Đề án Vai trò của lao động trong phát triển kinh tế Việt Nam

MỤC LỤCLời nói đầu 1Chương I: Sự cần thiết phải nâng cao vai trò của lao động phát triển kinh tế 2I. Vai trò của lao động trong tăng trưởng và phát triển kinh tế 21. Một số khái niệm cơ bản 22. Các nhân tố ảnh hưởng đến số lượng lao động và chất lượng lao động 22.1. Ảnh hưởng đến số lượng lao động 22.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng lao động 43. Vai trò của lao động trong tăng trưởng và phát triển kinh tế 6II. Sự cần thiết phải nâng cao vai trò của lao động trong tăng trưởng và phát triển kinh tế ở các nước đang phát triển 71. Đặc điểm lao động ở các nước đang phát triển 72. Yêu cầu thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực 93. Vai trò của lao động tới chương trình xoá đói giảm nghèo 9Chương II: Thực trạng về sử dụng lao động ở nước ta giai đoạn từ 1996-2002 101. Khái quát về tình hình phát triển lực lượng lao động (1996-2002) 101. Số lượng lao động 102. Thực trạng chất lượng của lực lượng lao động 113. Những bất cập về số lượng và chất lượng lực lượng lao động 173.1. Những bất cập 173.2. Những nguyên nhân 20II. Thực trạng giải quyết việc làm ở Việt Nam giai đoạn 1996-2000 241. Những kết quả đạt được và những tồn tại 242. Khủng hoảng thiếu về chất lượng lao động 27III. Đánh giá tác động của lao động đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế 291. Tác động của lao động với tăng trưởng GDP 292. Lao động và việc làm với xoá đói giảm nghèo 30Chương III: Giải pháp nâng cao vai trò của lao động đối với phát triển kinh tế ở Việt Nam từ nay tới 2010 32I. Mục tiêu phát triển của Việt Nam tới năm 20101. Mục tiêu kinh tế 322. Mục tiêu xã hội 32II. Kế hoạch giải quyết lao động và việc làm từ nay đến năm 2010 331. Dự kiến thu hút lao động 332. Định hướng phát triển việc làm 33III. Một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò của lao động trong phát triển kinh tế Việt Nam 341. Giải pháp về phía cung 342. Giải pháp về phía cầu 353. Giải pháp về chính sách của nhà nước 36Kết luận 37Tài liệu tham khảo 38

MỤC LỤC

Lời nói đầu 1

Chương I: Sự cần thiết phải nâng cao vai trò của lao động phát triển kinh tế 2

I. Vai trò của lao động trong tăng trưởng và phát triển kinh tế 2

1. Một số khái niệm cơ bản 2

2. Các nhân tố ảnh hưởng đến số lượng lao động và chất lượng lao động 2

2.1. Ảnh hưởng đến số lượng lao động 2

2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng lao động 4

3. Vai trò của lao động trong tăng trưởng và phát triển kinh tế 6

II. Sự cần thiết phải nâng cao vai trò của lao động trong tăng trưởng và phát triển kinh tế ở các nước đang phát triển 7

1. Đặc điểm lao động ở các nước đang phát triển 7

2. Yêu cầu thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực 9

3. Vai trò của lao động tới chương trình xoá đói giảm nghèo 9

Chương II: Thực trạng về sử dụng lao động ở nước ta giai đoạn từ 1996-2002 10

1. Khái quát về tình hình phát triển lực lượng lao động (1996-2002) 10

1. Số lượng lao động 10

2. Thực trạng chất lượng của lực lượng lao động 11

3. Những bất cập về số lượng và chất lượng lực lượng lao động 17

3.1. Những bất cập 17

3.2. Những nguyên nhân 20

II. Thực trạng giải quyết việc làm ở Việt Nam giai đoạn 1996-2000 24

1. Những kết quả đạt được và những tồn tại 24

2. Khủng hoảng thiếu về chất lượng lao động 27

III. Đánh giá tác động của lao động đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế 29

1. Tác động của lao động với tăng trưởng GDP 29

2. Lao động và việc làm với xoá đói giảm nghèo 30

Chương III: Giải pháp nâng cao vai trò của lao động đối với phát triển kinh tế ở Việt Nam từ nay tới 2010 32

I. Mục tiêu phát triển của Việt Nam tới năm 2010

1. Mục tiêu kinh tế 32

2. Mục tiêu xã hội 32

II. Kế hoạch giải quyết lao động và việc làm từ nay đến năm 2010 33

1. Dự kiến thu hút lao động 33

2. Định hướng phát triển việc làm 33

III. Một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò của lao động trong phát triển kinh tế Việt Nam 34

1. Giải pháp về phía cung 34

2. Giải pháp về phía cầu 35

3. Giải pháp về chính sách của nhà nước 36

Kết luận 37

Tài liệu tham khảo 38

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY