nhân.31

Câu hỏi: Phân biệt công nghiệp hóa và hiện đại hóa:.31

Tại sao phải tiến hành công nghiệp hóa gắn với hiện đại hóa:.32

CHƯƠNG V: ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN 32

I - Quá trình đổi mới nhận thức của Đảng về nền kinh tế thị trường qua các Đại hội

Đảng VI, VII, VIII, IX ,X.32

1.Tư duy của Đảng về kinh tế thị trường từ Đại hội VI đến Đại hội VIII.32

2. Tư duy của Đảng về kinh tế thị trường từ Đại hội IX đến Đại hội X.33

II -Quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta.34

1.Mục tiêu và điểm cơ bản.34

2.Một số chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế KTTT định hướng XHCN.35

3.Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân.37

CHƯƠNG VI: ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ.37

I - Đường lối xây dựng hệ thống chính trị trước thời kì đổi mới (1945-1989).37

1.Hoàn cảnh lịch sử và chủ trương xây dựng hệ thống chính trị .37

2.Đánh giá thực hiện đường lối.39

II - Đường lối xây dựng hệ thống chính trị trong thời kì đổi mới.39

CQ46/11.08 VŨ NGỌC TÙNG

Đề cương Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam

1.Quá trình hình thành đường lối đổi mới hệ thống chính trị của đảng.39

2.Mục tiêu, quan điểm và chủ trương xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới40

CHƯƠNG 7: ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HOÁ, GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI.42

I - Quá trình đổi mới tư duy của Đảng về xây dựng, phát triển nền văn hoá thời kì đổi

mới đất nước.42

1.Khái niệm văn hoá Việt Nam.42

2.Quá trình đổi mới tư duy về xây dựng và phát triển nền văn hoá.42

3.Quan điểm chỉ đạo và chủ trương về phát triển KT-XH.43

II - Quá trình đổi mới nhận thức và chủ trương giải quyết các vấn đề XH thời kì đổi

mới đất nước .45

1.Quá trình đổi mới nhận thức về các vấn đề XH .45

2.Quan điểm về giải quyết các vấn đề XH.46

3.Chủ trương giải quyết các vấn đề XH.46

CHƯƠNG VIII: ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI.47

I – Quá trình hình thành, phát triển đường lối đối ngoại thời kỳ đổi mới của Đảng.47

1.Hoàn cảnh lịch sử .47

2.Các giai đoạn hình thành và phát triển đường lối. .48

II - Nội dung đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế thời kỳ đổi mới.50

1.Mục tiêu, nhiệm vụ và tư tưởng chỉ đạo.50

2.Một số chủ trương, chính sách lớn về mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập kinh

tế quốc tế.51

III - Thành tựu, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân.51

1.Thành tựu và ý nghĩa.51

2.Hạn chế và nguyên nhân.52

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY