Đề án Quản lý với bài toán xoá đói giảm nghèo và nâng cao dân trí khu vực miền núi phía Bắc

MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1Phần I: Cơ sở lý luận 2I. Khái niệm về quản lý: 21. Quản lý và các dạng quản lý 22. Quản lý nhà nước về kinh tế: 32.1.Khái niệm: 32.2.Các kết luận cần lưu ý: 4II. Khái niệm về đói nghèo: 41.Quan niệm chung: 42. Phương pháp đánh giá nghèo khổ: 7III. Quản lý với bài toán xoá đói giảm nghèo và nâng cao dân trí: 10Phần II: Lời giải cho bài toán xóa đói giảm nghèo 13I. Nguyên nhân của đói nghèo: 13II. Thực trạng nghèo đói ở Việt nam: 191. Việt Nam được xếp vào nhóm các nước nghèo của thế giới : 192. Nghèo đói phổ biến trong những hộ có thu nhập thấp và bấp bênh : 193. Nghèo đói tập trung ở các vùng có điều kiện sống khó khăn: 204. Đói nghèo tập trung trong khu vực nông thôn : 215. Nghèo đói trong khu vực thành thị 226. Tỷ lệ nghèo đói khá cao trong các vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao 237. Tỷ lệ hộ nghèo đói đặc biệt cao trong các nhóm dân tộc ít người 24III.Các giải pháp chủ yếu để xóa đói giảm nghèo: 241.Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn: 242. Các giải pháp về đất đai và tư liệu sản xuất cho các hộ nghèo: 263. Về chính sách đối với người nghèo vay vốn: 264. Chính sách đào tạo và chuyển giao công nghệ: 295. Chính sách đầu tư kết cấu hạ tầng cho xã nghèo: 306. Một số chính sách khác: 317. Chính sách về y tế và giáo dục: 318. Một số giải pháp xã hội khác: 319. Phát huy sức mạnh tổng hợp của Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể: 32Phần III : Kết luận 35Danh mục tài liệu tham khảo 38

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1

Phần I: Cơ sở lý luận 2

I. Khái niệm về quản lý: 2

1. Quản lý và các dạng quản lý 2

2. Quản lý nhà nước về kinh tế: 3

2.1.Khái niệm: 3

2.2.Các kết luận cần lưu ý: 4

II. Khái niệm về đói nghèo: 4

1.Quan niệm chung: 4

2. Phương pháp đánh giá nghèo khổ: 7

III. Quản lý với bài toán xoá đói giảm nghèo và nâng cao dân trí: 10

Phần II: Lời giải cho bài toán xóa đói giảm nghèo 13

I. Nguyên nhân của đói nghèo: 13

II. Thực trạng nghèo đói ở Việt nam: 19

1. Việt Nam được xếp vào nhóm các nước nghèo của thế giới : 19

2. Nghèo đói phổ biến trong những hộ có thu nhập thấp và bấp bênh : 19

3. Nghèo đói tập trung ở các vùng có điều kiện sống khó khăn: 20

4. Đói nghèo tập trung trong khu vực nông thôn : 21

5. Nghèo đói trong khu vực thành thị 22

6. Tỷ lệ nghèo đói khá cao trong các vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao 23

7. Tỷ lệ hộ nghèo đói đặc biệt cao trong các nhóm dân tộc ít người 24

III.Các giải pháp chủ yếu để xóa đói giảm nghèo: 24

1.Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn: 24

2. Các giải pháp về đất đai và tư liệu sản xuất cho các hộ nghèo: 26

3. Về chính sách đối với người nghèo vay vốn: 26

4. Chính sách đào tạo và chuyển giao công nghệ: 29

5. Chính sách đầu tư kết cấu hạ tầng cho xã nghèo: 30

6. Một số chính sách khác: 31

7. Chính sách về y tế và giáo dục: 31

8. Một số giải pháp xã hội khác: 31

9. Phát huy sức mạnh tổng hợp của Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể: 32

Phần III : Kết luận 35

Danh mục tài liệu tham khảo 38

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY