Đề án Vai trò quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu

Đề án môn học Nguyễn Hải ĐăngLớp : Quản lý kinh tế 39B 29MỤC LỤCLời nói đầu PHẦN I : VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ 2 1/ Đóng góp của xuất khẩu vào tăng trưởng kinh tế 2 2/ Đóng góp của xuất khẩu vào nâng cao chất lượng sản phẩm 3 3/ Đóng góp của xuất khẩu vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế 4 4/ Đóng góp của xuất khẩu vào giải quyết công văn việc làm 5 5/ Xuất khẩu là cơ sở thúc đẩy, mở rộng các quan hệ kinh tế đối ngoại 6 6/ Xuất khẩu tạo nguồn vốn chủ yếu cho nhập khẩu 6 PHẦN II : TÁC ĐỘNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ VÀO HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU 7 I. Tác động của các yếu tố trong nước 7 1/ Môi trường kinh tế 7 2/ Môi trường Chính trị xã hội 8 II. Tác động của các yếu tố thuộc môi trường quốc tế 9 1/ Mặt thuận lợi 9 2/ Mặt khó khăn 10 III. Vai trò của Nhà nước trong hoạt động xuất khẩu 11 IV. Thực trạng của vai trò của Nhà nước trong hoạt động xuất khẩu 15 1/ Thực trạng việc thực hiện chính sách tỷ giá hối đoái 15 2/ Thực trạng việc thực hiện chính sách thuế xuất khẩu 20 3/ Thực trạng việc hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu 21 PHẦN III : NHỮNG KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN VAI TRÒ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU 22 I. Giải pháp 22 II. Định hướng 25 Tài liệu tham khảo 27

Đề án môn học Nguyễn Hải Đăng

Lớp : Quản lý kinh tế 39B 29

MỤC LỤC

Lời nói đầu

PHẦN I : VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ 2

1/ Đóng góp của xuất khẩu vào tăng trưởng kinh tế 2

2/ Đóng góp của xuất khẩu vào nâng cao chất lượng sản phẩm 3

3/ Đóng góp của xuất khẩu vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế 4

4/ Đóng góp của xuất khẩu vào giải quyết công văn việc làm 5

5/ Xuất khẩu là cơ sở thúc đẩy, mở rộng các quan hệ kinh tế đối ngoại 6

6/ Xuất khẩu tạo nguồn vốn chủ yếu cho nhập khẩu 6

PHẦN II : TÁC ĐỘNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ VÀO HOẠT ĐỘNG

XUẤT KHẨU 7

I. Tác động của các yếu tố trong nước 7

1/ Môi trường kinh tế 7

2/ Môi trường Chính trị xã hội 8

II. Tác động của các yếu tố thuộc môi trường quốc tế 9

1/ Mặt thuận lợi 9

2/ Mặt khó khăn 10

III. Vai trò của Nhà nước trong hoạt động xuất khẩu 11

IV. Thực trạng của vai trò của Nhà nước trong hoạt động xuất khẩu 15

1/ Thực trạng việc thực hiện chính sách tỷ giá hối đoái 15

2/ Thực trạng việc thực hiện chính sách thuế xuất khẩu 20

3/ Thực trạng việc hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu 21

PHẦN III : NHỮNG KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN VAI TRÒ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU 22

I. Giải pháp 22

II. Định hướng 25

Tài liệu tham khảo 27

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY