Đề án Phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành mía đường của Việt Nam

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 3CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÀNH MÍA ĐƯỜNG. 5I. QUAN NIỆM VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH. 5II. QUY TRÌNH SẢN XUẤT MÍA ĐƯỜNG. 71. Về nguyên liệu: 72. Qui trình sản xuất đường: 9III. THỊ TRƯỜNG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ MÍA ĐƯỜNG TRÊN THẾ GIỚI. 121.Thị trường sản xuất và xuất khẩu mía đường trên thế giới. 122. Thị trường tiêu dùng đường toàn cầu. 17CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU MÍA ĐƯỜNG CỦA VIỆT NAM TRONG THƠÌ GIAN QUA. 19I. THỰC TRẠNG SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN ĐƯỜNG CỦA VIỆT NAM NHỮNG NĂM QUA. 191. Tình hình sản xuất mía đường giai đoạn 2001 - 2005: 202.Tình hình sản xuất mía đường giai đoạn từ năm 2006 đến nay: 22II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU MÍA ĐƯỜNG CỦA VIỆT NAM. 23 III. NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÀNH MÍA ĐƯỜNG VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI. 261. Năng lực cạnh tranh của ngành mía đường Việt Nam. 262. Về xuất khẩu: 36 3. Những tồn tại chủ yếu và nguyên nhân. 38IV. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGÀNH MÍA ĐƯỜNG VIỆT NAM KHI HỘI NHẬP AFTA VÀ WTO. 391.Thuận lợi là: 392. Khó khăn là: 39CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU MÍA ĐƯỜNG CỦA VIỆT NAM. 41I. CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN NGÀNH MÍA ĐƯỜNG 411. ĐẾN NĂM 2010 412. ĐỊNH HưỚNG PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2020 42II. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÀNH MÍA ĐƯỜNG VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI. 42III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ. 45KẾT LUẬN 47

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 3

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÀNH MÍA ĐƯỜNG. 5

I. QUAN NIỆM VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH. 5

II. QUY TRÌNH SẢN XUẤT MÍA ĐƯỜNG. 7

1. Về nguyên liệu: 7

2. Qui trình sản xuất đường: 9

III. THỊ TRƯỜNG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ MÍA ĐƯỜNG TRÊN THẾ GIỚI. 12

1.Thị trường sản xuất và xuất khẩu mía đường trên thế giới. 12

2. Thị trường tiêu dùng đường toàn cầu. 17

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU MÍA ĐƯỜNG CỦA VIỆT NAM TRONG THƠÌ GIAN QUA. 19

I. THỰC TRẠNG SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN ĐƯỜNG CỦA VIỆT NAM NHỮNG NĂM QUA. 19

1. Tình hình sản xuất mía đường giai đoạn 2001 - 2005: 20

2.Tình hình sản xuất mía đường giai đoạn từ năm 2006 đến nay: 22

II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU MÍA ĐƯỜNG CỦA VIỆT NAM. 23

III. NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÀNH MÍA ĐƯỜNG VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI. 26

1. Năng lực cạnh tranh của ngành mía đường Việt Nam. 26

2. Về xuất khẩu: 36

3. Những tồn tại chủ yếu và nguyên nhân. 38

IV. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGÀNH MÍA ĐƯỜNG VIỆT NAM KHI HỘI NHẬP AFTA VÀ WTO. 39

1.Thuận lợi là: 39

2. Khó khăn là: 39

CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU MÍA ĐƯỜNG CỦA VIỆT NAM. 41

I. CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN NGÀNH MÍA ĐƯỜNG 41

1. ĐẾN NĂM 2010 41

2. ĐỊNH HưỚNG PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2020 42

II. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÀNH MÍA ĐƯỜNG VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI. 42

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ. 45

KẾT LUẬN 47

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY