Đề án Phương pháp chỉ số trong phân tích thống kê và vận dụng vào tính chỉ số giá tiêu dùng ở Việt Nam hiện nay

MỤC LỤC. Trang LỜI MỞ ĐẦU. 1PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHỈ SỐ. 3I.Khái niệm, đặc điểm, và tác dụng của chỉ số trong thống kê. 31.Khái niệm về chỉ số. 32. Đặc điểm của phương pháp chỉ số trong thống kê. 33. Phân loại chỉ số. 34. Quyền số của chỉ số thống kê. 45. Tác dụng của chỉ số trong phân tích thống kê. 5II. Phương pháp phân tích chỉ số. 51.Chỉ số phát triển. 51.1.Chỉ số đơn. 51.2. Chỉ số chung. 62.Chỉ số không gian. 92.1. Chỉ số đơn. 92.2. Chỉ số tổng hợp. 10III. Hệ thống chỉ số. 101.Khái niệm và cấu thành của hệ thống chỉ số. 101.1. Khái niệm. 101.2. Cấu thành của hệ thống chỉ số. 102. Tác dụng của hệ thống chỉ số. 113. Phương pháp xác định hệ thống chỉ số. 113.1. Phương pháp liên hoàn. 113.2. Phương pháp biểu hiện ảnh hưởng biến động riêng biệt. 134. Hệ thống chỉ số phân tích biến động của chỉ tiêu bình quân và tổng lượng biến tiêu thức. 144.1. Hệ thống chỉ số phân tích biến động của chỉ tiêu bình quân. 144.2. Hệ thống chỉ số phân tích biến động tổng lượng biến tiêu thức. 155. Hệ thống chỉ số phân tích trong trường hợp tổng thể bao gồm các bộ phận không so sánh được. 16PHẦN II: VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP CHỈ SỐ TRONG VIỆC TÍNH CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY. 171.Khái niệm và công thức tính chỉ số giá tiêu dùng. 172.Lập bảng giá kỳ gốc cố định. 183. Lập quyền số kỳ gốc. 184. Chọn danh mục mặt hàng đại diện. 195. Mạng lưới thu thập giá. 215.1. Lựa chọn số lượng khu vực điều tra, điểm điều tra. 215.2. Phương pháp điều tra giá tiêu dùng. 235.3. Thời gian điều tra giá. 236. Phương pháp tính chỉ số giá tiêu dùng. 246.1. Tính giá bình quân từng kỳ điều tra của các mặt hàng và dịch vụ đại diện theo hai khu vực nông thôn và thành thị. 246.2. Tính giá bình quân tháng của các mặt hàng và dịch vụ đại diện theo hai khu vực nông thôn và thành thị. 256.3. Tính giá bình quân tháng cho cả tỉnh, thành phố của các mặt hàng và dịch vụ đại diện. 266.4. Tính chỉ số giá tiêu dùng hàng thàng riêng cho khu vực thành thị và nông thôn. 26PHẦN III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HƠN PHƯƠNG PHÁP TÍNH CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG Ở NƯỚC TA. 351.Về phạm vi tính chỉ số giá tiêu dùng. 352. Về việc lựa chọn thời kỳ của quyền số. 353.Về tính chỉ số giá tiêu dùng cho các khoảng thời gian khác nhau: 35KẾT LUẬN 36

MỤC LỤC.

Trang

LỜI MỞ ĐẦU. 1

PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHỈ SỐ. 3

I.Khái niệm, đặc điểm, và tác dụng của chỉ số trong thống kê. 3

1.Khái niệm về chỉ số. 3

2. Đặc điểm của phương pháp chỉ số trong thống kê. 3

3. Phân loại chỉ số. 3

4. Quyền số của chỉ số thống kê. 4

5. Tác dụng của chỉ số trong phân tích thống kê. 5

II. Phương pháp phân tích chỉ số. 5

1.Chỉ số phát triển. 5

1.1.Chỉ số đơn. 5

1.2. Chỉ số chung. 6

2.Chỉ số không gian. 9

2.1. Chỉ số đơn. 9

2.2. Chỉ số tổng hợp. 10

III. Hệ thống chỉ số. 10

1.Khái niệm và cấu thành của hệ thống chỉ số. 10

1.1. Khái niệm. 10

1.2. Cấu thành của hệ thống chỉ số. 10

2. Tác dụng của hệ thống chỉ số. 11

3. Phương pháp xác định hệ thống chỉ số. 11

3.1. Phương pháp liên hoàn. 11

3.2. Phương pháp biểu hiện ảnh hưởng biến động riêng biệt. 13

4. Hệ thống chỉ số phân tích biến động của chỉ tiêu bình quân và tổng lượng biến tiêu thức. 14

4.1. Hệ thống chỉ số phân tích biến động của chỉ tiêu bình quân. 14

4.2. Hệ thống chỉ số phân tích biến động tổng lượng biến tiêu thức. 15

5. Hệ thống chỉ số phân tích trong trường hợp tổng thể bao gồm các bộ phận không so sánh được. 16

PHẦN II: VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP CHỈ SỐ TRONG VIỆC TÍNH CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY. 17

1.Khái niệm và công thức tính chỉ số giá tiêu dùng. 17

2.Lập bảng giá kỳ gốc cố định. 18

3. Lập quyền số kỳ gốc. 18

4. Chọn danh mục mặt hàng đại diện. 19

5. Mạng lưới thu thập giá. 21

5.1. Lựa chọn số lượng khu vực điều tra, điểm điều tra. 21

5.2. Phương pháp điều tra giá tiêu dùng. 23

5.3. Thời gian điều tra giá. 23

6. Phương pháp tính chỉ số giá tiêu dùng. 24

6.1. Tính giá bình quân từng kỳ điều tra của các mặt hàng và dịch vụ đại diện theo hai khu vực nông thôn và thành thị. 24

6.2. Tính giá bình quân tháng của các mặt hàng và dịch vụ đại diện theo hai khu vực nông thôn và thành thị. 25

6.3. Tính giá bình quân tháng cho cả tỉnh, thành phố của các mặt hàng và dịch vụ đại diện. 26

6.4. Tính chỉ số giá tiêu dùng hàng thàng riêng cho khu vực thành thị và nông thôn. 26

PHẦN III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HƠN PHƯƠNG PHÁP TÍNH CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG Ở NƯỚC TA. 35

1.Về phạm vi tính chỉ số giá tiêu dùng. 35

2. Về việc lựa chọn thời kỳ của quyền số. 35

3.Về tính chỉ số giá tiêu dùng cho các khoảng thời gian khác nhau: 35

KẾT LUẬN 36

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY