Đề án Thực trạng và một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực nông thôn phục vụ công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước

MỤC LỤC Lời nói đầu 1Nội dung 3PHẦN I- CƠ SỞ LÝ LUẬN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC I-Khái niệm và vai trò của nguồn nhân lực 31-Khái niệm 32-Phân loại nguồn nhâ lực 33 Vai trò của nguồn nhân lực 5II- Nội dung phát triển nguồn nhân lực 61- Số lượng nguồn nhân lực 62- Chất lượng nguồn nhân lực 6III –Các nhân tố tác động đến phát triển nguồn nhân lực 81- Đường lối công nghiệp hoá- hiện đại hoá của đảng 82-Thực trạng tình hình kinh tế xã hội 83- Quy hoạch phát triển kinhtêax hội 84- Quan hệ cung cầu lao động 8PHẦN II –THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NÔNG THÔN PHỤC VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HOÁ -HIỆN ĐẠI HOÁ Ở VIỆT NAM I. Những đặcđiểm của nông thôn việt nam ảnh hưởng đếnquá trình phát triển nguồn nhân lực 9II –Phân tích thực trạng nông nghiệp nông thôn nước ta Trước khi bước vào thời kỳcông nghiệphoá -hiện đại hoá 101- Nguồn nhân lực nông thôn chiếm tỷ trọng lớnvà tăng nhanh 102- Nguồn nhân lực nông thôn phân bố không đều giữa các ngành và các vùng 113- Nguồn nhân lực nông thôn thiéu nviệc làm và thu nhập thấp 114- Chất lượng nguồn nhân lực nông thôn 12  PHẦN III : MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NÔNG THÔN PHỤC VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HOÁ -HIỆN ĐẠI HOÁ Ở VIỆT NAM 16 I -Định hướng phát triển kinh tế xã hội nước ta những năm tới. 16II –Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực nông thôn phụcVụ sự nghiệp công nghiệp hoá -hiện đại hoá ở nước ta 17 1- Hoàn thiện chính sách phát triển nguồn nhân lực 182-Hoàn thiện, nâng cấp cơ sở ha tầng nông thôn 193- Đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu ngành nghề 19nông thôn theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng dầntỷ trọng công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp 194- Nâng cao chát lượng lao động nông thôn 205- Tăng cường phát triển kinh tế và tạo việc làm cho lao động nông thôn 22KẾT LUẬN 25TÀI LIỆU THAM KHẢO

MỤC LỤC

Lời nói đầu 1

Nội dung 3

PHẦN I- CƠ SỞ LÝ LUẬN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

I-Khái niệm và vai trò của nguồn nhân lực 3

1-Khái niệm 3

2-Phân loại nguồn nhâ lực 3

3 Vai trò của nguồn nhân lực 5

II- Nội dung phát triển nguồn nhân lực 6

1- Số lượng nguồn nhân lực 6

2- Chất lượng nguồn nhân lực 6

III –Các nhân tố tác động đến phát triển nguồn nhân lực 8

1- Đường lối công nghiệp hoá- hiện đại hoá của đảng 8

2-Thực trạng tình hình kinh tế xã hội 8

3- Quy hoạch phát triển kinhtêax hội 8

4- Quan hệ cung cầu lao động 8

PHẦN II –THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

NÔNG THÔN PHỤC VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HOÁ -

HIỆN ĐẠI HOÁ Ở VIỆT NAM

I. Những đặcđiểm của nông thôn việt nam ảnh hưởng đến

quá trình phát triển nguồn nhân lực 9

II –Phân tích thực trạng nông nghiệp nông thôn nước ta

Trước khi bước vào thời kỳcông nghiệphoá -hiện đại hoá 10

1- Nguồn nhân lực nông thôn chiếm tỷ trọng lớnvà tăng nhanh 10

2- Nguồn nhân lực nông thôn phân bố không đều giữa các ngành

và các vùng 11

3- Nguồn nhân lực nông thôn thiéu nviệc làm và thu nhập thấp 11

4- Chất lượng nguồn nhân lực nông thôn 12

PHẦN III : MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN

LỰC NÔNG THÔN PHỤC VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP

HOÁ -HIỆN ĐẠI HOÁ Ở VIỆT NAM 16

I -Định hướng phát triển kinh tế xã hội nước ta những năm tới. 16

II –Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực nông thôn phục

Vụ sự nghiệp công nghiệp hoá -hiện đại hoá ở nước ta 17

1- Hoàn thiện chính sách phát triển nguồn nhân lực 18

2-Hoàn thiện, nâng cấp cơ sở ha tầng nông thôn 19

3- Đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu ngành nghề 19

nông thôn theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng dần

tỷ trọng công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp 19

4- Nâng cao chát lượng lao động nông thôn 20

5- Tăng cường phát triển kinh tế và tạo việc làm cho lao động

nông thôn 22

KẾT LUẬN 25

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY