Đề án Tổ chức công tác kế toán khoản doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu trong các doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1NỘI DUNG 3PHẦN I: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ DOANH THU VÀ CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3I, Một số vấn đề chung về doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu : 31, Khái niệm về doanh thu: 32, Khái niệm về các khoản giảm trừ doanh thu: 33, Vai trò của doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 44, Điều kiện ghi nhận một khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 55, Thời điểm xác định doanh thu bán hàng: 5II, Tổng quan về hạch toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng: 61, Chuẩn mực số 14 về “Doanh thu và thu nhập khác” trong hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam do bộ tài chính ban hành và công bố theo quyết định số 149/ 2001/ QĐ-BTC: 61.1, Quy định chung: 61.2, Nội dung chuẩn mực: 71.3, Doanh thu bán hàng: 71.4, Doanh thu cung cấp dịch vụ: 92, Các chuẩn mực kế toán quốc tế liên quan đến doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu: 113. Thực tế hạch toán doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu tại một số nước trên thế giới: 133.1, Theo chế độ kế toán Mỹ : 133.2, Theo chế độ kế toán Pháp: 15PHẦN II: THỰC TRẠNG VIỆC THỰC HIỆN CHUẨN MỰC SỐ 14 VỀ DOANH THU VÀ CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU” TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT Ở VIỆT NAM. 19I, Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 191, Tài khoản sử dụng: 192, Hạch toán tài khoản này cần phải tôn trọng một số quy định sau: 213, Phương pháp hạch toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu: 23II, Các khoản giảm trừ doanh thu : 271, Chiết khấu thương mại : 271.1, Tài khoản sử dụng: 271.2 Hạch toán tài khoản này cần chú ý một số nguyên tắc sau: 281.3, Phương pháp hạch toán TK 521: 292. Hàng bán bị trả lại: 292.1, Tài khoản sử dụng: 292.2, Hạch toán tài khoản này cần chú ý một số nguyên tắc như sau: 302.3, Phương pháp hạch toán tài khoản 531: 313, Giảm giá hàng bán: 323.1, Tài khoản sử dụng: 323,2, hạch toán tài khoản này cần chú ý một số nguyên tắc sau: 323.3, Phương pháp hạch toán: 33PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU VÀ CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT. 34KẾT LUẬN 37DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 38

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

NỘI DUNG 3

PHẦN I: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ DOANH THU VÀ CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3

I, Một số vấn đề chung về doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu : 3

1, Khái niệm về doanh thu: 3

2, Khái niệm về các khoản giảm trừ doanh thu: 3

3, Vai trò của doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 4

4, Điều kiện ghi nhận một khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 5

5, Thời điểm xác định doanh thu bán hàng: 5

II, Tổng quan về hạch toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng: 6

1, Chuẩn mực số 14 về “Doanh thu và thu nhập khác” trong hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam do bộ tài chính ban hành và công bố theo quyết định số 149/ 2001/ QĐ-BTC: 6

1.1, Quy định chung: 6

1.2, Nội dung chuẩn mực: 7

1.3, Doanh thu bán hàng: 7

1.4, Doanh thu cung cấp dịch vụ: 9

2, Các chuẩn mực kế toán quốc tế liên quan đến doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu: 11

3. Thực tế hạch toán doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu tại một số nước trên thế giới: 13

3.1, Theo chế độ kế toán Mỹ : 13

3.2, Theo chế độ kế toán Pháp: 15

PHẦN II: THỰC TRẠNG VIỆC THỰC HIỆN CHUẨN MỰC SỐ 14 VỀ DOANH THU VÀ CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU” TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT Ở VIỆT NAM. 19

I, Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 19

1, Tài khoản sử dụng: 19

2, Hạch toán tài khoản này cần phải tôn trọng một số quy định sau: 21

3, Phương pháp hạch toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu: 23

II, Các khoản giảm trừ doanh thu : 27

1, Chiết khấu thương mại : 27

1.1, Tài khoản sử dụng: 27

1.2 Hạch toán tài khoản này cần chú ý một số nguyên tắc sau: 28

1.3, Phương pháp hạch toán TK 521: 29

2. Hàng bán bị trả lại: 29

2.1, Tài khoản sử dụng: 29

2.2, Hạch toán tài khoản này cần chú ý một số nguyên tắc như sau: 30

2.3, Phương pháp hạch toán tài khoản 531: 31

3, Giảm giá hàng bán: 32

3.1, Tài khoản sử dụng: 32

3,2, hạch toán tài khoản này cần chú ý một số nguyên tắc sau: 32

3.3, Phương pháp hạch toán: 33

PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU VÀ CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT. 34

KẾT LUẬN 37

DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 38

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY