Đề án Thị trường ôtô Việt Nam trong những năm gần đây thực trạng và giải pháp

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I 3

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA THỊ TRƯỜNG HÀNG HOÁ 3

I - TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG HÀNG HOÁ 3

1 - Khái niệm thị trường 3

2 - Các yếu tố của thị trường hàng hoá. 5

3 - Các chức năng của thị trường hàng hoá. 5

4 - Các quy luật của thị trường hàng hoá. 7

4 .1 . Quy luật giá trị 7

4 .2 . Quy luật cung cầu hàng hoá. 8

4 . 3 . Quy luật cạnh tranh. 8

5 - Vai trò của thị trường hàng hoá. 9

II - NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG HÀNG HOÁ. 9

1 - Các hình thái thị trường hàng hoá. 9

2 - Nghiên cứu thị trường hàng hoá. 11

2.1. Trình tự nghiên cứu thị trường hàng hoá. 11

2.2. Nội dung nghiên cứu thị trường hàng hoá. 12

2.2.1. Nghiên cứu khái quát thị trường 12

2.2.2. Nghiên cứu chi tiết thị trường . 13

III - CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI THỊ TRƯỜNG HÀNG HOÁ. 14

1. Nhóm nhân tố chính trị , xã hội ,tâm sinh lý của con người 14

2. Các nhân tố thuộc quản lý vĩ mô và vi mô 15

3. Nhóm nhân tố thuộc về điều kiện tự nhiên. 15

CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG ÔTÔ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY 17

I - SỰ HÌNH THÀNH , PHÁT TRIỂN , ĐẶC ĐIỂM VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI THỊ TRƯỜNG ÔTÔ Ở NƯỚC TA. 17

1 - Các giai đoạn hình thành và phát triển. 17

2- Đặc điểm của thị trường ôtô ở nước ta 19

3-Các nhân tố ảnh hưởng tới thị trường ôtô ở nước ta . 20

3.1. Các nhân tố vi mô ảnh hưởng tới đến cung, cầu ôtô. 20

3.1.1. Các nhân tố ảnh hưởng tới cầu ôtô 20

3.2.1. Tổng thu nhập quốc dân (GDP) , tổng thu nhập quốc nội (GNP) : 23

3.2.2. Sự điều tiết của Chính phủ 24

II- THỰC TRẠNG CỦA THỊ TƯỜNG ÔTÔ HIỆN NAY Ở NƯỚC TA. 24

1- Lượng cung và các nguồn cung ôtô ở nước ta hiện nay. 24

2- Cầu ôtô ở nước ta hiện nay 28

3- Giá cả ôtô hiện nay ở nước ta 31

3.1. Tình hình giá cả chung về các loại xe hiện nay ở nước ta. 31

4 - Tình hình cạnh tranh hiện nay trên thị trường ôtô nước ta. 34

III - CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ VÀO NGÀNH CÔNG NGHIỆP ÔTÔ. 35

1 - Về chính sách đầu tư: 35

2- Tình hình đầu tư 38

3- Những vấn đề còn tồn tại 38

IV - THỰC TRẠNG VỀ CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI VÀ TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÁC LIÊN DOANH ÔTÔ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY. 40

1- Thực trạng Chính sách thương mại ở Việt Nam hiện nay. 40

2- Tình hình tiêu thụ sản phẩm của các liên doanh ôtô hiện nay ở Việt Nam 43

CHƯƠNG III: BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG ÔTÔ Ở NƯỚC TA 44

I. - MỘT SỐ DỰ BÁO VỀ THỊ TRƯỜNG ÔTÔ VIỆT NAM 44

II MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI CHÍNH PHỦ. 45

1. Nhu cầu tạo môi trường đầu thông thoáng. 45

2- Nhu cầu về cơ giới hóa 45

3- Xây dựng các cơ sở cung ứng 46

4- Nhu cầu hợp tác khu vực 48

5 .Tổ chức thông tin 48

III. CÁC BIỆN PHÁP TỪ PHÍA DOANH NGHIỆP VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN BIỆN PHÁP ĐÓ. 49

1- Các biện pháp từ phía doanh nghiệp. 49

1.1. Tổ chức tốt công tác nghiên cứu thị trường 49

1.2. Hoàn thiện và ngày càng mở rộng mạnh lưới kinh doanh. 50

1.3. Hoàn thiện chính sách giá và không ngừng nâng cao mẫu mã cũng như chất lượng sản . 51

1.4. Hoàn thiện mạng lưới dịch vụ trước , trong và sau bán hàng. 52

1.5. Tăng cường hoạt động quảng cáo và các biện pháp xúc tiến bán hàng. 53

2- Các điều kiện để thực hiện có hiệu quả các biện pháp trên. 54

KẾT LUẬN 55

PHỤ LỤC 1 : TÀI LIỆU THAM KHẢO 56

MỤC LỤC 62

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY