Đề án Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Cămpuchia - Thực trạng và một số giải pháp

MỤC LỤC Phần I: Tính tất yếu của đề án 1Phần II: Nội dungChương I: Cơ sở lý luận và thực tiễn về FDI 2I. Quá trình hình thành và nguyên nhân dẫn tới đầu tư trực tiếp nước ngoài 21. Quá trình hình thành và nguyên nhân thực hiện FDI 22. Một số thuyết về đầu tư nước ngoài 42.1. Lý thuyết chu kỳ sống 42.2. Lý thuyết về quyền lợi thị trường 42.3. Lý thuyết về tính không hoàn hảo của thị trường 52.4. Lý thuyết chiết trung 5II. Khái niệm, vai trò và đặc điểm của FDI 61. Khái niệm FDI 62. Nguồn gốc và bản chất của FDI 63. Vai trò của FDI 64. Địa điểm của FDI 95. Các lý luận khác về FDI 105.1. Lý luận về chu kỳ sản phẩm 105.2. Quyết cầu thành hữu cơ của đầu tư 105.3. Lý luận về phân tán rủi ro 11III. Xu hướng vận động của FDI 111. FDI tăng nhanh và chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong tỷ trọng vốn đầu tư 11IV. Sự phân bổ FDI không đều cho các khu vực địa lí 13V. Kinh nghiệm thu hút FDI của một số nước 145.1. Trung Quốc 145.2. Malaysia 15Chương II: Thực trạng thu hút FDI đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Cămpuchia 16I. Khái quát về kinh tế, chính trị, xã hội của Cămpuchia 16II. Số vốn và một số dự án trong năm qua 17III. Cải cách kinh tế tại Cămpuchia 181. Thu hút đầu tư nước ngoài tại Cămpuchia 202. Đối tác và lĩnh vực đầu tư 26Chương III: Một số giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài FDI tại Cămpuchia 29I. Mục tiêu chung 29II. Truyền vọng thu hút FDI 30III. Khuyến khích thúc đẩy FDI vào Cămpuchia 33Phần III: Kết luận 33

MỤC LỤC

Phần I: Tính tất yếu của đề án 1

Phần II: Nội dung

Chương I: Cơ sở lý luận và thực tiễn về FDI 2

I. Quá trình hình thành và nguyên nhân dẫn tới đầu tư trực tiếp nước ngoài 2

1. Quá trình hình thành và nguyên nhân thực hiện FDI 2

2. Một số thuyết về đầu tư nước ngoài 4

2.1. Lý thuyết chu kỳ sống 4

2.2. Lý thuyết về quyền lợi thị trường 4

2.3. Lý thuyết về tính không hoàn hảo của thị trường 5

2.4. Lý thuyết chiết trung 5

II. Khái niệm, vai trò và đặc điểm của FDI 6

1. Khái niệm FDI 6

2. Nguồn gốc và bản chất của FDI 6

3. Vai trò của FDI 6

4. Địa điểm của FDI 9

5. Các lý luận khác về FDI 10

5.1. Lý luận về chu kỳ sản phẩm 10

5.2. Quyết cầu thành hữu cơ của đầu tư 10

5.3. Lý luận về phân tán rủi ro 11

III. Xu hướng vận động của FDI 11

1. FDI tăng nhanh và chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong tỷ trọng vốn đầu tư 11

IV. Sự phân bổ FDI không đều cho các khu vực địa lí 13

V. Kinh nghiệm thu hút FDI của một số nước 14

5.1. Trung Quốc 14

5.2. Malaysia 15

Chương II: Thực trạng thu hút FDI đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Cămpuchia 16

I. Khái quát về kinh tế, chính trị, xã hội của Cămpuchia 16

II. Số vốn và một số dự án trong năm qua 17

III. Cải cách kinh tế tại Cămpuchia 18

1. Thu hút đầu tư nước ngoài tại Cămpuchia 20

2. Đối tác và lĩnh vực đầu tư 26

Chương III: Một số giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài FDI tại Cămpuchia 29

I. Mục tiêu chung 29

II. Truyền vọng thu hút FDI 30

III. Khuyến khích thúc đẩy FDI vào Cămpuchia 33

Phần III: Kết luận 33

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY