Đề án Vận dụng phương pháp phân tích dãy số thời gian để qua đó dự đoán những năm tiếp theo về sản lượng lúa Việt Nam trongthời kỳ 1990-2003

MỤC LỤCCHƯƠNG 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ DÃY SỐ THỜI GIAN 21.1 Khái niệm về dãy số thời gian. 21.1.1 Khái niệm: 21.1.2 Kết cấu: 21.1.3 Phân loại: 21.1.4 Tác dụng: 21.1.5 Điều kiện vận dụng. 21.2 Các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian. 21.2.1 Mức độ bình quân theo thời gian. 21.2.2 Lượng tăng (giảm) tuyệt đối: 21.2.3 Tốc độ pháp triển. 21.2.4 Tốc độ tăng (giảm): 21.2.5 Giá trị tuyệt đối của 1% tăng(giảm). 2CHƯƠNG 2 MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BIỂU HIỆN XU HƯỚNG BIẾN ĐỘNG VÀ THỐNG KÊ NGẮN HẠN 22.1 một số phương pháp biểu hiện xu hướng biến động của hiện tượng 22.1.1 Phương pháp mở rộng khoảng cách thời gian: 22.1.2 Phương pháp bình quân trượt : 22.1.3 Phương pháp hồi quy. 22.1.4 Phương pháp biểu hiện biến động thời vụ. 22.2 Một số phương pháp dự đoán thống kê ngắn hạn. 22.2.1 Một số phương pháp dự đoán thống kê ngắn hạn thường dùng: 2CHƯƠNG 3 VẬN DỤNG DÃY SỐ THỜI GIAN PHÂN TÍCH VÀ DỰ ĐOÁN SẢN LƯỢNG LÚA VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2007 23.1 Những thành tựu nông nghiệp sau những năm đổi mới 23.2 Tình hình biến động sản lượng lúa Việt Nam thời kỳ 1990-2003 23.2.1 Phân tích biến động qua thời gian của sản lượng lúa Việt Nam trong giai đoạn từ năm 1990 - 2003 23.2.2 Hồi quy theo thời gian: 23.2.3 Mô hình bậc 3: 23.2.4 Sản lượng lúa theo mùa vụ 23.3 Dự đoán sản lượng lúa Việt Nam đến năm 2007 23.3.1 Dự đoán sản lượng lúa theo năm: 23.3.2 Dự đoán sản lượng lúa theo mùa vụ là: 23.4 NHận xét và kiến nghị: 2KẾT LUẬN 2

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ DÃY SỐ THỜI GIAN 2

1.1 Khái niệm về dãy số thời gian. 2

1.1.1 Khái niệm: 2

1.1.2 Kết cấu: 2

1.1.3 Phân loại: 2

1.1.4 Tác dụng: 2

1.1.5 Điều kiện vận dụng. 2

1.2 Các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian. 2

1.2.1 Mức độ bình quân theo thời gian. 2

1.2.2 Lượng tăng (giảm) tuyệt đối: 2

1.2.3 Tốc độ pháp triển. 2

1.2.4 Tốc độ tăng (giảm): 2

1.2.5 Giá trị tuyệt đối của 1% tăng(giảm). 2

CHƯƠNG 2 MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BIỂU HIỆN XU HƯỚNG BIẾN ĐỘNG VÀ THỐNG KÊ NGẮN HẠN 2

2.1 một số phương pháp biểu hiện xu hướng biến động của hiện tượng 2

2.1.1 Phương pháp mở rộng khoảng cách thời gian: 2

2.1.2 Phương pháp bình quân trượt : 2

2.1.3 Phương pháp hồi quy. 2

2.1.4 Phương pháp biểu hiện biến động thời vụ. 2

2.2 Một số phương pháp dự đoán thống kê ngắn hạn. 2

2.2.1 Một số phương pháp dự đoán thống kê ngắn hạn thường dùng: 2

CHƯƠNG 3 VẬN DỤNG DÃY SỐ THỜI GIAN PHÂN TÍCH VÀ DỰ ĐOÁN SẢN LƯỢNG LÚA VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2007 2

3.1 Những thành tựu nông nghiệp sau những năm đổi mới 2

3.2 Tình hình biến động sản lượng lúa Việt Nam thời kỳ 1990-2003 2

3.2.1 Phân tích biến động qua thời gian của sản lượng lúa Việt Nam trong giai đoạn từ năm 1990 - 2003 2

3.2.2 Hồi quy theo thời gian: 2

3.2.3 Mô hình bậc 3: 2

3.2.4 Sản lượng lúa theo mùa vụ 2

3.3 Dự đoán sản lượng lúa Việt Nam đến năm 2007 2

3.3.1 Dự đoán sản lượng lúa theo năm: 2

3.3.2 Dự đoán sản lượng lúa theo mùa vụ là: 2

3.4 NHận xét và kiến nghị: 2

KẾT LUẬN 2

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY