Đề án Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông

Mục lục CHỮ VIẾT TẮT 5DANH MỤC BẢNG BIỂU 6DANH MỤC HÌNH VẼ 7CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 8 1.1. Mục đích 81.2. Phương pháp nghiên cứu 81.3. Nguồn thông tin sử dụng 8CHƯƠNG 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 9 2.1. Giới thiệu về doanh nghiệp 92.2. Môi trường kinh doanh 102.2.1. Môi trường vĩ mô 10 2.2.2. Môi trường vi mô 12 2.3. Đánh giá chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính: 162.4. Phân tích tình hình tài chính công ty 16 2.4.1. Phân tích khái quát cấu trúc tài sản và nguồn vốn 16 2.4.2. Phân tích nguồn hình thành vốn lưu động 20 2.4.3. Phân tích khái quát báo cáo kết quả kinh doanh 23 2.4.4. Phân tích các chỉ số tài chính 29 a. Chỉ số về khả năng thanh toán 29 b. Tỷ số hoạt động 32 c. Tỷ số đòn bẩy 35d. Tỷ số sinh lời 36 e.Chỉ số giá trị thị trường 39 2.4.5. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ 40 2.5. Phân tích dấu hiệu khủng hoảng tài chính và xếp hạng tín dụng doanh nghiệp 44 2.5.1. Phân tích dấu hiệu khủng hoảng 442.5.2. Xếp hạng tín dụng doanh nghiệp 45  Chấm điểm qui mô doanh nghiệp 45  Chấm điểm đối với các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp 47  Chấm điểm dòng tiền 49  Chấm điểm chất lượng quản lý 50 Chấm điểm uy tín trong giao dịch 53  Chấm điểm các yếu tố bên ngoài 55  Chấm điểm các yếu tố khác 56  Tổng hợp điểm tín dụng 57CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP 58 3.1. Kết luận chung về tình hình công ty 58 3.2. Giải pháp đề xuất đối với công ty 59PHỤ LỤC 63

Mục lục

CHỮ VIẾT TẮT 5

DANH MỤC BẢNG BIỂU 6

DANH MỤC HÌNH VẼ 7

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 8

1.1. Mục đích 8

1.2. Phương pháp nghiên cứu 8

1.3. Nguồn thông tin sử dụng 8

CHƯƠNG 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 9

2.1. Giới thiệu về doanh nghiệp 9

2.2. Môi trường kinh doanh 10

2.2.1. Môi trường vĩ mô 10

2.2.2. Môi trường vi mô 12

2.3. Đánh giá chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính: 16

2.4. Phân tích tình hình tài chính công ty 16

2.4.1. Phân tích khái quát cấu trúc tài sản và nguồn vốn 16

2.4.2. Phân tích nguồn hình thành vốn lưu động 20

2.4.3. Phân tích khái quát báo cáo kết quả kinh doanh 23

2.4.4. Phân tích các chỉ số tài chính 29

a. Chỉ số về khả năng thanh toán 29

b. Tỷ số hoạt động 32

c. Tỷ số đòn bẩy 35

d. Tỷ số sinh lời 36

e.Chỉ số giá trị thị trường 39

2.4.5. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ 40

2.5. Phân tích dấu hiệu khủng hoảng tài chính và xếp hạng tín dụng doanh nghiệp 44

2.5.1. Phân tích dấu hiệu khủng hoảng 44

2.5.2. Xếp hạng tín dụng doanh nghiệp 45

 Chấm điểm qui mô doanh nghiệp 45

 Chấm điểm đối với các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp 47

 Chấm điểm dòng tiền 49

 Chấm điểm chất lượng quản lý 50

 Chấm điểm uy tín trong giao dịch 53

 Chấm điểm các yếu tố bên ngoài 55

 Chấm điểm các yếu tố khác 56

 Tổng hợp điểm tín dụng 57

CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP 58

3.1. Kết luận chung về tình hình công ty 58

3.2. Giải pháp đề xuất đối với công ty 59

PHỤ LỤC 63

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY