Đề án Trình bày phân phối thu nhập trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam: Lý luận, thực trạng và giải pháp

A. PHẦN MỞ ĐẦU. 1

B. NỘI DUNG. 2

I. Những lý luận về phân phối thu nhập.

1, Phân phối là một khâu của tái sản xuất xã hội 2

2, Phân phối là một mặt của quan hệ sản xuất 2

II . Thực trạng phân phối thu nhập ở nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 3

1. Tính tất yếu khách quan của nhiều hình thức phân phối thu nhập của nước ta trong thời kỳ qua độ lên chủ nghĩa xã hội của nước ta.

2. Các hình thức phân phối thu nhập trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 4

a. Phân phối theo lao động. 4

b. Phân phối theo vốn, giá cả sức lao động 6

c. Phân phối qua phúc lợi tập thể, phúc lợi xã hội. 7

3. Các hình thức thu nhập. 8

a. tiền công – tiền lương. 8

b. Lợi nhuận, lợi tức, lợi tức cổ phần. 8

c. Thu từ các quỹ tiêu dùng công cộng. 9

d. Thu từ các nguồn khác. 9

III. Giải pháp thực hiện công bằng trong phân phối thu nhập. 9

C. KẾT LUẬN 11

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY